Forurenser må betale, også i trafikken

Lavere drivstoffpriser i Distrikts-Norge er ikke veien å gå.

Oslo, Norway 20150224. Illustrasjoner til bil: Bensinfylling av bil. NB! Modellklarert. Foto: Gorm Kallestad / NTB  Foto: Gorm Kallestad

Saken oppdateres.


Et av mange punkt det knytter seg spenning til i sonderingene og etter hvert forhandlingene om en ny regjeringsplattform, er hvor mye det vil koste å fylle bensin og diesel i tida som kommer. Hvis Norge skal nå klimamålene, må avgiftsøkning på utslipp være et sentralt virkemiddel. Det vil påvirke drivstoffprisene. Bilorganisasjonen NAF foreslår å skjerme kommuner langt fra folkerike sentrum fra økte drivstoffpriser. Vi mener det er et dårlig forslag og at det heller bør settes inn andre tiltak for en mer rettferdig fordeling av økonomiske byrder ved klimatiltak.

Prinsippet om at forurenser må betale, er helt avgjørende for å få til et grønt skifte. Det gjelder selvfølgelig også i trafikken. Derfor er det viktig og riktig å stimulere til vekst innen transport som kan bidra til utslippskutt og reduksjon av transport basert på diesel og bensin. Samtidig bør det diskuteres treffsikre grep for områder av landet hvor kollektivtrafikk eller sykkel vanskelig kan dekke de daglige transportbehovene. Her kan Norge for eksempel se til Canada, som har innført en karbonskatt med regionale forskjeller. Innbyggere i lite befolkede områder får tilbakebetalt skatt fra avgiftsøkning på en måte som gjør at de som tjener minst, kommer best ut.

Forslaget til NAF er dårlig egnet til å stimulere til nødvendig omstilling innen transport også i Distrikts-Norge. Det harmonerer også dårlig med de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå om utviklingen i bruk av personbiler i Norge de siste åra. Samlet kjørelengde gikk ned i 2020. Stadig mer bilkjøring gjøres med elbiler og hybridbilder. Den utviklingen trenger ekstra fart og ikke en bremsekloss. Tre av fire kjører fortsatt på diesel eller bensin, og statistikkene for de siste åra viser at gjennomsnittlig kjørelengde er mindre i Finnmark og Sogn og Fjordane enn i Oslo og Østfold.

Nye regjeringspartnere bør se etter løsninger som sikrer at klimaavgifter ikke rammer sosialt eller geografisk skjevt. Da bør det heller stimuleres til omstilling og utslippskutt enn å lage ordninger som sier at samme type utslipp skal begrenses eller indirekte støttes avhengig av hvor i landet du bor.

På forsiden nå