Debatt:

Leder av Domstolkommisjonen: Bedre rettsikkerhet med større rettskretser

Saken oppdateres.

Domstolkommisjonen la nylig fram et forslag til endret domstolstruktur for å styrke rettssikkerheten, sikre fortsatt høy tillit og forbedre ressursutnyttelsen. Større og mer fleksible organisasjoner er nødvendig for å oppnå disse målene. Det er viktig å sikre at hele landets befolkning har tilgang til en domstol med et sterkt fagmiljø.

Yngve Svendsen   Foto: Terje Pedersen

Domstolkommisjonen er sammensatt av 16 medlemmer med bred erfaring fra ulike samfunnsområder og regioner. Kommisjonen er enstemmig når det gjelder behovet for å gjennomføre strukturendringer.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Hovedinntrykket fra innspill kommisjonen har mottatt fra domstolene, er at det internt i domstolene er et ønske om større fagmiljøer. Dommerforeningen har også i det vesentlige sluttet seg til forslagene til ny struktur.

Norge har i dag 60 tingretter og 34 jordskifteretter. Et så høyt antall domstoler som i svært liten grad trekker på hverandres kompetanse, kapasitet og ledelse, utgjør et svakt fundament for fremtiden.

Som påvist i utredningen blir sakene for domstolene mer krevende. Det innebærer at det stilles nye krav til dommerne.

Mer enn halvparten av tingrettene har tre eller færre dommere. Det gjør det vanskelig å utvikle et sterkt nok fagmiljø eller drive systematisk kompetansearbeid. Med større domstoler vil det være mulighet for noe spesialisering.

En analyse av 40 000 dommer viser at det er systematiske forskjeller mellom dommere i samme type saker. De systematiske forskjellene går langs flere dimensjoner, der en av dem er store og små tingretter. Sterke fagmiljøer vil kunne bidra til å sikre likebehandling.

I domstoler med liten bemanning er det også fare for at det oppstår bindinger mellom aktørene i retten. Det kan svekke tilliten til at saker behandles nøytralt og objektivt.

Barnevernssaker og tvister mellom foreldre har stor betydning for barns fremtid. I små domstoler er vanskelig å unngå at dommerfullmektiger, som gjerne er unge og har få års yrkeserfaring, avgjør slike saker.

Dagens struktur medfører at mange av de små tingrettene får for få saker. Urbanisering og aldring vil forsterke denne tendensen. Med større domstoler vil man få mindre variasjoner i saksmengde, og dermed saksbehandlingstid.

Domstolene skal være tilgjengelige for innbyggere og næringsliv. Kommisjonen har lagt vesentlig vekt på at reisetiden for brukerne ikke skal bli for lang. I den anbefalte strukturen vil 95 prosent av befolkningen ha mindre enn to timers reisevei. Samtidig vet vi at de aller fleste av oss aldri eller sjelden er i en domstol.

Tilgang til juridisk bistand for befolkningen er viktig. Erfaringer fra tidligere sammenslåinger viser at det lokale advokattilbudet ikke nødvendigvis endres. Antakelig har andre forhold, som befolknings- og næringsutvikling, også betydning for hvor advokater vil ha sin praksis. Det er etablert advokater mange steder uten tingrett.

Det er på denne bakgrunn Domstolkommisjonen foreslår en felles tingrett for Trøndelag, med hovedrettssted i Trondheim og en avdeling i Steinkjer. Avdelingen i Steinkjer vil, som i dag, ha både rettssaler, dommere og saksbehandlere. Det vil gi et styrket fagmiljø, bedre ressursutnyttelse, mer fleksibel saksavvikling og gode muligheter for å drive kompetanseutvikling og moderat spesialisering i hele Trøndelag. Medarbeidere fra det som i dag er Fosen tingrett og Namdal tingrett, vil etter forslaget bli knyttet til rettsstedene i Trondheim eller Steinkjer.

Tilsvarende foreslås det en felles jordskifterett for Trøndelag, samlokalisert med tingretten både i Trondheim og Steinkjer.

Rettssikkerhet er sentralt i ethvert demokrati, og uavhengige og faglig sterke domstoler er en garanti for dette. Både for partene som møter i retten, og for samfunnet som helhet, er det avgjørende å sikre høy kvalitet i domstolene. En domstolstruktur med større rettskretser er nødvendig for å sikre dette.

LES BAKGRUNN: Vil kutte to av tre tingretter

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.

På forsiden nå