Debatt:

Utsett utvidelsen av E6 Trondheim–Stjørdal

Mitt råd til planleggere, vegbyggere, politikere og andre er å utsett byggingen av denne vegstrekningen, skriver debattanten.  Foto: Illustrasjon: Nye Veier

Saken oppdateres.

Dette er et vegprosjekt som i stor grad interesserer meg. Jeg er for at det bygges firefelts veg, men er motstander av planene til Nye veier. Hvorfor? Det går med for mye dyrkajord og det gjør evigvarende skade på Hommelvik som lokalsamfunn. Derfor bør det bygges en veg som i sterkere grad tar hensyn til at slike verdier ikke går tapt.

Av trafikksikkerhetsmessige og de grunner som er omtalt foran, bør vegen bygges for en hastighet på 90 km/t og ikke 110 km/t, slik planene tilsier. Tar vi for oss strekningen Trondheim-Stjørdal og alle utfordringene, kan det nevnes at det er åtte av- og påkjøringer og fem tunneler. Da er den første rundkjøringen på Stjørdal og undergangen under flyplassen med i antallet. Dette tilsier relativt korte avstander mellom det jeg kaller trafikksikkerhetsmessige utfordringer. Derfor er det etter mitt ringe skjønn helt uforsvarlig å tillate hastigheter opp mot 110 km/t. I følge Trygg trafikk er det ekstra utfordrende at vegen ikke bygges med såkalt skulder.

Les kommentaren: 244 millioner per kilometer. Er det verdt det?

I all den argumentasjon jeg har sett om besparelse av kjøretid, er det ikke tatt hensyn til at busser og tunge kjøretøy ikke kan ha større hastighet enn 80 og 90 km/t. Det er heller ikke tatt hensyn til at vi lever i et område som tilsier at vi i halvparten av året må kjøre med vinterdekk på bilene. På mange av disse dagene er det uforsvarlig å kjøre 90 km/t.

På samme måte ser en bort fra en rekke forhold når det gjelder støy. Det er hevet over tvil at støy- og støvforurensningen blir større med økt fart. Forbi og gjennom store deler av Hommelvik-samfunnet foreslås at ny-vegen skal bygges gjennom et grendesamfunn, samt at den bygges i høyden over Høybyvegen. Dermed blir forurensningen betydelig større.

Med de nevnte planer vil både lokalsamfunnet, samt det store rekreasjonsområdet Høybydalen for evig tid bli preget av støy fra biltrafikk. Nåværende trasé er bygd ned i terrenget, noe som også bør skje med ny-vegen.

En annen fordel er at en da slipper å rive den brua over Homla slik den går i dag.

Les også: Feil om faktafeil om E6

Nye veiers representanter hevder at de kan redusere støyproblemene for den enkelte ved isolasjonstiltak, så som skifte av vinduer, dører og andre tiltak. Dette er i beste fall en bløff, de vet bedre, eller er det slik at de mener at folk som bor langs med vegen skal oppholde seg kun innomhus?

Personlig har jeg lang erfaring med å bo i nærheten av dagens E6, og jeg har erfart noe helt annet. Hvis folk også skal oppholde seg utomhus, så vil en oppleve en støyplage som er overraskende negativ. Dette skyldes topografien i det område vegen går gjennom i Hommelvik.

Derfor påstår jeg at det er «den som har skoen på, som vet hvor den trykker».

Les også: Nye Veier-direktør: Faktafeil og unyanserte påstander om E6-utbygginga

Mitt råd til planleggere, vegbyggere, politikere og andre er å utsett byggingen av denne vegstrekningen. Vi lever i en spesiell tid. Benytt utsettelsen til å planlegge en veg med tunnel gjennom Svartløftsbergan og fram til nåværende parkeringsplass ved bommen.

Start Helltunnelen 2-300 meter lenger sør, slik at den nye traseen blir lagt på fjell sør og øst for nåværende E6. På denne måten vil også mange mål med dyrkajord bli spart. Har ikke vår generasjon belastet samfunnet mer enn nok i forhold til kommende generasjoner? Har ikke våre etterkommere rett til sjøl å få bestemme sine levevilkår?

Slik situasjonen er i dag, er det ingen fornuft i at spanske arbeidere skal pendle til og fra vårt område. Som kjent er det et spansk selskap som skal bygge omtalte veg. Innledningsvis stiller jeg spørsmål med hvorfor jeg engasjerer meg i dette vegprosjektet. Jeg håper med dette å ha gitt et svar. Til alle dere som vet så mye bedre «Dere må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dere selv». En liten omskriving av noen linjer fra Arnulf Øverlands dikt, «Du må ikke sove».

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå