Nødvendig å avklare ansvar etter raset

Gjerdrum-utvalgets leder, Inge Ryan, går gjennom rapporten som gir et klar svar på hva som utløste det katasrofale leirskredet.  Foto: NTB

Saken oppdateres.

Faren for leirskred på grunn av erosjon ble ikke tatt alvorlig nok i Gjerdrum. Det må vi lære av, ikke minst i Trøndelag hvor vi har mye kvikkleire. Tidligere fylkesmann Inge Ryan i Nord-Trøndelag har ledet granskingen av den katastrofale ulykken. Den første delrapporten har ikke hatt som mandat å fordele skyld, og den er uklar på hvem som hadde hovedansvaret for sikringen av bekken. Til tross for flere bekymringsmeldinger, den første allerede i 2009, ble tiltak ikke fulgt opp i tilstrekkelig grad. Det er svært beklagelig at uklare ansvarsforhold og manglende tiltak førte til at ti mennesker mistet livet og store verdier gikk tapt i raset.

LES OGSÅ: NGI: Behov for å gå gjennom kvikkleiresoner på nytt

Det er for tidlig å si om enkeltpersoner eller institusjoner vil bli holdt rettslig ansvarlig for katastrofen. Men for å unngå at lignende ulykker skjer igjen, er det viktig at vi lærer av det som har skjedd. Både det som førte til at skredet ble utløst, og hva vi kan gjøre for å sikre oss mot at skred utløses i fremtida. Da er det avgjørende at ansvaret plasseres tydelig, slik at skredutsatte områder kartlegges og tiltak iverksettes der det trengs. Gjerdrum-ordfører Anders Østensen erkjenner at skredet kunne vært unngått «...hadde vi visst det vi vet nå». Det er en nødvendig erkjennelse.

LES OGSÅ: Politiet: For tidlig å konkludere etter Gjerdrum-skredet

Ansvaret for denne kartleggingen er det i stor grad kommunene som har. De skal gjennom sine risiko og sårbarhetsanalyser kartlegge risikoen for flom og alle typer skred og ikke minst følge opp. Det ble til en viss grad gjort i Gjerdrum, men sikringen av bekken ble ikke utført.

Vi har mange skredutsatte områder i Norge og i Trøndelag. De ligger også i mindre kommuner som ikke har kompetanse eller ressurser til å utføre jobben selv. Når vi nå vet at klimaendringer vil sørge for mer nedbør i årene fremover, er det ekstra viktig at tiltak settes inn der det kan gå ras. Staten bør også bidra økonomisk slik at kommunene er i stand til å kartlegge og gjennomføre sikringstiltak.

Gjerdrum-utvalget skal nå følge opp arbeidet ved å se mer på ansvarsfordelingen mellom ulike aktører etter skredulykken. Kravet må være at alle som bor i skredutsatte områder, skal føle seg trygge. Da kan det ikke være noen tvil om hvem som har ansvaret for sikkerheten deres.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå