Leder, lørdag 28. januar 2012

Lang togtur til fremtiden

Diskusjonen om moderne langdistansetog er en prøve på nordmenns evne til å tenke langsiktig.

Saken oppdateres.

Jernbaneverket presenterte denne uken høyhastighetsutredningen. Flere av reaksjonene på rapporten gir grunn til bekymring. Vi har stor respekt for argumenter om at det vil koste for mye og at Norge vil greie seg uten moderne langdistansetog. Men det er håpløst å avskjære videre diskusjon med å hevde at høyhastighetstog eller lyntog vil være samfunnsøkonomisk ulønnsomt.

Økonomiprofessor Steinar Strøm skriver i et innlegg i Dagens Næringsliv at «høyhastighetsbaner er et klart tapsprosjekt. Kostnaden overstiger nytten de kan gi for samfunnet». Britiske eksperter har vurdert de økonomiske sidene ved lyntog i Norge. Deres konklusjon er at ingen av strekningene som er vurdert, kan anses som samfunnsøkonomisk lønnsomme.

I likhet med regnestykkene fra Strøm, er dette betraktninger vi trygt kan se bort ifra. Med slike perspektiver på samfunnsnytte, ville verken Bergensbanen, Dovrebanen, eller en lang rekke andre samfunnsnyttige samferdselsprosjekt vært bygd.

Vurderingene av kortsiktig samfunnsnytte representerer et betenkelig sneversyn. Perspektivet for bygging av moderne jernbane må være minst 100 år. Det er ikke overraskende at det vil ta flere tiår før klimafordelen overstiger ulempen ved bygging av ny jernbane. Men som vurderingene av samfunnsnytte, må også klimaregnskapet ha et perspektiv som strekker seg mye lenger enn noen tiår.

Kortsiktighet er dessverre et symptom ved flere forhold i samfunnsdebatten. Utgiftene til velferdsytelser har økt kraftig. Denne utviklingen fortsetter, samtidig som det er lite diskusjon om hvordan vi i fremtiden skal betale et høyt velferdsnivå. Moderne langdistansetog er et virkemiddel for å skape verdier. Det var derfor modige politikere, med mindre penger enn vi har i dag, men med lang tidshorisont, fra siste halvdel av 1800-tallet fikk bygd ut jernbane mellom Oslo og resten av Sør-Norge. Lang tid med mangel på vedlikehold og modernisering gjør at dagens jernbane langt på vei dessverre er uinteressant både for transport av folk og av gods.

Det kreves et modig og langsiktig perspektiv når vi i dag nærmest står på bar bakke. Og moderne infrastruktur er en forutsetning for morgendagens verdiskaping. Det er det krevende utgangspunktet for debatten om høyhastighetstog.

Trasévalg, stoppesteder og antall tunneler er egentlig de enkle spørsmålene.

 
På forsiden nå