Avtalen skal styrke samarbeidet mellom Trondheim og samene

28. april ble det signert en historisk samarbeidsavtale mellom Sametinget og Trondheim kommune. Den skal danne et partnerskap og samarbeide om styrking og utvikling av samisk språk og kultur i kommunen.

Flere har kanskje lagt merke til at skiltet til Trøndelag fylkeskommune i Erling Skakkes gate er både på norsk og på sørsamisk? Det er et av flere tiltak som skal utvikle samarbeidet mellom kommunen og samene i Trondheim, skriver kronikkeforfatteren.  Foto: Adresseavisen

Saken oppdateres.

Samarbeidet omfatter alt fra stedsnavn og skilting, til møteplasser, arrangementer og språkkurs m.m. En viktig del av avtalen er å sikre og utvikle tilbudet til den samiske befolkningen i Trondheim. Men det også står i avtalen at alle innbyggere i Trondheim, uansett bakgrunn, «skal få en større innsikt og forståelse og bevissthet for samisk kultur».Det står i samarbeidsavtalen at «et aktivt forhold til den samiske delen av vår arv, er viktig både for den samiske befolkningen og for majoritetsbefolkningen». Bruken av «vår» er viktig å merke seg her, fordi det viser til at den samiske kulturarven er en del av den norske. Dette minner meg om ordene i den overordnede delen av læreplanen, der det står under verdigrunnlaget «Identitet og kulturelt mangfold» at «den samiske kulturarven er en del av kulturarven i Norge».

Det er akkurat dette som gjør denne samarbeidsavtalen viktig for hele Trondheims befolkning, både de med og de uten samisk bakgrunn. Ved å gi plass til og å styrke samisk språk og kultur i kommunen, bidrar vi også til å gjøre vår felles kulturarv mer synlig. Denne synliggjøringen kan ta mange former.


Dagfinn Høybråten leder sannhetskommisjonen

- Langt alvorligere følger enn jeg så for meg

Fortsatt pågår grov diskriminering holdninger, ytringer og handlinger.


Flere har kanskje lagt merke til at skiltet til Trøndelag fylkeskommune i Erling Skakkes gate er både på norsk og på sørsamisk? I samarbeidsavtalen skal samisk språk og kultur synliggjøres gjennom for eksempel «skilting, kunst, annonsering og lignende». I tillegg til norske og sørsamiske skilt på fylkeskommunale bygg, kunne kanskje også bibliotekene, universitetene og skolene få skilt på begge språk?

Det står også i samarbeidsavtalen at «det er en målsetting at alle grunnskoleelever i Trondheim tilegner seg grunnleggende kunnskaper om samiske forhold basert på gjeldende planverk for grunnskolen.» Dette krever at Trondheim kommune samarbeider med lærerutdanningsinstitusjoner om videreutvikling av lærernes kunnskap om samiske forhold og deres didaktiske ferdigheter. Ved å bygge opp et slikt samarbeid, mener jeg at hensiktene med avtalen og med den nasjonale læreplanen kunne gå hånd i hånd.

Samarbeidsavtalen skal gi de som ønsker det mulighet til å lære ett eller flere av de samiske språkene. Vårt lokale samiske språk er sørsamisk. Biblioteket har en stor samling av samisk litteratur som kan lånes og leses i denne sammenheng. Jeg skulle gjerne se at skolebibliotekene og universitetsbibliotekene viser fram flere samiske forfattere, og at deres bøker, noveller og diktsamlinger kan tas i bruk i skoler og i andre utdanningsinstitusjoner.


- Det er en feiringsdag og festdag. Hver dag ellers i året er en kampdag

Læhkoeh biejjine! Det er Samefolkets dag. Dagen er viktig for å feire og synliggjøre det samiske, sier folk vi har snakket med.


Det står i læreplanen for norskfaget at elevene skal lese samisk litteratur i flere trinn. For eksempel, i dette læreplanmål for 7. trinn står det at elevene skal «lese samiske tekster på norsk og samtale om verdiene som kommer til uttrykk og hvordan stedsnavn og personnavn som inneholder de samiske bokstavene, uttales».

Det har ofte vært slik at samisk innhold i opplæring kun har vært inkludert der læreplanmål eksplisitt nevner det samiske. Men samisk innhold kan også brukes i andre sammenhenger og til å dekke læreplanmål der det ikke er nevnt eksplisitt. For eksempel så kan samisk litteratur og språk også brukes til å lære om litterære virkemidler, eller man kan snakke om det sørsamiske språket når elevene skal «utforske og samtale om språklig variasjon og mangfold i nærmiljøet» (læreplanmål i norskfaget, 4. trinn).

Videre står det i samarbeidsavtalen at «partene har et felles ansvar for at innbyggerne i Trondheim er orientert om, og har kunnskap om byens samiske historie og samiske forhold i dag.» Igjen kan dette relateres til læreplanmålene for grunnskolen, for eksempel i samfunnsfag, der elevene skal «presentere årsaker til at samane har urfolksstatus i Noreg, og beskrive forskjellige former for samisk kultur- og samfunnsliv før og no» (læreplanmål i samfunnsfaget, 4. trinn). Innholdet i avtalen kan også ha relevans for læreplanmål i andre trinn og i andre fag, for eksempel de som omfatter å utforske nærmiljøet og lokalhistorie.

Det står også i samarbeidsavtalen at det «bør drøftes i universitetskommune-samarbeidet om mulighet for å øke forskning og utvikling på samiske tema, samt rekruttering av samiske studenter. Samiske studenter skal oppleve Trondheim som en god by å bo og studere i.» Dette ser jeg som meget positivt med tanke på forskning- og undervisningsarbeid ved NTNU. Jeg ser fram til at det stimuleres til mer forskning om samiske temaer, og samtidig som det sikres at Trondheim en god by å være samisk student i. Vi er heldige som allerede har en aktiv studentgruppe, Saemien Studeenth Tråantesne, i byen.

Jeg er meget glad for at Sametinget og Trondheim kommune har underskrevet denne avtalen, og jeg gleder meg å se hvordan samarbeidet utvikler seg. Det er svært viktig at samarbeidsavtalen bidrar til å sikre et godt tilbud til den samiske befolkningen, men jeg tror at det også kan bety mye for innbyggerne i Trondheim generelt. På utdanningsinstitusjoner i vår kommune kan samarbeidet styrke utvikling og bidra til forbedring av undervisningen for både elevene og studentene.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Samenes nasjonaldag ble feiret i Studentersamfundet 
        
            (Foto: Håvard Haugseth Jensen)

Samenes nasjonaldag ble feiret i Studentersamfundet  Foto: Håvard Haugseth Jensen

På forsiden nå