Adresseavisens kronikk onsdag 12.november 2008

Gården er en kilde til mestring og livskvalitet

Inn på tunet-prosjektet handler om å ta i bruk alle gårdens ressurser for mennesker i alle livsfaser og livssituasjoner.

Saken oppdateres.

Inn på tunet eller grønn omsorg beskriver et samarbeid mellom landbruket på den ene siden og helse, omsorg og skolesektoren på den andre. Konkret dreier dette seg om å ta i bruk alle gårdens ressurser for mennesker i alle livsfaser og livssituasjoner. Dette kan være dagtilbud innen psykisk helsearbeid, en skoledag på gård, gårdsbarnehager og ferie og fritidstilbud for barn og unge. Alt utviklet over tid, i nært samarbeid med fagpersoner innen de ulike områdene.

Inn på tunet er ikke historien om legdsystemer og utnytting av arbeidskraft på gården. Når vi skal etablere tilbud for ulike grupper på gården så går vi systematisk til verks ved å samarbeide på tvers av fagprofesjoner. Det er ingen enkel vei til etablering av virksomhet på gården disse bøndene er med på. Det kreves mye av en gårdbruker som vil etablere en Inn på Tunet gård, både av menneskekunnskap, empati og tålmodighet. Hvis du besøker en Inn på Tunetgård møter du mennesker som virkelig vil gjøre gården om til en omsorgsarena.I dag er det omtrent 60 Inn på tunet-gårder i Sør- Trøndelag. De fleste av disse tilbudene har samarbeidsavtaler med kommunene. I tillegg er det etablerte samarbeid med NAV og sykehus i en mindre målestokk.

For samfunnet kan landbruket tilby en unik arena med sine ressurser knyttet til mennesker, dyr, tid, plass, rom, natur og dynamiske prosesser knyttet til livet på gården. Gården har et pulserende liv med en rekke ulike aktiviteter og arbeidsoppgaver som kan tilpasses den enkeltes behov. Her er plass og rom nok til alle. Gården har både feminine og maskuline aktiviteter, og kan derfor imøtekomme flere grupper sine behov. Her er det plass til alle som trenger trygghet, og til de som søker utfordring i form av fysisk aktivitet eller samarbeid med andre.

Det er gårdsdriften som er grunnlaget for Inn på tunet, og som skaper mangfoldet og dynamikken. Mange Inn på tunet-gårder driver melkeproduksjon eller annet dyrehold som basisproduksjon på gården. Gårdsdrift er en naturlig tilnærming til naturressursene med sine døgn og årshjul. Oppgaver varierer gjennom årstiden, og en ser sammenhengene i naturen på en naturlig og pedagogisk måte. Mange har også sagt at gården er en perfekt arena for å stimulere sansene. Her kan man oppleve roen ved bålet i skogen, man kan kjenne lukt av nyslått åker, klappe små kaniner eller søke utfordring på hesteryggen eller i tømmerskogen.Gårdbrukerfamilien er en sentral del av Inn på tunet med sin kunnskap og sine erfaringer. Ikke alle kan starte denne typen virksomhet, og et nært samarbeid med kommuner eller andre kjøpere av tilbudet er derfor helt nødvendig i en etablererfase. Kvalitetssikring er viktig og noe det legges stor vekt på i arbeidet.

Inn på tunet betyr mye for bygdesamfunnet som en sosial og kulturell møteplass. Det er ikke uvanlig at naboer stikker innom for en kaffekopp, og at gården igjen får rollen som et samlingspunkt i grenda. Vi har historier om elevbedrifter som er startet på gården, og om vaktmestergrupper som har hjulpet naboer. Dette kan være i samarbeid med bygda øvrige næringsliv.I 2005 gjennomførte Mental Helse Sør Trøndelag en evaluering av Inn på Tunet-gårder i Sør-Trøndelag som arbeidet med psykisk helsearbeid. Bruker Spør Bruker-evalueringen avdekket at brukernes mål i stor grad var sammenfallende med gårdbrukerens tilbud. Brukere med interesse for gård eller natur opplever særlig at Inn på tunet tilbudet blir bra. Gode kontakt med gårdens folk, allsidige oppgaver og mulighet til å bestemme eget tempo fremheves som en viktig kvalitet ved tilbudet. Brukerne oppgir at Inn på tunet kan gi en sosial trening og økt grad av mestring på områder som kan overføres til et generelt yrkesliv. Inn på tunet tiltaket av mindre størrelse synes å gi større grad av kontakt mellom gårdbruker og de som deltar i tiltaket.For de som ønsker seg videre ut i arbeidslivet virker det å være ulik grad av samsvar mellom yrkesmessig rehabilitering og tiltaket på gården. Det synes tydelig at tiltaket gir en generell sosial kvalifisering og økt grad av mestring på områder som kan overføres til et generelt yrkesliv. Noen få har oppgitt at deres yrkesmessige interesse ikke er samsvarende med tiltaket, men at tilbudet fungerer greit i mangel på annet tilbud.

Selv om det ikke er noen tydelige målkonflikter, kan det synes som om man har noen underliggende motsetninger i forståelsen og opplevelsen av tiltakene. Det ligger blant annet en motsetning i forhold til hvordan man tydeliggjør og vektlegger innsatsen til brukerne. I noen tilfeller er det mindre samsvar mellom gårdens produksjon av gårdsprodukter og brukernes innsats. Gården kan bli mer fokusert på tjenesteproduksjonen til oppdragsgivere som NAV og kommune, enn å tydeliggjøre den primære gårdsproduksjonen og brukernes bidrag i denne. Dette kan ha konsekvenser for hvordan brukerne opplever tilbudet.

Brukerevalueringen som ble gjort på de gårdene som drev psykisk helsearbeidet hjelper oss videre i utvikling av gården som arena for ulike helsetjenester.Inn på tunet er et ganske nytt begrep slik vi kjenner det i dag, og det er derfor viktig med god informasjon overfor kommuner, gårdbrukere og andre aktører. Det er også viktig at vi jevnlig gjennomfører brukerevalueringer for alle målgruppene for arbeidet sånn at vi er helt sikre på at tiltakene er kvalitetsmessig gode. Et godt og tett samarbeid med brukerorganisasjoner i utviklingsarbeidet er viktig for å få den riktige kvaliteten på arbeidet. Det er brukeren som vet hvor skoen trykker, og som har kunnskap om sin egen hverdag. Dette gjelder uansett om det er barn, ungdom, voksne eller eldre som får et tilbud på gården. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har et tilrettelgings- og utviklingsansvar for Inn på Tunet, og skal sørge for at alle parter er med også i fortsettelsen av utviklingsarbeidet.

kfr@fmst.no

 
 
På forsiden nå