Barna fortjener bedre!

Trondheim kommune planlegger lovbrudd når de nå har vedtatt å vente med å innfri bemanningsnormen til 1. januar 2020, mener innleggsforfatterne.   Foto: Gorm Kallestad

Saken oppdateres.

Da barnehageforliket kom i stand i 2003 var målet full barnehagedekning. Ved å innføre en lovfestet rett til barnehageplass skjøt utbyggingen av barnehager fart, og private aktører bidro sammen med kommunale til at målet om full barnehagedekning ble oppnådd. I Kommunal rapport 25. august 2006 slås det fast at: «Trondheim blir den første av landets storbyer som får full barnehagedekning i løpet av høsten».

13 år etter at løftet om full barnehagedekning ble innfridd må vi ta inn over oss at voksesmertene har kostet, og at det er barna og de ansatte som betaler prisen.

Utdanningsforbundet Trondheim har i hele denne perioden vært svært bekymret over utviklingen knyttet til rammevilkårene i sektoren. Kutt i budsjettrammene i en underfinansiert sektor har ført til lav bemanning, høyt sykefravær og parallelt med dette har barnegruppene blitt større. Kvantitet har gått på bekostning av kvalitet.

Utdanningsforbundet kjemper for at rammevilkårene i barnehagen skal styrkes, og har blant annet stått på for å få på plass en bemanningsnorm. En norm med minimumskrav til grunnbemanning er vedtatt av Stortinget, der kravet er at barnehagene har en bemanning som tilsvarer minimum én ansatt per tre barn under tre år, og én ansatt per seks barn over tre år. Bemanningsnormen ble innført 1. august 2018, og barnehagene fikk ett år på seg til å innfri kravet.

Både kommunale og private barnehager i Trondheim har hatt en forventning om at normen skulle vært innført seinest 1. august 2019, og har planlagt med dette for øyet. Trondheim kommune planlegger lovbrudd når de nå har vedtatt å vente med å innfri bemanningsnormen til 1. januar 2020. Utsettelsen får store konsekvenser i kommunale så vel som private barnehager. I en sektor som over år har vært underfinansiert, er det svært kritikkverdig at kommunen som barnehageeier velger å utsette innfrielse av en lovpålagt norm.

For de private barnehagene får utsettelsen store konsekvenser. Private barnehager finansieres med utgangspunkt i tallene fra de kommunale to år tilbake i tid, og dermed vil de private barnehagene måtte vente i to og et halvt år før finansieringen av normen kommer på plass. Vi har derfor full forståelse for fortvilelsen Torstein Johannessen, styrer i Bergheim barnehage, gir uttrykk for i et intervju med NRK 3. juni:

«Alle skylder på hverandre. Ingen ønsker å ta ansvar. Ansvaret ligger hos regjeringen og kunnskapsdepartementet».

Vi deler også bekymringen til Anne Lindboe, leder PBL, om at små enkeltstående barnehager vil bli kjøpt opp av store kjeder. For å forebygge en slik utvikling er det viktig at enkeltstående private barnehager mottar tilskudd som gjør det mulig for dem å opprettholde driften på en forsvarlig måte.

Utdanningsforbundet Trondheim opplever et stort trykk fra våre medlemmer. Både styrere og barnehagelærere, fra så vel kommunale som private barnehager, mener at nok er nok. Barna fortjener et godt og forsvarlig pedagogisk tilbud med pedagoger som har tid til hver enkelt av dem. På vegne av barna og de ansatte krever vi at kommunen viser ansvar og innfrir den vedtatte bemanningsnormen fra 1. august 2019.

 
 
På forsiden nå