Debatt

Har gjort jobben på Frøya

Trøndelag fylkeskommune er opptatt av å gjøre jobben vi er satt til med å forvalte og sikre kulturminner. I dette tilfellet har vi gjort denne jobben slik loven krever.

Trøndelag fylkeskommune er opptatt av å gjøre jobben vi er satt til med å forvalte og sikre kulturminner. I dette tilfellet har vi gjort denne jobben slik loven krever, skriver innleggsforfatteren på kritikken fra Hans Anton Grønskag.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Hans Anton Grønskag mener i et leserinnlegg i Adressa 12. november at Trøndelag fylkeskommune ikke har oppfylt sine plikter som forvaltnings- og kulturminnemyndighet i forbindelse med etablering av Frøya vindpark. Dette er feil. Fylkeskommunen har behandlet saken og meldinger om funn i tråd med gjeldende lover og retningslinjer.

LES OGSÅ: Hans Anton var én av dem som fikk regjeringen til å skrote vindkraftplanen. Nå kan han bli Årets trønder

Kulturminneloven § 9 bestemmer at fylkeskommunen skal undersøke om det er automatisk fredete kulturminner i området når vi får inn saker på høring. Med utgangspunkt i allerede kjente kulturminner og prognoser for hvor en kan forvente å finne ukjente arkeologiske kulturminner foretar fylkeskommunen «stikkprøver», for eksempel ved visuell befaring, prøvestikk og sjakting med maskin.

Trøndelag fylkeskommune gjorde registreringer i området i 2005 og 2014 og fant flere steinalderlokaliteter. Innenfor konsesjonsområdet ligger det en mindre steinalderlokalitet som er ivaretatt. Med dette er undersøkelsesplikten i kulturminneloven oppfylt.

LES OGSÅ: Derfor vil Trønderenergi bygge ut vindkraft på Frøya og i Trøndelag

Det er alltid en viss mulighet for at en ikke finner alt i området, ettersom undersøkelsene bygger på prognoser og stikkprøver. Særlig er steinalderlokaliteter ofte vanskelige å finne. Det er derfor kulturminneloven alltid pålegger tiltakshaver en aktsomhets- og meldeplikt dersom noe skulle dukke opp mens arbeidet pågår.

Når fylkeskommunen mottar melding om at noe har dukket opp, sier kulturminneloven § 8.2 at kulturminnemyndigheten så snart som mulig, og senest innen tre uker fra meldingen er mottatt, skal avgjøre om arbeidet kan fortsette og eventuelle hensyn som må tas i det videre arbeidet. Dette har Trøndelag fylkeskommune gjort med alle meldingene vi har fått om funn i denne saken:

1. Juni 2019. Melding om funn av trebiter i en myr tett ved innkjøringen til konsesjonsområdet. Funnet som ble meldt inn, viste trevirke som ikke var bearbeidet av mennesker. Dermed var det ikke ett automatisk fredet kulturminne.

Les portrettet med Hans Anton HER.

2. August 2019. Melding kom inn om steinalderfunn som dukket opp da veiarbeid i området ble satt i gang. Vi gjennomførte befaring to dager senere og konkluderte med at det var snakk om steinalderlokaliteter. Riksantikvaren fattet etterpå vedtak om dispensasjon fra kulturminneloven for fortsatt arbeid i området. Riksantikvaren stadfestet i vedtaket at fylkeskommunens registreringer hadde vært tilstrekkelige.

Grønskag mener fylkeskommune skulle gått lenger i å undersøke funnet av trebitene, og at det ville forhindret skadene som skjedde på de to steinalderlokalitene som dukket opp i august. Trebitene er ikke å anse som automatisk fredete kulturminner. De to funnene har derfor ikke noen sammenheng med hverandre.

Grønskag påstår at en finner ble irettesatt av fylkeskommunen. Fylkeskommunen irettesetter ikke finnere, men er forpliktet til å informere om lover og regler som gjelder for automatisk fredete kulturminner. Det gjorde vi også i denne sammenhengen.

LES OGSÅ: Tente varder i protest mot vindkraft

Grønskag stiller spørsmål ved rollen til antikvariske myndigheter. Fylkeskommunene er delegert myndighet for kulturminner. Det er det kulturminneloven med forskrifter som bestemmer. Fylkeskommunene utøver denne rollen ut fra føringer og retningslinjer Riksantikvaren og Klima- og Miljødepartementet til enhver tid stiller. Trøndelag fylkeskommune er opptatt av å gjøre jobben vi er satt til med å forvalte og sikre kulturminner. I dette tilfellet har vi gjort denne jobben slik loven krever. Det har også Riksantikvaren bekreftet.


Kirsten Indgjerd Værdal  
        
            (Foto: Morten Antonsen)

Kirsten Indgjerd Værdal   Foto: Morten Antonsen

På forsiden nå