Debatt:

Når er nok egentlig nok fra helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen?

Jeg har tidligere jobbet i Trondheim kommune. Det vi ser nå, er en total ansvarsfraskrivelse og mangel på respekt fra de som sitter og styrer dette systemet.

Jeg vet fra min tid i Trondheim kommune at når noen står frem og forsøker å varsle fra om uholdbar arbeidssituasjon eller faglig uforsvarlighet, så skal dette helst ikke snakkes om, skriver denne sykepleieren.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

I Adresseavisen 10. februar er det skrevet om situasjonen på Munkvoll helse- og velferdssenter, hvor daværende tilsynslege hadde forsøkt gjentatte ganger å varsle om den uholdbare situasjonen i lang tid. Etter å ha jobbet mange år i Trondheim kommune, kjenner jeg med særdeles godt igjen i skildringene som kom på trykk. Arbeidshverdagen på sykehjem i Trondheim kommune bar i stor grad preg av for lite fagdekning, underbemanning, ekstremt stort arbeidspress og alt for mange arbeidsoppgaver i forhold til antall ansatte. I tillegg følte man på konstant dårlig samvittighet ovenfor pasientene.

LES OGSÅ: - Situasjonen ved sykehjemmet var kaotisk

Så vidt meg bekjent har det bare gjennom media kommet frem at både lege og sykepleiere gjentatte ganger varslet om den uholdbare situasjonen, bant annet til daværende kommunalsjef Kristin Bratseth, Rådmann og Arbeidstilsynet. Dette var over ett år i forkant av saken om overmedisinering. En kan få inntrykk av at Helge Garåsen ikke ønsket å forholde seg til situasjonen på Munkvoll HVS. Begrunnelsen for dette, er at det ble varslet allerede for over ett år siden, og at det likevel ikke ble satt inn tilstrekkelige tiltak for å forbedre situasjonen. Fortsatt fremkommer det fra artikkelen i Adresseavisen at tilstrekkelige tiltak åpenbart mangler. Dette er svært forunderlig. Er det ikke ønske om å gjøre noe for at pasientene og de ansatte skal få den hverdagen og det arbeidsmiljøet de fortjener? Og hvor har det blitt av dialogen mellom ledelsen i Trondheim kommune, og da spesielt fra helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen, og de ansatte som gang på gang har forsøkt å varsle?

LES OGSÅ: Kritikken fra Helsetilsynet rammer hardt

Gjennom andre kollegaer i Trondheim kommune vet jeg at det også ble skrevet over 90 avvik fra en sykepleier på den aktuelle enheten gjennom sommerferien i 2017, dette gikk utelukkende på bemanning, sykepleierdekning og faglig uforsvarlighet. Dette ble varslet til daværende kommunalsjef. For de som ikke er kjent med strukturen i Trondheim kommune, så er kommunalsjefen underlagt helse- og velferdsdirektør, som nettopp er Helge Garåsen. Denne ledelse-strukturen som ble vedtatt i bystyret i 2016, var nettopp for å sikre tettere dialog. Så det fremstår som noe underlig at Garåsen, som øverste ledere for helse- og velferd i Trondheim kommune, ikke har iverksatt ytterligere tiltak for å avhjelpe denne svært uholdbare situasjonen.

LES SAKEN: - Det var umulig å gjøre en god jobb

I slutten av mai 2018 skrev NRK om den kritiske sykepleiermangelen i Trondheim kommune. Her ble Garåsen selv intervjuet. Det er jo svært forunderlig at Garåsen ikke har satt inn nødvendige tiltak på bakgrunn av det som har blitt fortalt og forklart fra ansatte som arbeider «på gulvet», selv om han opptil flere ganger har fått det fortalt både skriftlig og muntlig! Dette er svært kritikkverdig, når man sitter med hovedansvaret for planlegging og styring av blant annet sykehjemstjenestene i Trondheim kommune, men aldri er oppdatert på hvordan de faktiske forholdene egentlig er. Dette er ingenting annet enn ett hån mot de ansatte i Trondheim kommune, som gang på gang har forsøkt å varsle fra, men som åpenbart ikke har blitt hørt.

Jeg vet fra min tid i Trondheim kommune at når noen står frem og forsøker å varsle fra om uholdbar arbeidssituasjon eller faglig uforsvarlighet, så skal helst dette ikke snakkes om. Og hvis man gjør det, så får man slengt etter seg at man er illojal mot sin egen arbeidsplass og at enheten ikke er tjent med negativ omtale. Men da er spørsmålet mitt: Er pasientene tjent med at sykehjem driftes uforsvarlig og at de ikke får de tjenestene de har krav på?

LES OGSÅ: Garåsen var inhabil da han orienterte kontrollkomiteen

God kommunikasjon er blant annet tuftet på gjensidig respekt, aktiv lytting og ærlighet. Jeg kan overhodet ikke se at dette har blitt gjennomført i praksis i organisasjonsledelsen i Trondheim kommune. Dette er noe jeg reagerer svært sterkt på. Det kan virke som det benyttes hersketeknikker for å forsøke å få varslere til å tie, i stedet for å forsøke å lytte til hvordan en vanlig arbeidsdag på sykehjem i Trondheim kommune faktisk er. Det er jo dessverre slik at når systemet overhodet ikke fungerer, så blir det begått menneskelige feil. Dette er ikke til å unngå, dessverre. Dersom systemet hadde fungert på den måten det er tiltenkt, altså å sikre faglig forsvarlige helsetjenester til pasientene, men også ta vare på hver enkelt ansatt, er jeg sikker på at det hadde blitt færre menneskelige feil.

LES OGSÅ: - Det som har vært mest utmattende, er konflikten med Trondheim kommune

Den som dessverre blir skadelidende når systemet svikter, er de som skal motta tjenestetilbudet. Det er svært tragisk at pasienter og pårørende må oppleve dette på sykehjem i Trondheim kommune i dag. Grunnen til nettopp dette er fordi det er total ansvarsfraskrivelse og mangel på respekt fra de som sitter og styrer dette systemet. Dette berører, og er en stor belastning for de som daglig forsøker å gi et best mulig tjenestetilbud ut ifra de til tider svært knappe ressursene som finnes innenfor helse- og velferdssektoren i dag. Jeg kan bare snakke for meg selv, men det å ikke kunne yte god sykepleie, ikke kunne ferdigstille dagens arbeidsoppgaver, aldri føle at man strekker til, ikke føle at man får vært der for de som faktisk behøver det, oppleves som forferdelig og umenneskelig. Man kjenner på en voldsom utilstrekkelighet og håpløshet, som i lengden er uutholdelig for mange.

Når er nok egentlig nok?

Sykepleieren ønsker anonymitet av hensyn til nåværende arbeidssituasjon. Overfor kommunens ledelse er sykepleieren imidlertid ikke anonym, slik at de lettere kan svare på kritikken som rettes mot dem.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå