Leder mandag 09.03. 2009

Sørsamene er truet

Saken oppdateres.

Mye tyder på at norske myndigheter ikke har innfridd sine forpliktelser overfor sørsamene. Adresseavisens reportasjer om sørsamene viser at de befinner seg i en svært vanskelig situasjon. Reindriften er truet av vei- og hytteutbygging, vindmøller og rovdyr. Unge sørsamer ser mørkt på fremtiden. Det kan ha vært en medvirkende årsak til at seks sørsamiske ungdommer har tatt sitt eget liv de siste årene.

De fleste sørsamene livnærer seg på andre måter enn tradisjonell reindrift. Trondheim er den midtnorske byen som har desidert flest sørsamiske innbyggere. Sørsamene har flere bein å stå på. Likevel er reindriftsnæringen en viktig del av deres kultur, og myndighetene har plikt til å tilrettelegge forholdene slik at næringen kan overleve.

Grunnloven fastslår at samisk kultur og samfunnsliv skal vernes og utvikles. Norge var det første landet som skrev under Den internasjonale arbeidsorganisasjonens konvensjon om urfolk og stammefolk.

Den er utarbeidet for å beskytte ulike urfolks rettigheter. En av formuleringene sier at myndighetene skal iverksette «tiltak som tar sikte på å begrense problemer som disse folk får i forhold til endringer i levekår og arbeidsforhold ()». Samene er Norges eneste urfolk. Norske myndigheter plikter å behandle dem i henhold til konvensjonens bestemmelser. Det betyr at både sentrale og lokale myndigheter må arbeide for at reindriften skal overleve.

Sørsamene fikk dessverre ingen løfter da de før helgen møtte ledelsen i Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet. På ett viktig punkt er sørsamene og regjeringen på kollisjonskurs. Det gjelder rovdyrforvaltningen. Reindriftsnæringen krever at det foretas ekstraordinære uttak av rovdyr, særlig i Nord-Trøndelag, der rovdyr dreper et stort antall rein hvert år. Enkelte steder er det så ille at samene mottar større summer i erstatning for rovdyrskader enn det de tjener på å selge reinsdyrkjøtt. Her står man overfor vanskelige avveininger mellom hensynet til rovdyrbestanden og hensynet til reindriften.

Det oppstår også konflikter mellom sørsamer og grunneiere som kan være vanskelige å løse. Mange grunneiere ønsker å bruke utmarka der reinen beiter til andre, mer lønnsomme formål. Men i flere trønderske kommuner er reindriftsnæringen nesten umerkelig blitt skjøvet til side ved at beiteområder har forsvunnet på grunn av vassdragsreguleringer, nye hyttefelt og veibygging. Næringens interesser må derfor veie tungt.

De nordnorske samene har en sterk posisjon i sine hjemtrakter. Sørsamene er en liten minoritet der de bor, og blir slik mer utsatt. Derfor må myndighetene vie sørsamene og deres interesser spesiell oppmerksomhet.

(Foto:   Jens Petter Søraa)

Foto: Jens Petter Søraa

§
Vis debatt
comments powered by Disqus
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå