Massedeponier skaper konflikter: Er det bevisst utmattelsestaktikk overfor innbyggerne?

«Er det overhodet en genuin interesse for at dette skal bli ryddet opp i?» spør Sigrid Dahl i dette debattinnlegget.

Debattanten er kritisk til massedeponiene på Bjørkmyr og Bratsberg.  Foto: privat

Saken oppdateres.

Vi har alle forståelse for at det må eksistere områder som tar imot utgravd masse, fra de ulike byggeprosjekter. Det vi derimot ikke har forståelse og aksept for, er at deponier plasseres i områder som ikke er i stand til å takle tungtrafikken som går på bekostning av trafikksikkerheten, og ei heller ivaretar omgivelsene som blir nedgriset av støv eller sørpe, alt etter værforholdene.

LES BAKGRUNN: Det passerer over 400 lastebiler i døgnet, så det er snart ikke mulig å bo her

Man må heller ikke glemme transportstrekningen Risvollan - Nardolokket og Nidarvoll, som sluser tungtransporten mot deponiene. Dette er tett befolkede områder, som berøres i sterk grad av støv og støy. Lastebilene genererer støvflukt fra lasteplan og understell, og smeller og dunker over fartsdumpene.

Har beboerne langs transportstrekningen blitt informert og hørt? Grus, stein, lortkaker og støv preger vegnettet i deponienes nærhet, og andre trafikanter har intet valg annet enn at de befinner seg i dette miljøet, enten man bor der eller passerer. Selv om Bjørkmyr både har gang- og sykkelsti, så er det en utfordring å ferdes på og langs en veistrekning som kryr av lastebiler, som nærmest kjører i kø frem og tilbake til deponiene.

I tillegg tilfører deponidriften, og ikke minst dens tungtrafikk nærområdet, en evig tåke, en støvsky. Dette virvles opp i tørrvær og blir til en suppe i regnvær, som da igjen forbipasserende trafikanter tilgrises av. Tohjulinger får lett sleng i dette sleipe dekket, som blir liggende på asfalten.

Småstein i vegbanen har mange fått erfare at krever en tur til et bilglass-verksted. Utallige henvendelser til kommunen har ført til pålegg om at de som driver deponiene skal rydde opp, men hva hjelper det, da det er noen i tilstøtende etater som tar på seg rosa briller eller ser en annen vei?

LES OGSÅ: Er planen å samle all tungtrafikk i bydelen vår? Den kveler oss

Er det overhodet en genuin interesse for at dette skal bli ryddet opp i? Er det bevisst utmattelsestaktikk – overfor innbyggerne? Det planlagte deponiet i selve Bratsberg har en lokasjon hvor trafikksikkerheten er den store utfordringen. Uansett hvor et massedeponi plasseres, bør det være et ufravikelig krav, at trafikksikkerheten er ivaretatt. Veibredden i Bratsberg er ingen steder bred nok, i følge den interkommunale arealplanen. Eksisterende trafikkavvikling foregår ved at myke trafikanter og motoriserte kjøretøy deler på en vegbane som totalt er under seks meter bred. Ingen fortau og knapt kantstopp, der det burde være bussholdeplasser.

Vinterstid er vegen enda smalere, da brøytekantene naturlig spiser av veibredden. Konsulentfirmaets kartlegging av området inneholdt flere feilaktige opplysninger. I samtaler med Trondheim kommune har det kommet frem at de ikke har ressurser til å kvalitetssikre disse rapportene.

Uvanlig mange merknader ble sendt inn til kommunen i forbindelse med planforslaget for Bratsberg Øvre – noe som bør være en vekker for de som sitter med «makten» til å stanse dagens planer. Kommunen setter krav og rammer som virksomhetene skal holde seg innenfor, men i praksis erfarer vi jo at det er fritt frem.

Tiltakene som de legger opp til er utprøvd og feilslått. Hva vil dere gjøre med dette? Det utarbeides planer med rammer og regelverk for hva som skal tillates. Rekkefølgebestemmelser skal vel sikre at uheldige og uønskede situasjoner oppstår i forbindelse med en planlagt virksomhet, og da bør de høre på sine egne gode råd.

Hvordan kan man da anbefale å plassere et massedeponi i et område som ikke er utredet godt nok? Det sies at det er ingen skam å snu, og det bør det heller ikke være i de offentlige etater. Det er kostnader på alt som skal foregå, men skal det offentliges besparelser gå på bekostning av et uholdbart nedsmusset bomiljø og trafikkfarlig ferdsel, hver gang man forlater hjemmet?

Hør våre kommentatorer snakke om vindmøllekrangel, fødetilbudkrangel, påske, påskekrim og Game of Thrones

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Hør vår debatt-podkast: - Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre

På forsiden nå