Mye av fremtidens helsetjeneste vil bli ivaretatt av kommunehelsetjenesten der pasienten bor

Faglig utvikling for sykepleiere gjennom samarbeid mellom kommuner og utdanningsinstitusjoner kan bli en nøkkelfaktor. Gode fagmiljøer kan bidra til økt utdanningskapasitet og god kvalitet på helsetjenestene.

Når faglig utvikling konkurrerer med daglig drift og i verste fall nedprioriteres, svekker kommunene mulighetene for å rekruttere og beholde sykepleiere, skriver de tre kronikkforfatterne.  Foto: Gorm Kallestad

Saken oppdateres.

Det er ti år siden samhandlingsreformen ble innført. En direkte konsekvens av reformen er høyere krav til kompetanse i kommunehelsetjenesten. Kommunene utfordres av mange flere eldre, ofte kjennetegnet av komplekse helseutfordringer som spesialisthelsetjenesten tidligere behandlet. Nå som kommunene har ansvaret, medfører det helt andre kompetansebehov i helse- og omsorgstjenestene.

Norge mangler i dag nesten 7000 sykepleiere. I 2035 kan mangelen ha økt til 28 000, ifølge beregninger fra SSB. Utdanningskapasiteten må derfor økes. Flaskehalsene er tilgang på gode praksisstudieplasser og mangel på praksisveilederkompetanse. For å øke tilgangen på praksisstudieplasser, må helseinstitusjoner i distriktskommunene utnyttes i større grad.

Politisk redaktør Siv Sandvik holder deg oppdatert: Abonner på hennes nyhetsbrev her!

Hele 72 prosent av sykepleiere i kommunehelsetjenesten vurderer å slutte, ifølge en artikkel i Tidsskriftet Sykepleien fra 2021. Blant de viktigste årsakene oppgis begrensete muligheter til faglig utvikling og svært begrenset tid til faglige diskusjoner i hverdagen. For de som blir værende, er godt arbeidsmiljø, muligheter for faglig utvikling, god organisering og lederskap, avgjørende for å fortsette.

Når faglig utvikling konkurrerer med daglig drift og i verste fall nedprioriteres, svekker kommunene mulighetene for å rekruttere og beholde sykepleiere. Bildet er selvsagt nyansert. Ett av forhåpentlig flere unntak, er tre kommuner på Fosen i Trøndelag som har tatt grep for å rekruttere og beholde sykepleiere. I et interkommunalt samarbeidsprosjekt mellom NTNU og kommunene Indre Fosen, Ørland og Åfjord, er det gjennomført et prosjekt med utprøving av en ny struktur for sykepleiestudentenes praksisstudier i sykehjem. Hensikten med prosjektet var å heve praksisveiledernes kompetanse, øke utdanningskapasiteten i praksisstudier og gjøre sykehjemmene til en interessant læringsarena for sykepleiestudentene.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Prosjektet har bidratt til både å etablere gruppepraksis og høyere studentantall på praksisstedene. Praksisveilederne har styrket kompetansen både i studentveiledning og i vurdering av studenter. Flere studenter på samme praksissted har gitt bedre muligheter for samarbeid i læringssituasjoner og for medstudentlæring. Prosjektet har videre bidratt til at praksisveilederollen er blitt mer synlig og anerkjent i fagmiljøene.

En rapport fra Norsk Sykepleierforbund i 2018, kartla rammebetingelser for veiledning av sykepleierstudenter i kommunehelsetjenesten. Sykepleierforbundet konkluderer med stor mangel på veiledningskompetanse og for liten tid til veiledning med god kvalitet. Manglende anerkjennelse og verdsetting av praksisveiledning trekkes også fram. På samme tid gjennomfører NSF – student en undersøkelse som viser at 20 prosent av nyutdannede sykepleiere ønsker jobb i kommunen, og kun 9 prosent på sykehjem. Undersøkelsen understreker betydningen av å satse på kvalitet i praksisstudiene, styrket veiledning og gode betingelser for fagutvikling for sykepleiere. Dette blir spesielt viktig for at flere nyutdannede sykepleiere skal velge å jobbe i sykehjem.

Interkommunalt samarbeid kan være en nøkkelfaktor for å lykkes. Det gjelder grunnlag for å rekruttere og beholde sykepleiere, etablering av felles strategier for samarbeid med utdanningsinstitusjoner og i kvalitetsforbedringen og utviklingen av nye læringssituasjoner i praktiske studier. Også interkommunale kompetansehevingsprogram for sykepleiere og samarbeid om mentorutdanninger og utdanningsstipend for sykepleiestudenter er fordelaktige. Omforente interkommunale strategier synliggjøres i daglig drift ved god utøvelse av arbeidsgiverrollen og tydelig ledelse, hvor samordnete arbeidsbetingelser for sykepleiere som ivaretar praksisveiledningen, gis prioritet.

Prosjektet viser positive resultater av å satse på faglig utvikling og kompetansebygging for sykepleiere. Særlig betydning har praksisveiledernes kompetanse for studentenes læring, trivsel, trygghet og selvstendighet i praksisdelen. Kommunenes prioriteringer er her viktige. Hvilke strategiske valg kommunene gjør med hensyn til langsiktige prioriteringer for å rekruttere og beholde sykepleiere, kan være avgjørende. Viljen til å utvikle faglig kompetanse i sykehjemmene står sentralt. Erfaringene fra Fosen tilsier også at utøvelse av arbeidsgiveransvar og god ledelse er avgjørende for å lykkes. Fremtidens helsetjeneste kan være tjent med å satse både på interkommunalt samarbeid og samarbeid med utdanningsinstitusjoner hvor systematisk tilrettelegging for faglig utvikling og kompetanseheving for ansatte er formålet.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå