Debatt:

Nye Veier bygger for framtida

Et veiprosjekt er lønnsomt når reisetida blir redusert for mange veibrukere, og når verdien av denne sparte reisetida er større enn kostnadene ved å bygge ut veiene.

Et veiprosjekt er lønnsomt når reisetida blir redusert for mange veibrukere, og når verdien av denne sparte reisetida er større enn kostnadene ved å bygge ut veiene. Her et illustrasjonsbilde fra Kvål-Melhus-prosjektet til Nye Veier.   Foto: Nye Veier

Saken oppdateres.

Nye Veier svarer på debattinnlegg fra Harald Norem og Magne Måge 2. desember, fra Stein Per Lunde 4. desember, Gunn Kari Kvaal Hygen 5. desember, og Bjørn Ivar Hage 7. desember.

LES OGSÅ: Sats på 90 km/t på E6 Melhus-Ulsberg

Vi i Nye Veier ønsker debatten om samfunnsøkonomisk lønnsomhet i veiprosjektene våre velkommen. Nye Veiers mandat er gitt i stortingsmelding nr. 25 (2014-2015): «Helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier». Vi skal bygge mer trafikksikker vei for pengene. Målet er null drepte og null hardt skadde i vegtrafikken. Veiene skal bygges slik at samfunnet får mest mulig igjen for investeringene. Det vil si best mulig samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Johan Arnt Vatnan 

Et veiprosjekt er lønnsomt når reisetida blir redusert for mange veibrukere, og når verdien av denne sparte reisetida er større enn kostnadene ved å bygge ut veiene. Høyere hastighet på hovedveiene gir kortere reisetid for alle veibrukere. Denne type vei har dessuten slakere svinger og bedre stigningsforhold, noe som gir økt trafikksikkerhet.

Nye veier bygges for å vare lenge. Broer og betongkonstruksjoner dimensjoneres for levetid på hundre år. Derfor er det viktig at vi ser langt nok fram når vi planlegger ny E6. Det er dessverre mange eksempler i Norge på at perspektivet har vært for kort. Konsekvensen blir at det må bygges ut to ganger, noe som øker både naturinngrepene og kostnadene svært mye. Flere steder, også i Trøndelag, planlegges det nå ny vei ved siden av en eksisterende vei som ble bygget eller utbedret for relativt få år siden. Det er kostbart for samfunnet og lite miljøvennlig.

Finn Aasmund Hobbesland 

Fire felt og fartsgrense på 110 km/t er ikke en drøm, men et fornuftig grep tilpasset fremtidas transportbehov. Et veinett med fire felt er effektivt og har stor kapasitet. Nye trafikkprognoser utarbeidet av transportvirksomhetene i Norge viser at biltrafikken fortsatt vil vokse. Nullutslippsbiler og ny kjøretøyteknologi vil gjøre biltrafikken vesentlig mer miljøvennlig i årene som kommer. Et firefelts veinett er framtidsrettet, og en forsikring mot at veien må bygges om igjen om få år.

Flere av innleggene stiller spørsmål ved hvordan Nye Veier gjennomfører sine samfunnsøkonomiske analyser. Norge har gode analyseverktøy for å beregne nytte og kostnader ved utbygging av vei- og jernbaneinfrastruktur. Statens vegvesen leder metodeutviklingen. Nye Veier deltar i arbeidet og bidrar til finansieringen. Nye Veier benytter eksterne rådgivende ingeniørfirma til å gjennomføre beregningene. Dette sikrer at vi får kvalitetssikrede og etterprøvbare resultater. Resultatutskrifter fra modellberegningene er tilgjengelig hos Nye Veier.

LES OGSÅ: Går Trøndelag med ryggen først inn i framtida

Da Nye Veier overtok prosjektene i Trøndelag var strekningene både nord og sør for Trondheim langt nede på prioriteringslista til selskapet. Det skyldtes at kostnadene ved å bygge ut prosjektene var vesentlig større enn reisetidsgevinsten for veibrukerne. Gjennom godt samarbeid med kommunene og entreprenører/rådgivere har vi funnet løsninger som gir lavere kostnader og økt nytte for veibrukeren. Samlet sett er de nye veiløsningene i Trøndelag også betraktelig bedre med tanke på dyrkamark, der vi har klart å redusere beslaget i forhold til opprinnelige planer.

Nye Veier bidrar gjerne til å drøfte hvordan vi som samfunn skal få mer, bedre og tryggere vei for pengene. Vi er glade for alle som ønsker å sette seg inn i beregningsverktøyene for samfunnsøkonomisk lønnsomhet. En åpen debatt gir mer gjennomtenkte og bedre løsninger.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå