Debatt:

Fare for kø når utbyggingen starter

Når utbyggingen av E6 øst starter, skal om lag 20 000 kjøretøy gjennom et gigantisk anleggsområde. Da kan det bli kø.

Reisetiden blir vesentlig lengre og mer usikker enn i dag, både langs E6 og FV 950 når E6-utbyggingen starter, skriver innleggsforfatterne.  Foto: Christine Schefte Adresseavisen

Saken oppdateres.

I år starter utbyggingen av E6 øst mellom Ranheim og Værnes. Det vil gi økt kapasitet og bedre trafikkflyt når oppgradert vei åpner. Fram til da frykter AtB og NHO at reisende og beboere mellom Stjørdal og Trondheim dessverre vil oppleve en kø og forsinkelse som overgår det vi opplevde i forbindelse med utbyggingen av E6 sør. En tydelig prioritering av kollektiv- og næringstransport vil gi bedre framkommelighet for alle i anleggsperioden.

Om lag 20 000 kjøretøy - og de aller fleste av disse er personbiler - kjører hver dag mellom Stjørdal og Trondheim på E6. 3000 av disse passerer gjennom Væretunnelen på vei inn til Trondheim mellom klokken seks og ni på morgenen. I tillegg kommer alle de som benytter fylkesvei 950 («gamle E6»). Når utbyggingen av E6 øst starter, skal alle disse gjennom et gigantisk anleggsområde. Erfaringene fra tilsvarende veiutbygging sør for Trondheim tilsier at det blir kø – for personbiler, busser og næringstransport.

LES OGSÅ: Deler av Sluppenveien blir enveiskjørt

For alle som skal til og fra jobb, skole, flyplass og alle de som utfører næringstransport vil hverdagen bli svært utfordrende dersom vi ikke tar kraftige grep, og er villig til å prioritere. Reisetiden blir vesentlig lengre og mer usikker enn i dag, både langs E6 og FV950. Det gjør det spesielt krevende for de skoleelevene og arbeidstakerne som ikke har fleksible arbeidsdager og, selvsagt, alle som skal til og fra Værnes.

I september 2017 kunne vi i Adressa lese om beboere på Leinstrand som måtte ta ut feriedag hver fredag for å rekke å hente barn i barnehagen, på grunn av lange køer til og fra jobb i Trondheim som følge av veiutbyggingen. Ingen ønsker tilsvarende situasjon når utbyggingen av E6 øst begynner.

LES OGSÅ: Disse trønderske veiprosjektene starter i 2020

Heldigvis er det grep vi kan ta – hvis vi vil og tør. Kollektivtrafikken og næringstransporten må prioriteres på bekostning av personbilen i anleggsperioden. Noe tilsvarende ble gjort i forbindelse med oppgraderinger av tunneler i Oslo fra juni 2015. For å sikre framkommelighet for kollektivtrafikken og nødetatene ble el-biler stengt ute fra bruk av kollektivfeltene på Ringvei 3 i rushtiden.

De 3000 bilene som passerer Væretunnelen på vei inn til Trondheim i morgenrushet tilsvarer rundt 90 fulle busser dersom alle valgte buss framfor bil. Det er verken realistisk eller nødvendig å få alle bilister i rushtiden over på buss eller tog (når nye togsett er på plass), men klarer en å få mange nok til å sette bilen hjemme kan det være tilstrekkelig til at trafikkflyten mellom Stjørdal og Trondheim blir levelig i anleggsperioden – for alle. Alternativet er at alle, personbiler, kollektivreisende og næringstransport, bli stående fast i samme kø. Økt kapasitet på kollektivtilbudet er likevel ikke tilstrekkelig dersom den enkelte reisende ikke opplever at det å velge kollektivt går raskere. Det får vi kun til dersom kollektivtrafikken, sammen med næringstransporten, gis prioritet gjennom anleggsområdet.

LES OGSÅ: Statens vegvesen ble advart mot at Klett-rundkjøring kunne gi kø

AtB har blant annet sett på muligheten for å styrke dagens tilbud ved å sette opp ekspressbusser mellom Stjørdal og Trondheim i rushtiden. Vi har også sett på muligheten for å etablere en ny linje mellom Sveberg og Strindheim og styrke bybusstilbud på strekningen Hommelvik-Strindheim. Tilskuddsbehovet for dette vil ligge på om lag 20 millioner kroner. Det utgjør omtrent 3,5 promille av prosjektkostnaden på 5,6 milliarder kroner for selve vegutbyggingen.

AtB og NHO Trøndelag ber om en tydelig prioritering av de kollektive løsningene og næringstransporten. Dette vil gi både folk, varer og tjenester best fremkommelighet i anleggsperioden: Jobbreisende får en mest mulig effektiv reise gjennom anleggsområdet, beboere langs «gamle E6» får mindre tungtrafikk forbi, varetransport får færre å konkurrere om plassen på veien med og utbyggeren får færre passeringer gjennom anleggsområdet.

Nå gjenstår det bare at noen tar beslutningen, hvis ikke blir innbyggere og næringsliv sittende igjen med regningen.

Andreas K. Enge 

Andreas K. Enge 

Tord LIen 

Tord LIen 

På forsiden nå