Kampen mot arbeidslivskriminalitet

Det er lett å tro at Norge er et land skånet for organisert arbeidslivskriminalitet. Virkeligheten er dessverre en annen. Og det er ikke bare sårbare, utenlandske arbeidstakerne som rammes av a-krim i vårt land.

  Foto: Thor Nielsen/Arbeidstilsynet

Saken oppdateres.

I vår kamp mot arbeidskriminalitet møter vi godt rustede multikriminelle, som i stor grad utnytter tilliten og fellesgodene som velferdssamfunnet vårt er tuftet på. Dette er kyniske personer og nettverk som utnytter sårbare arbeidstakere, typisk arbeidstakere fra Øst-Europa, men også fra land utenfor EØS.

Arbeidslivskriminaliteten er et stort samfunnsproblem i Norge. Hvert år beriker multikriminelle seg på bekostning av fellesskapet, og mange sårbare arbeidstakere blir grovt og systematisk utnyttet. Lønnstyveri og alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene er en trist og alvorlig del av kriminaliteten.

Politisk redaktør Siv Sandvik holder deg oppdatert: Abonner på hennes nyhetsbrev her!

Vi har en bred kontrollmyndighet, og kan kreve adgang til enhver arbeidsplass. Vi har hjemler for å hente ut alle nødvendige opplysninger i forbindelse med tilsyn og mulighet til å iverksette reaksjoner, skriver avdelingsleder Torgeir Moholt.   Foto: Shutterstock (illustrasjon)

Et av våre hovedmål er å redusere kapasiteten og intensjonen til sentrale trusselaktører som er godt organiserte, ressurssterke og dyktige kriminelle. De har gode nettverk, både innenlands og utenlands. De har ofte tilgang på mye kapital. De kjenner systemet, og vet hvordan de skal utnytte det. De vet hvordan de skal skjule den ulovlige virksomheten

Det er en utfordrende oppgave å bekjempe de kriminelle. De har liten respekt for lover og regler og finner stadig nye metoder. Som forvaltningsorgan har Arbeidstilsynet strenge regler for hvordan vi skal jobbe, men vi har mange gode verktøy som vi stadig utvikler. Vi har en bred kontrollmyndighet, og kan kreve adgang til enhver arbeidsplass. Vi har hjemler for å hente ut alle nødvendige opplysninger i forbindelse med tilsyn og mulighet til å iverksette reaksjoner. Vi kan gi tvangsmulkt eller stanse en virksomhet, og vi kan ilegge overtredelsesgebyr på i overkant av halvannen million for de groveste bruddene på regelverket. En eventuell straffesak behandles av politiet.

Vi samarbeider tett med politiet, Nav og skattemyndighetene, og vi har gjennom dette samarbeidet opparbeidet oss mye kunnskap om tung arbeidslivkriminalitet. Vi driver utstrakt tverretatlig etterretning for å bekjempe de kriminelle. Arbeidslivskriminalitet er multikriminalitet, noe som innebærer brudd på regelverket til flere etater samtidig. I tillegg er disse aktørene kreative og tilpasningsdyktige i den kriminelle aktiviteten sin. Blant annet oppretter mange såkalt tomme selskaper, altså selskap uten reell aktivitet, i et forsøk på å vanskeliggjøre kontroll- og tilsynsarbeidet til myndighetene.

Arbeidstilsynets rolle i samarbeidet, er å ha et særlig fokus på arbeidstakerperspektivet og følge opp at arbeidsgivere ivaretar sitt ansvar for lønns- og arbeidsvilkår og HMS for sine ansatte.

Arbeidstilsynet har bred tilsynsaktivitet over hele landet. Gjennom tips, varslingssaker, opplysninger fra samarbeidsparter og ikke minst arbeidstakerne selv – opplever vi ofte markante avvik fra de opplysningene vi får fra arbeidsgiver. Falske timelister og lønnsslipper som ikke viser reelle arbeidstimer eller utbetaling av lønn, er eksempler på dette.

Det er ikke bare sårbare utenlandske arbeidstakerne som rammes av a-krim. Kriminelle utnytter velferdssystemet for å berike seg selv og store samfunnsverdier blir fratatt fellesskapet. En konkursrytter vil la sine ansatte stå igjen uten lønn når alle verdier er overført andre selskaper og bedriften går konkurs. Da er det fellesskapet, gjennom lønnsgarantifondet, som i realiteten betaler lønn til disse arbeidstakerne med våre skattepenger. Det samme gjelder når de kriminelle ikke betaler skatter og avgifter, eller når de kriminelle mottar trygd, samtidig som de jobber i det skjulte. Dette er fellesskapets penger, og det er vår jobb å passe på dem. En jobb vi tar på største alvor.

Enkelte utenlandske arbeidstakere betaler en mer direkte pris. Mange må selv betale en kostbar reise til Norge, og arbeidsgiver foretar ofte urettmessig lønnstrekk for innlosjering. I noen tilfeller må de også betale en andel av det de har tjent i Norge til bakmenn i landet de kommer fra. I sum sitter de ofte igjen med svært lite, mens de kriminelle øker profitten sin. Deler av dette er det vi klassifiserer som «lønnstyveri».

Vi ser også at mange utenlandske arbeidstakere ikke er kjent med grunnleggende regler i arbeidslivet. Da blir de lett bytte for kriminelle. Derfor må vi jobbe bredt. Vi kjører skreddersydde kampanjer for utenlandske arbeidstakere og driver veiledning på flere språk. Vi må oppsøke arbeidstakere der de bor og jobber. Og vi trenger deg ombord på laget. Sjekk handlehvitt.no, sett deg inn i hva du bør se etter. Vi trenger utenlandsk arbeidskraft i Norge og de fortjener ordentlige lønns- og arbeidsvilkår.

Arbeidstilsynet tar imot tips - også anonymt. På denne måten kan også du delta i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet, og jobben for et rettferdig og godt arbeidsliv – for alle.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå