Debatt:

Dette mener Etnisk og demokratisk likeverd

EDL sitt idégrunnlag kan oppsummeres slik: Demokratiske verdier, likeverd og åpenhet i offentlige prosesser.

Samene i Norge er ikke politisk, økonomisk eller sosialt marginaliserte, skriver debattanten.   Foto: V. Belov / Shutterstock / NTB scanpix

Saken oppdateres.

Derfor er EDL blitt opprettet for å motarbeide samepolitisk motiverte lover og ordninger som undergraver det etniske og demokratiske likeverdet i Norge og planer om det samme. Vi har laget et lite notat med en oversikt over samepolitisk motiverte lover og ordninger som skiller på etnisitet. Det er blitt oversendt til Stortinget.

LES OGSÅ: Derfor gikk det veldig galt i Selbu

EDL har ikke noen mening om samenes historie eller annen historie. Vi har heller ikke som formål å fremme - eller å motarbeide - samisk språk og kultur. De innlegg som en måtte finne på vår hjemmeside edl.no som ikke er undertegnet med «leder av EDL», «på vegne av EDL» eller lignende, står derfor ikke for EDL sin regning, men kun for forfatterens regning.

Jarl Torfinn Hellesvik  Foto: privat

EDL ble invitert av «Selbu utmarksråd og Roltdalen allmenningsstyre» til å holde foredrag. Det ene foredraget ble holdt av vår nestleder Karl-Wilhelm Sirkka med tittelen «Konsekvensene av lovfestet konsultasjonsplikt og mulige endringer av reindriftsloven» . Vårt hovedpoeng her er at dersom lovforslaget blir vedtatt, vil dette medføre at alle de nordenfjells, som er av minst én åttendedels samisk avstamming, får en lovfestet tilgang til eksklusive og lukkede kanaler inn til saksbehandlere og beslutningstakere på alle offentlige nivåer i Norge, helt ned til det laveste underutvalg i en kommune, i enhver sak en sak som blir vurdert til å kunne berøre «samiske interesser». Samer vil da, også med hjelp fra Sametinget, kunne gå bak ryggen på de av sine naboer som ikke er så heldige å være av tilstrekkelig samisk avstamming, for å fremme sine egne interesser. Sametinget vil i tillegg kunne intervenere på egen hånd overfor kommunene i nærmest enhver sak som de anser kan berøre «samiske interesser». EDL mener at dette lovforslaget bryter med paragrafene 92 og 98 i Grunnloven. Dette spørsmålet er oversett i lovproposisjonen. Det er en grov forsømmelse og et brudd med utredningsinstruksen.

LES KOMMENTAREN: Ikke rart samene blir rasende

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Det andre foredraget ble holdt av meg, med tittelen «Er samene i Norge berettiget til å bli beskyttet av ILO-konvensjon nr. 169?». Norske myndigheter har misforstått hva som må til for å kunne bli beskyttet av ILO-konvensjon nummer 169. De fremhever at konvensjonen er ment å gjelde for befolkningsgrupper som er etterkommere av de som bebodde landet før grensedragningene. Med en slik definisjon er jo både kvener/finskættede og nordmenn for «urfolk» å regne, fordi også disse bodde i landet på den tiden.

LES OGSÅ: Ber statsministeren ta avstand fra arrangementet

Forståelsen internasjonalt er derimot at en må ta utgangspunkt i nåsituasjonen når en skal identifisere hvem konvensjonen er myntet på. For eksempel: ILO har gitt ut ei veiledende håndbok med tittelen «ILO convention on indigenous and tribal peoples, 1989 (No. 169): A manual». Der forteller ILO at når man skal identifisere de gruppene som konvensjonen er ment å gjelde for, er det slik at «ILO fokuserer på den nåværende situasjonen, selv om historisk kontinuitet også er viktig». Det er aldri blitt utredet om samene i Norge er et «urfolk».

LES OGSÅ: Ikke vår hensikt å hetse samene

Samene i Norge er ikke politisk, økonomisk eller sosialt marginaliserte. Da blir spørsmålet: Er det noe som tilsier at ILO skulle ha vært opptatt av å få vedtatt en konvensjon som har til hensikt å gi beskyttelse til velutdannede, velintegrerte, urbane, ressursrike mennesker, slik som samene i Norge er i dag?

Hør på OmAdressert: - Overraskende mange påstår at Trønderenergi har kjøpt seg en lederartikkel

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå