Fotgjengerne i førersetet på Bakklandet

Det bør være mulig å legge til rette for bedre sameksistens mellom gående og syklende på Bakklandet.

Trondheim 27. mai 2019 Espen Eid i Bakklandet og Lillegårdsbakken velforening. Beboere på Bakklandet aksjonerer for å få syklistene til å sette ned farten i gatetunet. Foto: Morten Antonsen  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Et enstemmig formannskap i Trondheim gjorde sist uke et litt overraskende vedtak om at gående i større grad bør prioriteres foran de som sykler i sentrale deler av Bakklandet. Overraskende fordi kommunaldirektørens innstilling var negativ til et forslag om å utvide trafikkregulering med gatetun i området. Vi støtter vedtaket om at det bør sees på tiltak og skilting som kan styrke fotgjengernes plass i gata. Det bør være mulig å legge til rette for bedre sameksistens mellom gående og syklende i et av byens beste og mest populære uterom.

I sommer var det fire år siden formannskapet gjorde permanent vedtak om å stenge Bybrua for motorisert trafikk. Det var et godt og riktig vedtak, som har gjort Bakklandet til et enda mer populært sted og byrom med et mylder av gående og syklende gjennom store deler av døgnet. Det går stort sett bra. Selv før elsparkesyklene kom til byen, var dette et område med ønsket vekst i myke trafikanter til fots og på hjul. Utviklingen gjør at de må ta mer hensyn til hverandre.

Vårens vedtak om mer plass til folk og mindre plass til biler på Bakklandstorget, samt forestående etablering av sykkelfelt og enveiskjøring i Lillegårdsbakken, gjør at det må legges til rette for at gående og syklende trygt kan ferdes sammen på vei til eller gjennom Bakklandet. Bybrua og hele veien mellom Lillegårdsbakken og Asylbakken opp til Bakke bydelshus bør utformes og skiltes slik at hastigheten til syklister av alle typer begrenses på denne korte strekningen.

Når det gjelder formannskapets ønske om å vurdere en alternativ sykkeltrasé mellom Østbyen og områdene Singsaker/NTNU/St.Olav og sørover, har vi vanskelig for å se at det er fysisk eller praktisk mulig å finne en annen trygg og effektiv vei enn gjennom Bakklandet. I likhet med gående vil syklister om mulig velge korteste og minst biltrafikkerte vei. Det er bra for Trondheim og trafikkutviklingen i byen både at flere sykler og at flere går.

Skrekkfortellingen om planene om å rive Bakklandet til fordel for motorvei dras jevnlig fram, med god grunn. Den ble heldigvis stoppet. Selv om det tas mer hensyn til fotgjengere, bør også syklister fortsatt ha en selvfølgelig plass på veien gjennom den populære perlen av en bydel.

På forsiden nå