Debatt:

Viktige verdidebatter i barnehagen

Det er lite som tyder på at Lekbasert læring skaper elitebarnehager, svarer de to prosjektlederne etter kritiske spørsmål fra NTNU-professor.

Saken oppdateres.

RED.ANM.: Lekbasert læring er utviklet gjennom Agderprosjektet, hvor forfatterne av dette innlegget er prosjektledere.

Vi er enig med Borgrunn Ytterhus (kronikk i Adresseavisa 27. august) i at verdidebatter er viktige for barnehagen. For oss har det reist seg et viktig etisk spørsmål knyttet til at vi har funnet store variasjoner mellom barnehager med tanke på barns læringsutbytte. For sårbare barn med mange familierelaterte risikofaktorer, vil det være veldig negativt å gå i en barnehage med lite vekt på læring. Statistisk sett vil disse barna stille svært svakt fra dag en når det gjelder sjansen for å lykkes på skolen. For oss er det en viktig verdi å gi alle barn gode muligheter til å bruke sine evner og kjenne mestring sosialt og faglig i overgangen til skolen.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Ingunn Størksen 

Mai Rege 

Resultater fra vår forskning viser at barna som var med på Lekbasert læring, et nytt opplegg for femåringer i barnehagen, profitterte på en sumskåre for språk, matematikk og selvregulering ved kartlegging etter avslutning. Effektene vedvarte inn i første klasse. Resultatene var størst innen matematikk. Det er lite som tyder på at Lekbasert læring skapte elitebarnehager. Våre funn antyder at Lekbasert læring hjalp barnehager med lite læring å komme på nivå med gode norske barnehager. Barn som gikk i barnehager med lite læring fra før kom opp på nivå med andre barn i første klasse dersom de hadde fått delta på Lekbasert læring i barnehagen.

LES BAKGRUNN: Gradvis flyttes fokus fra omsorg til læring i barnehagen

Lekbasert læring ble utviklet for femåringer i barnehagen, for å bidra til et likere og bedre læringsgrunnlag ved skolestart. Norske barnehagelærere var med i utviklingen av opplegget. Kjerneområder er språk, matematikk, selvregulering og sosial kompetanse, men dette utelukker ikke at det skal jobbes med andre fagområder.

Kjennetegn ved Lekbasert læring er at barna er aktive, engasjerte, at de opplever aktivitetene og lekene som meningsfulle, og er i samspill med andre. De gode relasjonene mellom barn og ansatte er sentrale. Barnehageansatte legger til rette for barns medvirkning, utforskning og initiativ. Enkelte har vært redde for at det nye opplegget skulle medføre mer skole og mindre lek for femåringer, men erfaringen er motsatt. Barnehagelærere har rapportert at opplegget var meningsfullt og morsomt å jobbe med for både barn og ansatte. Oppgavebøker og kopierte ark, som mange tenker på som skole, er lagt til side.

LES OGSÅ: Barnehager skaper forskjeller i hvor fysisk aktive barn er

I Lekbasert læring får barna utforske og undre seg, og de skal oppleve trygge og gode relasjoner. Sosial kompetanse, det å bli trygg på seg selv og andre, er et av kjerneområdene: «Barn trenger omsorgsfulle voksne som er bevisst sitt relasjonsansvar. Barn trenger empatiske voksne som ser dem, anerkjenner deres innspill og ønsker, og som kan trøste og veilede når ting er vanskelig … som legger til rette for opplevelse av mestring og som evner å dele deres begeistring» (sitat hentet fra boka Lekbasert læring).

I en masteroppgave gjort blant barnehagelærerne som brukte Lekbasert læring, svarte de at samspillet med femåringene var positivt; kjennetegnet av positive følelser, nærhet og trygghet. Samspillet ble nærere etter igangsetting av opplegget. Et annet viktig funn var at stille og forsiktige barn åpnet seg opp, og ble tryggere.

Våre verdier knyttet til barnehagen kan oppsummeres i at vi mener alle barn fortjener et godt barnehagetilbud preget av både omsorg, lek og læring. Norske barnehagelærere har bidratt til å utvikle Lekbasert læring, og det er derfor godt forankret i den norske barnehagetradisjonen.

Våre verdier knyttet til barnehagen kan oppsummeres i at vi mener alle barn fortjener et godt barnehagetilbud preget av både omsorg, lek og læring. Norske barnehagelærere har bidratt til å utvikle Lekbasert læring, og det er derfor godt forankret i den norske barnehagetradisjonen.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå