Kronikk mandag 20. august 2012

Mobbing - også et helseproblem

I dag er første skoledag. De fleste elevene opplever møtet med skolen etter en lang sommerferie som positivt. Men ikke alle. Ikke de som utsettes for mobbing.

Saken oppdateres.


Et nytt skoleår med stygge blikk, sårende ord utestenging og kanskje fysisk vold. Når mobil og pc slås på, er det langt fra bare gladmeldinger å finne. De opplever skolehverdagen vanskelig – i enkelte tilfeller helt uutholdelig og gruer seg til hver skoledag. Det er ikke bare offeret som lider, men dette er smertefullt for hele familien. Ofrenes mindre søsken lider ofte samme skjebne, mens offerets eldre søsken påtar seg et ansvar som voktere – et ansvar de ikke skal bære alene.

Erling Roland ved Universitetet i Stavanger hevder at minst 60000 elever i grunnskolen og i videregående skole blir mobbet regelmessig. Mye av mobbingen er vanskelig å oppdage, som utestenging eller mobbing via digitale medier. Her er mørketallene store, og omfanget har steget i takt med den teknologiske utviklingen. Digitale medier har gitt mobberne større spillerom. Offeret er tilgjengelig hele døgnet, og geografisk avstand er heller ikke noe hinder. De fleste elevene har tilgang til internett enten via PC eller mobil. De er ganske enkelt tilgjengelige 24 timer i døgnet. Og sist men ikke minst: alt skjer så mye raskere. Spredning av negative og krenkende angrep mot offeret når mange på få sekunder via digitale medier. I det noen har lagt ut krenkende informasjon om en person, er skaden allerede skjedd.

Mobbing er ikke bare et sosialt problem, men er også et helsemessig problem. De siste ti årene har det vært rettet stor oppmerksomhet mot forebygging av mobbing i skolen. Dette er helt klart et viktig arbeid, men mange blir syke av å bli mobbet. Her har vi en stor utfordring. Mobbing blir i dag i første rekke betraktet som et sosialt problem, men må også sees på som et helsemessig problem. Forskning bekrefter at det å bli utsatt for mobbing er en belastende livshendelse som kan gi svært negative konsekvenser for både psykisk- og fysisk (somatisk) helse. Det er dokumentert at mobbeofrene ofte sliter med psykiske helseplager som angst og depresjon, og de har lav selvoppfatning. Enkelte tenker på å begå selvmord, noen gjør dessverre også alvor av dette. En rekke forskere har dokumentert psykosomatiske helseplager hos ofrene, problemer med anspent muskulatur, dårlig appetitt og at de er uopplagte og trette.

Mobbing kan også gi konsekvenser på lang sikt. Resultatene fra en undersøkelse, som fulgte elevene over flere år, viste at de som var utsatt for mobbing slet med psykiske helseplager ti år etter at mobbingen var opphørt. Smerten som følger av mobbingen er ikke over selv om mobbingen har stoppet, det kan gjøre vondt lenge etterpå. Det ser ut til å være lettere å vekke interesse for de voksnes arbeidsmiljø enn for skolen, som er arbeidsplassen til elevene. Selv om elevene oppfatter sitt arbeidsmiljø som lite tilfredsstillende, må de likevel møte på skolen hver dag. De kan ikke sykmelde seg slik yrkesaktive kan. Elevene har faktisk også sin egen arbeidsmiljølov, Opplæringslovens §9a, men det ser ikke ut til at alle elever, foreldre og lærere kjenner til den.

Loven innebærer tydelige plikter, når det gjelder det psykososiale miljøet. Opplæringslovens §9a gir foreldre og elever større brukermedvirkning og bedre klagesaksgang. Det er eleven selv som vet om, og som bør si fra om forhold ved skolemiljøet som bør bedres. Når noen observerer at en elev av en eller annen grunn ikke har det bra, er skolen faktisk pålagt å gripe inn. Alle elever har rett til beskyttelse mot krenkende ord og handlinger. Hvis ansatte på skolen får kjennskap til eller mistanke om at en elev blir utsatt for mobbing, skal skolen undersøke saken, varsle skoleledelsen og om nødvendig selv gripe direkte inn. Ledelsen har plikt til å utarbeide planer mot krenkelsene. Skoleledelsen skal også informere elever og foreldre om rettighetene de har ved slike hendelser. Vi vet at mobbing gir helseskader. Mobbing bør derfor ikke beskrives, defineres eller håndteres som en konflikt, men som et overgrep!

Skolen har et ansvar. Dersom eleven selv eller elevens foreldre opplever at rettighetene loven gir ikke blir ivaretatt, kan de be skolen om å gripe inn. Skoleledelsen skal også informere om rettighetene de har ved slike hendelser. At mobbing gir både psykiske og fysiske helseplager for mobbeofrene berører hele familien. Elevene må slippe å oppleve lyden av vekkeklokka første skoledag som et mareritt. Det er derfor viktig å understreke viktigheten av Opplæringslov §9a 3 og at den gjort kjent og forstått. Vi har et lovverk – bruk det!

På forsiden nå