Kronikk fredag 11. januar 2013

Jernbanen i Trøndelag – et klimatiltak

Nå skal jernbanen i Trøndelag styrkes. Det er viktig for klima og miljø.

Saken oppdateres.


I stortingsmeld. 21. (2011-2012): Norsk klimapolitikk, sier regjeringen at den vil styrke jernbanens rolle i transportsystemet. Den vil øke investeringene i jernbanen, særlig rundt de største byene. Det er dette som nå skal skje i Trøndelag.

Samferdselsminister Marit Arnstad foreslår at modernisering av jernbanen skal komme først av de foreslåtte tiltakene Dette har sammenheng med at elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen gir best effekt for klima og reisetid av samtlige foreslåtte prosjekter til Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023. Årlige klimagassutslipp fra trafikken i regionen vil som følge av elektrifisering og øvrige moderniseringstiltak kunne bli redusert med 23.000 tonn CO2. Dette gir altså bedre effekt pr. investert krone enn både Vestfoldbanen (15.000 t/Co2) og Østfoldbanen (16.000 t/co2) i det såkalte Intercity-trianglet på Østlandet.

Trønderbanen er regionens InterCity-løsning. Den har i dag 1,2 millioner passasjerer og 70 avganger daglig med dieseltog mellom Trondheim og Stjørdal. Kapasiteten er sprengt og materiellet er utslitt. Med en elektrifisering og utbygging av Trønder- og Meråkerbanen, vil det være mulig å øke passasjertallet til over 3 millioner passasjerer hvert år, med avganger hvert kvarter mellom Trondheim og Stjørdal, og hver halvtime mellom Stjørdal og Steinkjer.

En trøndersk InterCity-utbygging handler om mye mer enn å gjøre det enkelt å pendle til og fra Trondheim. Utbyggingen vil binde hele Trøndelag sammen, øke tilfanget av fagfolk og nøkkelpersonell, gjøre det enklere å etablere arbeidsplasser og skape nye botilbud utenfor Trondheimsområdet. Dobbeltspor Trondheim - Stjørdal vil spre veksten i Trondheimsregionen over mange flere kommuner sammenlignet med dagens vekstmønster.

Kommunene langs jernbanen i Trøndelag arbeider aktivt med å utvikle stasjonsområdene og gjøre kollektivtilbudet på jernbanen både mer robust og attraktivt. Dette bidrar til å styrke avlastningssentrene utenfor pressområder i Trondheim og bidrar dermed til å oppfylle de regionale målsettingene om å ta hele regionen i bruk.

Denne utviklingen er helt i tråd med de ambisjonene som Regjeringen har synliggjort for jernbane/ kollektivtransport i klimameldingen. Jernbanesatsing i Trøndelag handler om strategisk samfunnsbygging for mange tiår framover. Bedre tilgang på kompetent arbeidskraft i ytre områder er avgjørende for å motvirke tendensen til den sentralisering i næringslivet vi nå ser utvikle seg. Jernbanens funksjon vil være mer enn å forsyne storbyen med arbeidskraft. Utbyggingen vil bidra til en mer balansert og miljøvennlig samfunnsutvikling i hele landsdelen.

Med en moderne og elektrisk Trønderbane nordover og østover, vil det også kunne skapes rom for et bedre togtilbud på Trønderbanen sør for Trondheim. Vi vil også bli knyttet til det moderne svenske jernbanenettet, slik at reisetiden og kapasiteten blir bedre for reiser til Åre, Østersund og Sundsvall.Dette åpner muligheter for å kjøre de nye svenske togsettene fra Stockholm til Trondheim. Eventuelt kan disse også kjøre i ringrute videre til Oslo og Stockholm igjen, og motsatt veg. Slik kan SJ og NSB også dele på materiell.

Det haster med endelig avklaring for elektrifisering av banen, siden NSB i 2013 må beslutte hvilket togmateriell de skal kjøpe for å erstatte dagens dieseltog. Uten avklaring må NSB på nytt kjøpe dieseltog, og dermed undergrave en framtidig elektrifisering og kapasitetsøkning på Trønderbanen i uoverstigelig framtid.

I klimameldingen sier regjeringen at den i NTP vil legge fram en samlet godsstrategi hvor det legges til rette for overgang fra godstransport på vei til transport på sjø og bane. Det er et mål at all vekst i godstransporten skal skje på bane og sjø. I dag skjer det motsatte. Stadig flere transporter på bane legges ned og overtas av vogntog på vei.

En fersk kartlegging av godstransporten mellom Norge og Sverige over Meråkerbanen (NECL-North East Cargo Link) viser at det hvert år går over 500.000 tonn gods (20.000 vogntog) over Storlien som kunne vært transportert på Meråkerbanen. Når transportørene velger veitransport foran jernbane har det blant annet sammenheng med at jernbanestrekningen ikke er elektrifisert på norsk side. Beregninger viser at en overføring av gods til elektrisk jernbanetransport over Storlien ville kunne gi årlige klimakutt på over 11.000 tonn CO2.(NECL)

Vi støtter fullt ut regjeringens mål og ambisjoner for klimakutt gjennom modernisering av transportsektoren i hele landet. Vi jobber derfor intenst for at regjeringen i forslag til Nasjonal Transportplan høster de beste klimakuttene først og dermed starter elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen i 2014.
§
Vis debatt
comments powered by Disqus
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå