Adresseavisen mener

På tide å verne det som er igjen av fugleområder

Byutvikling, boligbygging og tilrettelegging av friluftsområder har gjennom mange år ført til at fuglelivet i Trondheim stadig har fått det vanskeligere.

Byutvikling og boligbygging har ført til at mange områder langs fjorden ikke lenger er egnet for sjøfugl. Nå må de urørte områdene som fortsatt finnes i fjæra langs fjorden vernes mot inngrep, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Det er på høy tid at politikerne iverksetter tiltak som kan bedre situasjonen for fugler som lever og hekker nært sjøen og langs elvene. En rekke områder i fjæra langs Trondheimsfjorden er omgjort til boligområder, småbåthavner og turstier. Store deler av fjæra mellom Lade og Malvik, som tidligere var viktige områder for vadere og sjøfugl, er i dag utbygd.

Formannskapet i Trondheim skal i dag behandle et forslag fra rådmannen om å innføre tiltak som kan bedre situasjonen for fugl. Mange år med byutvikling og boligbygging har gått på bekostning av fuglelivet. Men fortsatt finnes det små områder langs Trondheimsfjorden som er egnet for fugl. Leangenbukta og Grytbakkfjæra er spesielt verdifulle i en slik sammenheng. Disse områdene mener rådmannen må vernes for nye inngrep. Det er et forslag vi støtter fullt og helt. Vern av områder for sjøfugl har ikke stått spesielt sterkt når byen har vokst, derfor er det avgjørende at man sørger for å bevare de fugleområdene som fortsatt finnes langs fjorden. Det er vanskelig å rette opp gamle feil som allerede er begått. Derfor er det viktig å sørge for at de leve- og hekkeområdene som fortsatt finnes, blir bevart og at fremtidig utbygging tar hensyn til fuglelivet i større grad enn tidligere.

Områdene langs Nidelva, der det nå skal bygges en ny tursti, er et viktig område for ulike fuglearter. Når den nye Nidelvstien skal etableres må hensynet til fugle- og dyreliv veie tungt slik at stien ikke legges tett på områder som kan true deres levevilkår.

I Trondheim finnes det en stor bestand av den rødlistede fiskemåken. Den hekker ofte på hustak nær sjøen og er for mange et irritasjonsmoment. I de siste årene har vi sett en rekke eksempler på at folk forsøker å jage vekk fiskemåker fordi de bråker, angriper inntrengere og sprer fugleskitt. Nå inviterer rådmannen formannskapet til å gjennomføre en kampanje slik at folk skal få økt forståelse for fiskemåkene og andre hekkende fugler i områder nært sjøen. Det er en viktig kampanje som vi håper kan forhindre at fiskemåkene jages vekk fra sine hekkeplasser rundt om i byen.

På forsiden nå