Kronikk onsdag 29.04. 2009

Verdien av en doktorgrad

En doktorgrad eller en ph.d. er den høyeste akademiske utdanningen en kan ta. Men hvorfor ta doktorgrad når en heller kan gå rett til en godt betalt jobb i næringslivet?

Saken oppdateres.

Jo, fordi en doktorgrad gir fantastiske muligheter både faglig, økonomisk og menneskelig. Verdien av å føde ny kunnskap er ubetalelig og ubeskrivelig.

Innenfor ingeniørfagene er det nå flere utenlandske enn norske studenter som tar doktorgradsutdanning i Norge, og tendensen er økende. Vi er glad for å ha utenlandske studenter her. De beriker miljøet og den faglige debatten. De tilfører fagmiljøene viktig kulturforståelse. Men etter endt disputas forsvinner ofte kompetansen ut av landet.

Vi i fagmiljøene på NTNU har både nytte og glede av et faglig nettverk over hele verden. Men norsk nærings- og samfunnsliv ønsker seg også flere norske kandidater.

Kanskje har vi vært for lite flinke til å fortelle om hvor spennende det er å ta en doktorgrad og hvilke fantastiske muligheter som åpner seg med bokstavene PhD på visittkortet? Får vi ikke endret på det, er Norge dårlig skikket til å møte de utfordringer som venter et høyteknologisk, kunnskapsbasert framtidssamfunn.

Vil pøse ut doktorer

En doktorgrad er komprimert kunnskapsgenerering som det ville tatt 10-20 år å få i industrien. Det er rett og slett en veldig effektiv måte å tilegne seg spisskompetanse på. Næringslivet etterspør: ”The unique selling propositions”; – slike posisjoner blir mulig gjennom en doktorgrad.

Her i landet er det liten forskjell mellom Jørgen Hattemaker og kong Salomo. At vi er et likestilt og likeverdig samfunn er bra. Men i den store verden er og blir Norge en utpost. Vi er et høykostland. Skal vi konkurrere ute, har vi ett verktøy: spisskompetanse! Derfor har vi ved NTNU satt oss et mål: Vi vil pøse ut doktorer! De skal rydde og skape plass til nye tanker. De skal skape utvikling i både etablert og nyfødt industri. De skal utfordre ledere og eiere.

Champions League

Doktorgradskandidater blir matchet på internasjonalt høyt nivå. Vi sender kandidatene til internasjonale seminarer og konferanser. De publiserer sine funn i anerkjente vitenskapelige tidsskrift. De deltar ikke i kretsmesterskap, men i Champions League med sin kompetanse.

En forskningsprestasjon kan sammenliknes med en idrettsprestasjon. Hva er det som gjør at de presterer?

For å bli en topp forsker er det mye opp til egen innsats og motivasjon. Her er en mindre avhengig av de gen er en får i fødselen, enn det en idrettsmann er. Selv om det kreves gode karakterer for å bli tatt opp til et doktorgradsstudium, er det ikke gitt at de med de beste karakterene nødvendigvis blir de beste forskerne. Her handler det om innsatsvilje, faglig innsikt, kreativitet og sosial intelligens.

Flere myter

I Norge er det en forestilling om at et doktorgradsstudium skal lede til en akademisk karriere. Det gjør det ofte. Men det ligger også mange andre spennende karrieremuligheter og venter. Ikke minst er det mange dører som åpner seg i norsk og ikke minst internasjonal industri med en slik bakgrunn.

Det finnes også en forestilling om at et doktorgradsstudium er for fagidioter, eller for den del: for nerder. Dette er slett ikke tilfelle. Den sosiale intelligensen og kommersielle forståelsen er så absolutt til stede blant doktorene også, og mange dyktige industriledere har lagt grunnlaget på NTNU.

Fra kunnskap til klokskap

Å ta doktorgrad er et artig karriereløp som åpner for mange spennende oppgaver, større ansvar, flere muligheter og også høyere lønn. Men først og fremst handler det om å føde ny kunnskap. Det er denne nye kunnskapen som har lagt grunnlaget for at vi dag er en ledende nasjon innenfor energiforskning, shipping, fiskeri og havbruk, og ikke minst innen olje og gass virksomhet. Kort sagt: for at vi i dag lever i ett av verdens rikeste og beste land.

Mestring, kunnskap, stolthet og ydmykhet er bærende verdier i prosessen fram mot en ph.d. Jo mer en vet, jo mer ydmyk blir en for alt en ikke vet. Selv om en er faglig flink, så er ikke det det samme som å være klok. Veilederens oppgave er å bidra til faglig fordypning, men ikke minst til læring om livet. Her snakker vi om raushet og klokskap. Her snakker vi om en prestasjonsorientering. En skal bli kjent med egen psyke, med hvordan en skal gjøre hverandre god gjennom å jobbe sammen med andre. Et doktorgradsløp utfordrer folk. Vi vet at mange havner i kjelleren og synes tilværelsen er trist og forferdelig. Da blir det vår oppgave som veiledere å gjøre dem i stand til å komme opp igjen og til å riste det av seg. Klokskap bygger på faglig trygghet, raushet, spisskompetanse og ydmykhet.

Varig verdi

I dag står vi overfor store globale utfordringer innenfor områder som energi, miljø og klima. Skal vi løse disse, kreves masse ny kunnskap. Det settes nå inn betydelige ressurser for å bringe fram denne nye kunnskapen. Og det kreves engasjerte studenter som vil begi seg inn i spennende og nye landskap.

En doktorgrad kan kanskje beskrives som en slags fødsel, til tider slitsom og smertefull, men når den nye kunnskapen er født, kan du glede deg over den resten av livet. Vi har vært der og vi garanterer at det er noe som gir livet kvalitet og som du bærer med deg som en varig verdi. Kanskje kan du gjennom å ta en doktorgrad bidra til å finne løsninger som bringer verden framover på viktige områder.

Skape nytt, ha det moro

Vårt brennende ønske er at flere av våre norske studenter skal satse på en doktorgrad. Det er fantastisk gøy. Snart kommer det nye kull med studenter til NTNU og andre universitet. Vårt mål er at de skal fortsette også etter at de har blitt sivilingeniører. For de som til sommeren får graden siv.ing eller har fått den før er en karrieremulighet å ta en doktorgrad og det vil eksistere mange slike muligheter ved NTNU.

Nasjonen Norge trenger stadig tilførsel av forskning og forskere. Ikke minst gjelder dette i tider som disse. Så svaret på hva du skal bruke en doktorgrad til er nettopp det: Å tenke nye tanker, og finne nye løsninger. Å få skape noe nytt og varig til gagn for samfunnet og samtidig ha det fryktelig morsomt på jobb!

 
 
 
 
På forsiden nå