Debatt:

Også arealer må gjenbrukes

På Sluppen kan det utvikles en ny, moderne bydel med urbane kvaliteter og plass til nærmere 8000 boliger.

Vår ambisjon er å følge Christian Kvarts idealer og lage en bydel med bystruktur og intime parker, som Stiftsgårdsparken, skriver Ole Petter Bjørseth. 

Saken oppdateres.

Arealgjenvinning. Du kan like gjerne venne deg til ordet. For alternativet er å spise opp det lille som er igjen av landbruksareal i kommunen vår.

LES OGSÅ: Deler av Sluppenveien blir enveiskjørt

Det er neppe tilfeldig at Enova for første gang hadde matproduksjon og arealbruk på programmet under årets konferanse. FNs rapport om landareal og biologisk mangfold var en real vekker da den ble presentert i fjor. De tørre fakta knyttet til måten vi forvalter verdens landområder og naturressurser er like alarmerende, som at utslippene av CO2 fortsetter å øke. Men der verden ser behovet for å «tverrvende» i klimasaken, som NHOs sjeføkonom Øystein Dørum beskrev det under Enova konferansen, går fortsatt behovet for å tenke nytt knyttet til arealbruk og biologisk mangfold under radaren mange steder.

Administrerende direktør Ole Petter Bjørseth i R. Kjeldsberg   Foto: Morten Antonsen

Trondheim kommune står midt i denne debatten. Veksttakten gjør at knapt noen debatter om byutvikling kommer utenom. Samarbeidspartiene slår fast i den politiske planen som legger grunnlaget for styringen av Trondheim i denne perioden: «Vi skal i den kommende perioden lage en rekkefølge for utbygging av Trondheim, slik at byen skal bygges innenfra og utover, med hovedtrykk på sentrumsnære områder først, som bygger opp under nullvekstmålet og bevarer dyrkbar mark, samt at kommunal infrastruktur kan planlegges og utnyttes bedre.».

LES OGSÅ: Boligene kan bli satt 15-20 år på vent

Sluppen kan innfri alle disse målene og samtidig sikre at det ikke brukes dyrkbar mark til boligformål. Men det fordrer at kommunen tar innover seg behovet for å tenke gjenbruk, også av areal. På Sluppen har vi den muligheten. Vi kan gjenbruke arealer som tidligere er brukt til søppelfyllinger. Og hvorfor skal vi ikke gjøre det? Arealene ligger nært sentrum og det er fullt mulig å bygge trygge og gode bygninger der. Med krav til hvordan det skal bygges vil det frigjøres mer gjenbruksareal for boligutvikling, og dette kan avklares i reguleringsplanprosessen.

LES OGSÅ: Sluppen blir en god bydel

Sluppen har alle forutsetninger for å bli en nullutslippsbydel. Det krever som kjent tilgang til kollektivløsninger, sykkel og områder tilrettelagt for gange. På Sluppen kan det utvikles en ny, moderne bydel med urbane kvaliteter og plass til nærmere 8000 boliger. Vår ambisjon er å følge Christian Kvarts idealer og lage en bydel med bystruktur og intime parker, som Stiftsgårdsparken. Med det sikrer vi ikke bare gjenbruk av arealer, men også gjenbruk av arkitektoniske idealer. Som byens stolte sentrum allerede hviler på. Den dag i dag.

LES OGSÅ: Er ikke drabantbyenes tid forbi?

Den beste løsningen nå er at planen går tilbake til administrativ behandling og at det innarbeides nye løsninger som muliggjør en funksjonibel vei- og kollektivløsning, og dermed legger til rette for arealgjenbruk. Hvis Trondheim mislykkes med satsingen på Sluppen, vil presset på dyrkbar mark øke. Arealgjenbruk til boligbygging hindrer videre nedbygging av natur- og landbruksområder. Det er den type bevissthet vi må kunne forvente av Trondheim, både som Smart City og som FN-senter for bærekraft.

Sluppen kan gjøre Trondheim større!

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå