Debatt:

SV Trøndelag ønsker trafikksikre veier i Trøndelag: Folket i Ytre Namdal må sjøl bestemme om de vil betale «Laksevei Nord» med bompenger

Laks transporteres med trailere fra blant annet Vikna (bildet) og sørover.   Foto: LEIF ARNE HOLME

Saken oppdateres.

SV er for at folket og næringslivet i Ytre Namdal skal få utbedret sin hovedvei fra Vikna og inn til E6 i Grong. «Laksevei Nord» er det høyest prioriterte samferdselsprosjekt for region Namdalen. Veien trenger mange steder utbedringer for å øke trafikksikkerhet og framkommelighet. Enkelte strekninger er også svært rasfarlige. For SV er det viktig at fylkeskommunen bidrar til ei balansert utvikling i Trøndelag. Mange av de nye større veiprosjektene i Trøndelag de seinere åra har foregått i midtregionen av Trøndelag. For SV er det viktig med ei satsing på trafikksikre og gode veier i hele Trøndelag. SV har bidratt til å få framskyndet planlegginga av Laksevei Nord gjennom aktivt arbeid i hovedutvalg vei i fylkeskommunen.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Rakel Trondal   Foto: Christine Schefte

Torgeir Strøm   Foto: Morten Antonsen

Med store etterslep på veivedlikehold, og de begrensa økonomiske rammene Trøndelag fylke får fra Staten på samferdselsområdet, er det ikke mulig å gjennomføre større veiprosjekter uten bompenger. SV mener de aller fleste samferdselsprosjekter burde finansieres med offentlige penger. Med ei høyreregjering som har som viktigste mål å minimere skattlegging av rikfolk, næringsliv og arv så er ikke det mulig. Med bakgrunn i prinsippet om at «forurenser betaler» mener SV et system med veiprising er et mer rettferdig system enn dagen bompengesystem. I Norge i dag har vi store CO2- og NOX-utslipp fra biltrafikken. Og alle biler, inklusive el-biler, forurenser miljøet gjennom mikroplastforurensing. Slitasje på bildekk er største mikroplastforurenser både i nasjonal og global sammenheng. Slitasje av asfalt betyr støvforurensing og CO2-utslipp gjennom legging av ny asfalt.

LES OGSÅ: Kjære Nye Veier: La fartsgrense 110 km/t forbli en drøm

Folket i Ytre Namdal må sjøl bestemme om de vil gjennomføre det store veiutbedringsprosjektet Laksevei Nord med bompenger. Alternativet er å stille seg på ei venteliste på det vi benevner som «Fornyingsprosjekter». Dette er mindre utbedringsprosjekter som ikke er bomfinansiert. Vi snakker da om et eventuelt miniprosjekt i Ytre Namdal. Med de signalene som kommer fra kommunene i Ytre Namdal, og Regionrådet i Namdalen, vil SV helhjertet støtte opp om prosjektet Laksevei nord med bompengefinansiering.

LES OGSÅ: Nye Veier bygger for framtida

MDG og Rødt foreslo en svært redusert utbygging av Laksevei Nord. SV vil understreke at utbedring av veier i Distrikts-Trøndelag, spesielt der det ikke er jernbane, er viktig for å opprettholde bosetting og sysselsetting i hele Trøndelag. SV ønsker å vektlegge trafikksikkerhet med nok veibredde, rassikring, gang- og sykkelveier. Det er også viktig med framkommelighet for både personbiler og tungtransport. SV vil derfor advare mot å redusere utbyggingsplanene. Områdene nord for Steinkjer trenger også gode og trafikksikre veier. SV gir sin klare støtte til Laksevei Nord slik at veiprosjektet skal kunne realiseres i nær framtid. Det fortjener folket og næringslivet i Ytre Namdal.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno

På forsiden nå