Gullstandard i trøndersk bioøkonomi?

  Foto: Reuters (Bildet viser lederen av European Green Deal Frans Timmermans under klimatoppmøte i 2019.)

Saken oppdateres.

Trøndelag har gode forutsetninger for å lykkes med økt verdiskaping innen bioøkonomi. Europa rigger en ny periode for verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Vi må ta del i innovasjonskraften som skapes.

Et stadig mer populært begrep som du bør merke deg, er bioøkonomi. Det er økonomien som kommer fra foredling av fornybare biologiske ressurser fra land og sjø, til produksjon av mat og fôr, biomaterialer, bioenergi og biobaserte produkter. Anvendt på riktig måte kan bioøkonomien representere løsninger på store samfunnsutfordringer. Den kan blant annet bidra til å sikre mattrygghet og økt selvforsyning, bedre ernæring, redusere avfall og forurensning, og bidra til lavere utslipp av klimagasser og bedre tilpasning til klimaendringer. Det ligger også et stort verdiskapingspotensial i en bærekraftig og sirkulær satsing på bioøkonomien, som kan være en viktig kilde til nye jobber, spesielt på lokalt og regional nivå. I følge en rapport fra NIBIO kan verdiskapingen fra de grønne næringene i Norge vokse fra 250 i dag til 750 milliarder kroner i 2040.

LES OGSÅ: EUs klimaplan gir store muligheter for Trøndelag

I EU står en satsing på bioøkonomi høyt på dagsorden, og vurderes viktig for å oppnå en verdiskapende og bærekraftig omstilling av Europa, i tråd med EUs vedtatte vekststrategi The European Green Deal. Onsdag 20. mai konkretiserer EU satsingen ved å lansere strategien The Farm to Fork. Den har som ambisjon å utvikle Europa sin matproduksjon og matsystemer til en gullstandard for en bærekraftig bioøkonomi. I juli vil verdens største forsknings- og innovasjonsprogram Horisont lyse ut forsknings- og innovasjonsprosjekter til en verdi av én milliard Euro som et redskap for å nå de ambisiøse målene EU har satt seg for et grønt skifte. Det ventes flere og store utlysninger innen bioøkonomi-området, både i sommer og i årene som kommer, når EUs forsknings- og innovasjonssatsing styrkes ytterligere gjennom det kommende Horisont Europa programmet. Da vil det være lurt at trønderske bioøkonomi-aktører holder seg orientert og mobiliserer til deltagelse.

LES OGSÅ: Ikke kunnskapsløst å tro på solkraft og havvind

Norge og Trøndelag har gode forutsetninger for å lykkes i å videreutvikle bioøkonomien. Kjent for de fleste trøndere er utmerkelser i form av Michelin-stjerner til våre restauranter, som bruker lokalproduserte matvarer og tryller frem utsøkte delikatesser. Kjent er kanskje også at Trøndelag i 2022 vil bære tittelen Europeisk gastronomiregion, på grunn av kvaliteten, mangfoldet og bærekraften matproduksjonen i fylket representerer. Trøndelag har et fortrinn fordi vi har komplette verdikjeder innen landbruk, skogbruk og maritim sektor, samt at vi har kort avstand mellom aktører i verdikjeden og mellom bioøkonomisektorene. De siste årene har utvikling av nye teknologier og prosesser også tilført verdi både i og på tvers av sektorene. Innovasjonskraften har økt gjennom samarbeidet mellom vitenskapelige miljø, regionale næringsaktører og næringsklynger og en offentlig sektor som har prioritert utviklingen av bioøkonomien i regionen. Den biobaserte næringsutviklingen i Trøndelag har altså kommet langt, men det gjenstår likevel mange utfordringer for å ta ut verdiskapingspotensialet.

LES OGSÅ: Trøndelag leder den globale utviklingen av nullutslippshurtigbåter

Nå rettes blikket mot å utvikle en mer bærekraftig og sirkulær bioøkonomi, der samarbeid på tvers av sektorer blir avgjørende for å lykkes. NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) og Ruralis (Institutt for rural- og regionalforskning) har gjennomført en kartlegging av Trøndelag sine styrker som bioøkonomiregion, og av muligheter for økt verdiskapning gjennom en målrettet forskning og innovasjon i og på tvers av sektorer. Resultatet viser at en rekke muligheter åpner seg gjennom forskning og innovasjon, som i stor grad er i tråd med de mål og strategier EU har satt for gjennomføring av prosjekter i Horisont Europa. Trøndelags Europakontor vil med utgangspunkt i kartleggingen etablere nye allianser og arbeide for å påvirke innretningen i programmer og utlysninger slik at trønderske og norske bioøkonomimiljøer kan ta del i Horisont Europa.

Trøndelag har gode forutsetninger for videre verdiskaping gjennom godt samarbeid både innen og på tvers av sektorer, med tilgang på kunnskapsmiljø i verdensklasse, kapital, teknologi og fornybare ressurser i hav, skog og jord. Det ligger store muligheter i Horisont Europa for økt verdiskapning for trøndersk næringsliv. Vi bør ha ambisjoner om å ta del i den europeiske innovasjonskraften som skapes og bør fremover samle våre interessenter tilknyttet biobaserte næringer og forskningsmiljø, for å styrke mulig deltakelse.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå