Adresseavisen mener:

Bør beholde kjønnspoeng ved studieopptak

Teknologicamp for jenter for å få kjønnsbalanse i studiene fungerte her i 2016, men fikk også god drahjelp fra kjønnspoengene. Nå foreslår et utvalg å kutte ut ordningen med kjønnspoeng.  Foto: Kai T. Dragland / NTNU

Saken oppdateres.

Et utvalg anbefaler å fjerne såkalte kjønnspoeng ved opptak til studier på universiteter og høgskoler. Utvalget, ledet av Helga Aune, er usikker på om tilleggspoeng basert på kjønn er et tiltak som vil fremme likestilling. Utvalget spør også om kjønnspoeng er i overensstemmelse med likestilling- og diskrimineringsloven.

Dagens ordning har gitt studenter ett eller to tilleggspoeng basert på kjønn for studier med skjev kjønnsbalanse. Hensikten er å få studenter til å søke på studier som tradisjonelt er dominert av det ene kjønnet. Vi ser at dagens ordning kan ha svakheter og ikke løser et kjønnsdelt arbeidsliv alene. Men å fjerne ordningen helt, slik utvalget foreslår, tror vi vil opprettholde skjevhetene i flere studier. Derfor er det fortsatt viktig å beholde dagens praksis med kjønnspoeng.

NTNU er det universitetet i Norge som har brukt kvinnepoeng i størst omfang. Målet har vært å rette opp mannsdominansen på teknologiske fag. NTNU har vedtatt en handlingsplan der de har nedfelt prinsippet om at det gjennomføres tiltak dersom enkeltstudier har under 40 prosent av ett kjønn. For psykologistudiet ved NTNU kan menn få kjønnspoeng ved opptak.

Utvalget mener at det er en inngripen ikke å ta hensyn til de søkerne som er best kvalifisert, og utvalget er også usikker på om dagens ordning bidrar til økt likestilling. Erfaringene fra NTNU tyder i alle fall på at det har en effekt. For da kjønnspoengene ble fjernet ved opptak til industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU for noen år siden, ble kvinneandelen halvert.

Det kan være flere gode grunner til at det bør være en god kjønnsbalanse i de ulike studiene. Det kan gi en bedre faglig bredde, være positivt for studentmiljøet og det er ikke minst bra at begge kjønn blir representert i yrket. I dag har flere studieretninger og yrker ensidig kjønnsdominans.

Flere grupper har reagert på forslaget om å fjerne dagens ordning. Norsk studentorganisasjon mener at kjønnspoeng er viktig for å sikre en bedre balanse på de ulike studieretningene. Det er et syn vi deler. Samtidig trengs andre tiltak, som rekruttering og rollemodeller, for å nå målet om jevnere fordeling mellom kjønnene.


På forsiden nå