Adresseavisen mener

Planen for vindkraft slo feil

Regjeringen velger å skrinlegge den omstridte nasjonale rammeplanen for vindkraft. Det er forståelig ettersom planen økte konfliktnivået. Nå må det på plass et bedre konsesjonssystem.

Rammeplanen for vindkraft slo feil og skapte økte konflikter. Derfor er det forståelig at regjeringen legger den bort. Nå må det på plass bedre bedre systemer for konsesjonsbehandling, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la i april fram sitt forslag til en nasjonal rammeplan for hvilke områder i Norge som var best egnet for fremtidig vindkraftutbygging. Planen ble sendt ut på høring, og de fleste av de over 5000 høringssvarene var negative. Planen var tenkt som et middel til å dempe konfliktene, men det motsatte skjedde. Mange så på planen som et klarsignal om fremtidig vindkraftutbygging i de 13 områdene som NVE mente var godt egnet.

Vi synes i utgangspunktet det var en god idé å lage en samlet plan for utbygging av vindkraft som så hele landet under ett. I rammeplanen ble det lagt opp til å ta hensyn til spesielt sårbare områder og urørt natur. Men i løpet av forholdsvis kort tid har den lokale motstanden mot vindkraft økt betydelig i befolkningen. Det som var tenkt som en plan om hvor det var best å bygge vindkraft dersom det kom slike søknader, ble sett på som en plan om å bygge ut vindkraft. Regjeringen har ikke klart å kommunisere godt nok hva som var formålet. Derfor er det forståelig at planen skrinlegges og at diskusjonen om vindkraftutbygging ledes langs nye spor.

Norge har fortsatt behov for å bygge ut fornybar energiproduksjon. Vindkraft er en del av dette. I påvente av rammeplanen har all konsesjonsbehandling for nye vindkraftanlegg vært lagt på is. Uten en rammeplan risikerer vi at det dukker opp nye prosjekter uten at noen ser slik utbygging under ett. Vi forventer at myndighetene skaper systemer som ser på helheten i vindkraften, ikke bare enkeltprosjekter.

Regjeringen varsler en gjennomgang av konsesjonssystemet for å forebygge konflikter og sikre en bedre prosess med bedre involvering av kommunene. Det er en viktig oppfølging. Ved å sikre bedre konsesjonsbehandling kunne trolig en rekke av de lokale konfliktene, ikke minst i Trøndelag, vært løst på en bedre måte enn vi har sett til nå.

På forsiden nå