Adresseavisen mener

På tide å vurdere praksis for fritak fra politikken

Det er på sin plass å gjennomgå praksisen Trondheim kommune har for å frita folkevalgte politikere fra sine verv.

Et tyvetalls bystyrepolitikere har fått fritak for sine politiske verv i denne perioden. Det er på tide med en gjennomgang av hvordankommunens praksis for å innvilge slike fritak fungerer, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Vegard Eggen

Saken oppdateres.

Bystyrerepresentantene Rolf Jarle Brøske (H) og Sivert Bjørnstad (Frp) foreslår en gjennomgang av hvordan kommunen forholder seg til søknader fra politikere som av ulike grunner ønsker å fratre sine verv. I forslaget, som fremmes i bystyret i kveld, ber de to også om en vurdering som viser Trondheims praksis sammenlignet med andre kommuner.

I løpet av denne valgperioden har et tjuetalls faste bystyrerepresentanter og varamedlemmer fått innvilget fritak fra sine politiske verv. Når så mange av de 67 representantene i bystyret slutter i løpet av én periode, forteller det om et urovekkende stort frafall fra politikken. I tillegg er det rundt fem av de 67 som ble valgt inn i 2015 som har fått innvilget permisjoner. De mange fritakene viser at det er nødvendig at Trondheim kommune gjennomgår sin egen praksis på dette området.

Det skal være en høy terskel for å få innvilget fritak fra kommunale verv. Kommuneloven slår fast at fritak for et kortere eller lengre tidspunkt kan innvilges dersom man ikke kan skjøtte sitt verv uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning. Det skal med andre ord en del til før man kan få en slik søknad godkjent.

Med så mange fritak i inneværende periode er det naturlig å spørre seg om praksisen i Trondheim er god nok. Selvsagt kan det oppstå situasjoner i løpet av en valgperiode som gjør det umulig for noen å fortsette i sitt verv. Men i stedet for å få fritak for resten av perioden man er innvalgt for, kan også bystyret innvilge permisjon for kortere eller lengre perioder. Da har man mulighet til å komme tilbake dersom situasjonen endrer seg. En gjennomgang av rutinene for fritak og permisjoner i Trondheim bør vurdere om det i fremtiden heller bør gis permisjoner i stedet for fritak.

Å være folkevalgt, er en forpliktelse som må tas på alvor. Som bystyrerepresentant inngår man en kontrakt med velgerne som gjelder for fire år. Da må kommunen ha svært gode grunner før de kan innvilge slike søknader.

På forsiden nå