Adresseavisen mener

Nav-direktørens advarsel må tas på alvor

Nav-direktør Sigrun Vågeng advarer i Dagbladet om at velferdsutgiftene kan bli for høye i framtiden, og at politikerne kan måtte komme til å kutte i velferdsordningene. Nok en gang advares det om at regnestykket ikke går opp, når befolkningen vokser, lever lenger, og det kommer flere innvandrere.

Saken oppdateres.

Finansieringen av den offentlige velferden krever at mange nok deltar i arbeidslivet. Økt levealder gjør at forsørgerbyrden for eldre vil øke betraktelig i årene fremover. I dag er 12 prosent av befolkningen 70 år eller eldre. Med SSBs hovedalternativ for befolkningsfremskrivning vil hver femte innbygger i 2060 ha fylt 70 år. Hvordan en stadig minskende befolkningsandel skal dekke de økte utgiftene knyttet til pleie og omsorg av etterkrigstidens «babyboomere», er et godt spørsmål.

Flere piler peker dessuten i retning av at arbeidet for å få flyktninger og innvandrere i arbeid, ikke har vært godt nok. Til tross for økende arbeidsmarkedsdeltagelse de første årene etter ankomst til Norge, viser en studie fra Frischsenteret at denne gruppen oftere enn gjennomsnittet støtter seg på trygdeordninger etter 5-10 år i landet. Forskerne peker på at innvandrere gjerne går inn i usikre jobber i konjunkturutsatte næringer. Dette må gjøres noe med. Det er også viktig å ha en effektiv offentlig forvaltning. En dalende produktiviteti norsk arbeidsliv generelt, må også forbedres. Det sikrer økte skatteinntekter for å finansiere økende offentlige utgifter.

Effektivisering av velferdssektoren har pågått lenge. Men også her har det vært skjær i sjøen. Nav-reformen, som ble iverksatt frem mot 2011, skulle effektivisere trygde- og stønadstjenestene. Professor Terje P. Hagen, som ledet en ekspertgruppe som har evaluert Nav, mener imidlertid at reformen feilet ved at den nye organisasjonen ble altfor stor og kompleks.

Debatten rundt Norges generøse sykelønnsordning viser hvor vanskelige prioriteringer i velferdsordningene kan være. Samtidig med verdens høyeste sykefravær, sikrer den også en svært høy arbeidsdeltakelse.

Situasjonen vi står ovenfor krever imidlertid handling og prioriteringer. Regjeringen må begynne å ta sin egen perspektivmelding på alvor.

På forsiden nå