Adresseavisen mener

Mye å lære av bygdas integrering

Senter for bygdeforsknings undersøkelse om innvandring og integrering viser at bygdefolk er mest positive til hvordan innvandrere integreres.

Folk på bygda er mer positive til hvordan innvandrere integreres enn folk i bykommunene. Det er mye å lære av Bygde-Norges integrering, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Mens 36 prosent av folk som bor i bykommuner mener innvandrerne er godt integrert i deres kommune, er 48 prosent av bygdefolket av samme oppfatning. Det er mye å lære av hvordan små kommuner driver integreringsarbeid.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det bor innvandrere i samtlige av landets kommuner. Høyest andel har Oslo, Båtsfjord og Drammen. Ved inngangen til 2017 var det i overkant av 880 000 per-soner bosatt i Norge som har innvandret til landet selv, eller som er født i Norge med to innvandrerforeldre.

Undersøkelsen sier lite om innvandrere faktisk er integrert i samfunnet, eller om de selv oppfatter seg som godt integrert. Likevel er det grunn til å legge merke til at innbyggerne på bygda mener små kommuner er bedre i stand til å innlemme innvandrere i lokalsamfunnet, enn de store byene. Når man møter folk fra andre kulturer på butikken, arbeidsplassen og på gata i lokalmiljøet, endres holdninger, og avstand og frykt minker.

Forskning viser at innvandrere som bosetter seg i bygdekommuner har lettere for å komme i arbeid. De deltar i større grad i aktiviteter i lokalsamfunnet, enn hva tilfellet er i byene. En innvandrer har større mulighet til å bli en aktiv deltaker i små lokalsamfunn.

I Levanger kommune ser vi et strålende eksempel på integreringsarbeid i hverdagen. Lokalavisa Innherred stiller sine spalter til disposisjon for avisa «Nordlig regnbue», der innvandrere kan skrive. På den måten blir folk i lokalsamfunnet kjent med hverandre. Det bygger ned avstander.

God integrering er avgjørende for at samfunnet skal fungere. Mange av utfordringene i storbyene kunne vært løst ved å lære mer av bygda. Det er positivt dersom flere innvandrere velger å bosette seg på landet, og småkommunene burde gjøre seg mer attraktive for å bosette flere.

På forsiden nå