Debatt:

Når både Trondheim kommune og Fylkesmannen svikter skoleelevene

På selveste juleaften, sammen med trivelige julekort og julebrev fra slekt og venner, lå det også et brev i postkassen til meg som leder i Selsbakk Velforening fra Fylkesmannen i Trøndelag.

Undergangen under jernbanen, som er sakens kjerne, er ca. 3,5 meter bred og er felles for både biltrafikk, gående og syklende, skriver debattanten.   Foto: privat

Saken oppdateres.

I brevet gir Fylkesmannen Trondheim kommune medhold i avvisningen av velforeningas krav knyttet til en byggesak i Selsbakkveien 75. Som vi uttrykte i vår høringsuttalelse, hadde vi ingen innvendinger mot planene om bygging av et bolighus med 11 leiligheter. Det som imidlertid velforeninga var tydelige på, var at trafikksikkerheten for skolebarn samt andre gående og syklende måtte ivaretas både under anleggsperioden og i tiden etterpå.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.


Undergangen under jernbanen, som er sakens kjerne, er ca. 3,5 meter bred og er felles for både biltrafikk, gående og syklende. Riktignok er den lysregulert, men like fullt et punkt som Trondheim kommune selv har definert som en utfordring knyttet til trafikksikkerhet. Byggeprosjektet forsterker de trafikale utfordringene, hvor selve undergangen blir midtpunktet i et veikryss. Derfor sendte SV skriftlig klage med krav om egen kulvert for gående og syklende. Det ville ha bidratt til at skoleelevene kunne ha gått til og fra skolen på Hallset under trygge forhold. Det er denne kjensgjerningen som Trondheim kommune som ansvarlig instans avviste tidligere i høst og som Fylkesmannen i Trøndelag nå har gitt Trondheim kommune medhold i.

LES OGSÅ: Syke ansatte: Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner

Fram til 2008 var det Selsbakk Idrettsforenings forsamlingshus som hadde tilhold på eiendommen Selsbakkveien 75. Det året brant huset ned til grunnen. Idrettslaget søkte Trondheim kommune om å bygge et nytt idrettshus på branntomta, men fikk brev om at gjenoppbygging ikke var tilrådelig av trafikksikkerhetsmessige årsaker.

I 2009 kom en egen reguleringsplan for området som også omfattet undergangen. Av hensyn til trafikksikkerheten skulle det bygges egen kulvert for gående og syklende. Kulverten har fortsatt ikke kommet på plass til tross for at gjennomgangstrafikken gjennom Selsbakk, i følge kommunens egen trafikktelling, er mangedoblet.

LES OGSÅ: - Skiltet vises mye bedre enn det vi så for oss. Vi ser det fra Tonstadkrysset

Helt siden 1997 har elevene på grunnskolenes barnetrinn fra Selsbakk vært omfattet av en skoleskyssordning som Trondheim kommune så seg nødt til å etablere på grunn av manglende trafikksikkerhet. Det har medført at elevene hvert år siden, i perioden 1. november – 1. april, har blitt kjørt i maxitaxi eller i busser opp til skolen. For bussene er det traseen Bjørndalen ned til Stavne og opp til Halset som har vært kjøreruten.

I snart syv år har Selsbakk velforning arbeidet aktivt for en trafikksikker skolevei. I det ligger et klart ønske om at elevene skal kunne gå til og fra skolen og at skoleskyssen skal opphøre. Mye har kommet på plass. Det skal Trondheim kommune ha ros for. Men dersom trafikksikkerheten i tilknytning til undergangen ikke løses, er dette arbeidet langt på vei bortkastet.

I et større perspektiv er denne saken interessant også for andre enn oss på Selsbakk. Vi vet at barn og ungdom er altfor passive når det gjelder daglig fysisk utfoldelse. Vi vet også at det er en klar sammenheng mellom daglig fysisk aktivitet og læring. Det er dokumentert. I dag faller mer enn hver fjerde elev fra i den videregående opplæringen. Det er selvsagt en fryktelig påkjenning for de ungdommene det angår. Å bli stående utenfor fellesskapet er det ingen som ønsker. En undersøkelse fra Nord-Trøndelag viser at så mange som 10 prosent av 20-åringene har blitt trygdemottakere. Veien for frafallselevene kan være kort til å bli rekruttert inn i miljøer med kriminalitet og annen uønsket adferd. Årsakene til frafallet er sammensatt. Det er det ingen grunn til å legge skjul på. Men det er heller ingen grunn til å undervurdere mangelen på daglig fysisk aktivitet som en viktig forklaring.

LES OGSÅ: Leilighet i Selsbakkvegen solgt for 2,5 millioner kroner

Flotte sykkelveier, fine leikeplasser og strålende skiløyper i marka skal kommunen ha all ære for. En minst like viktig kommunal oppgave er å sørge for trygge skoleveier. I et folkehelseperspektiv er det både fundamentalt og lovpålagt. Overfor skoleelevene fra Selsbakk har dette vært forsømt i mer enn 20 år. Nesten en hel generasjon barn og ungdom har vært skadelidende både i forhold til egen helse og i relasjon til læring.

Jeg kan vanskelig forestille meg at Fylkesmannen har lagt forhistorien og hensynet til skoleelevene til grunn for sin vurdering. Folkehelseperspektivet er helt oversett. Brevet framstår utelukkende som et juridisk dokument hvor den helhetlige vurderingen, slik god forvaltningsskikk krever, er fraværende. Derfor bærer denne saken preg av mangelfull saksbehandling, ikke bare blant saksbehandlerne hos byplansjefen i Trondheim kommunen, men også hos de som har hatt saken til vurdering hos Fylkesmannen.

Begge instanser, både kommunen og Fylkesmannen, har valgt å vende ryggen til en av de største utfordringene i Norge i dag; hensynet til barn og ungdoms fysiske og psykiske helse. Ingen må tro annet enn at dette også er særdeles dårlig samfunnsøkonomi. Hadde kulverten kommet på plass i 2009, og skoleveien for øvrig vært trygg, hadde millioner av kroner brukt til skoleskyss vært spart.

Vi ber derfor politikerne vurdere spørsmålet om kulvert på nytt. En kulvert vil, i tillegg til å være en gave til skoleelevene og andre gående og syklende, også vise at kommunen virkelig tar de helsemessige utfordringene blant ungdom på alvor. I det vil det i tillegg ligge en erkjennelse av at det er billigere å forebygge enn å behandle.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno

På forsiden nå