Debatt

Stopp fjerningen av eldre gravminner

Åpent brev til kirkeledelsen i Melhus og til leder i hver av de fire menighetsrådene.

Gravminnet over stenhugger Sivertsen og hustruer blant de 78 gravminnene som ble vernet i 2009 av fellesrådet. Nå er gravminnet fjernet fra kirkegården. Trondheim Stenindustri hadde restaurert dette og flere andre gravminner, skriver innleggsforfatterne. 

Saken oppdateres.

På oppdrag fra fellesrådet la tidligere fylkesagronom, lokalhistoriker, forfatter og aktiv mann i menighetsarbeid i Horg, Ola Storhaugen, i 2004 frem for Melhus kirkelige fellesråd forslag til vern av gravminner på alle de fire kirkegårdene (gravlundene) i prestegjeldet. Dette var et banebrytende og meget viktig arbeid for å ta vare på lokalhistorie, gravminnnehistorie og kirkegårdenes særpreg og liv. Dessverre gjorde ikke kirkeledelsen i Melhus noe med forslaget de hadde bedt om å få lagt frem.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

I 2009 tok Kristine Kaasa Moe saken opp i Melhus, og la frem en gjennomgang av Storhaugens forslag m.m. Resultatet ble at et enstemmig fellesråd 29. oktober 2009 vedtok å verne 78 gravminner på Melhus kirkegård. Det ble samtidig slått fast at man heretter skal følge lov- og regelverk angående gravminner som er eldre enn 60 år. Kristine Kaasa Moe hadde vist at det ikke blir gjort.

Så vidt vi har brakt i erfaring følger Melhus kirkekontor fortsatt ikke lov- og regelverk ved fjerning av gravminner. Det er fra Melhus kirkegård fjernet gravminner eldre enn 60 år, uten at fylkeskommunen er blitt kontaktet. Fylket skriver den 31. mai i år: «Vi har gått gjennom vårt saksbehandlings- og arkivsystem og kan ikke finne noe henvendelse fra kirkelig fellesråd eller andre myndigheter tilknyttet Melhus kirke angående saken.»

LES OGSÅ. Får ikke tent lys på grava på julaften

Vernevedtaket fra 2009 ble opphevet av Melhus fellesråd 7. desember 2017, uten at saken var offentlig tilgjengelig på forhånd. Dermed kunne ingen i menighetene reagere før vedtaket var fattet. Kirkeledelsen har et ansvar når det gjelder vår kulturarv. I innledning til miljøverndepartementets rundskriv av 2. mai 2000 står det bl.a.:

«Kirkene med deres omgivelser innehar dokumentasjon og kunnskapspotensiale som vi ikke finner andre steder. De representerer en kontinuitet, og de var, er og vil fortsatt være av våre mest verdifulle kulturminner.

Kulturminnevernet, som en del av miljøvernet, er et sektorovergripende ansvar. Kirkelig myndighet har ansvar for å forvalte kirkens kulturminner slik at menighetenes behov blir ivaretatt, men også slik at fremtidige generasjoner får mulighet til å oppleve disse verdier.»

LES OGSÅ: Domkirkegården blir sikret

Nå har vi fått vite at kirkekontoret har sendt ut brev til festere av gamle gravminner på flere av kirkegårdene om fjerning av gravminner eldre enn 60 år, steiner til og med fra 1800-tallet. I verste fall betyr dette en rask ødeleggelse av kirkegårdene våre som viktige kulturminner.

Dette er en alvorlig sak som griper dypt inn i menneskers liv og tradisjon, inn i vår historie og tro.

LES OGSÅ: - Tull å tro kapell-rasering er satanisme

  • Vi ber om å få tilsendt kopi av alt det materialet som Ola Storhaugen, og de lokale medarbeiderne hans la frem for alle de fire kirkegårdene.
  • Vi ber om et møte med Melhus kirkelig fellesråds medlemmer for å drøfte saken med rådets medlemmer fra de fire menighetene. Flere fra menighetsrådene må gjerne være med.
  • Vi ber om at det inntil videre ikke fjernes gravminner eldre enn 60 år fra noen av kirkegårdene.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå