Leder tirsdag 18. november 2014

Uklokt forslag fra regjeringen

Det er uansvarlig å åpne for flere snøskutere i naturen uten at skadevirkninger for naturmangfold og friluftsliv er kjent.

Etter at regjeringen måtte trekke den omstridte forsøksordningen som åpnet for fornøyelseskjøring med snøskuter i 104 kommuner, er regjeringen i gang med å endre loven. I dag er motorisert ferdsel i utmark forbudt, men det er åpnet for flere unntak, hovedsakelig knyttet til nyttekjøring. Nyttekjøring i utmark forvaltes i dag av kommunene. Regjeringen mener det også skal være opp til kommunene å bestemme omfanget av fornøyelseskjøringen. Løypene skal ikke legges i verneområder eller nasjonale villreinområder, men selv ikke i avgrensede områder avsatt til friluftsliv eller villreinområder vil regjeringen ha et konsekvent forbud mot snøskuterløyper.