Debatt:

La politikere og brukere kunne sammenlikne alternativene for ny E6

Strekningen Ranheim-Værnes skal bygges ut som firefelts motorvei, og dagens tre tunneler får nye løp.  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

Nye Veier AS, ved direktør Johan Arnt Vatnan, har i Adressa 16. mai et nytt innlegg hvor han argumenterer for å bygge ut E6 videre østover med fartsgrense 110 km/t. Et hovedargument er at med denne planen vil reisetiden fra Ulsberg til Åsen bli redusert med 35 minutter i forhold til dagens veg.

Vi er ikke uenig i at deler av strekningen bør få en kraftig opprustning. Men kjernen er om vegen skal rustes om til 90 eller 110 km/t.

LES INNLEGGET: Flere samfunnsmål ligger til grunn for valg av 110 km/t

Før utbygging av store offentlige vegprosjekter skal det utføres en konsekvensanalyse for å kunne sammenlikne de forskjellige alternativene. I dette tilfellet har vi tre alternativer:

  1. Ikke foreta noen utbedringer (Lite aktuelt)
  2. Bygge ut for 90 km/t (Utarbeidet av Statens vegvesen og vedtatt av berørte kommuner)
  3. Bygge ut for 110 km/t (Utarbeidet av Nye Veier og ennå ikke vedtatt)

I følge håndboka «Konsekvensanalyser» til Statens vegvesen skal analysene avklare både de økonomiske konsekvensene og konsekvenser som ikke kan beregnes i kroner og øre.

LES OGSÅ: Kjære Nye Veier: La fartsgrense 110 km/t forbli en drøm

De økonomiske konsekvensene omfatter: Anleggskostnader, drift- og vedlikeholdskostnader, trafikkulykker, støy og forurensninger, klimagassutslipp, transportutgifter og tidskostnader. Av disse effektene vil alle de seks første øke med økende fartsgrense. For at et prosjekt skal være samfunnsøkonomisk lønnsomt, må derfor besparelsen i nytten med kortere reisetid være større enn summen av de andre økte kostnadene.

I tillegg skal analysene også vise konsekvensene på landskap friluftsliv og bygdeliv, naturmangfold, kulturarv og naturressurser. De siste effektene, som blant annet omfatter tap av matjord og inngrep i våtmarksområder, har Nye Veier konsekvent utelatt i sin presentasjon av prosjektene og i debattinnleggene i Adressa.

LES INNLEGGET: Utsett utvidelsen av E6 Trondheim–Stjørdal

Før politikerne skal ta stilling til valg av alternativ bør de kreve at det gjennomføres en skikkelig sammenlikning av alternativene, slik at vi får fram både den samfunnsøkonomiske effekten, og konsekvensene for de miljømessige forholdene, som ikke kan pris-settes. Dette er faktisk en utbyggers ansvar, og de bør ikke få lov til å slippe unna dette ansvaret

Les kommentaren: 244 millioner per kilometer. Er det verdt det?

Nye Veier skriver at de er klar til å sette i gang til sommeren, dersom deres reguleringsplanen blir vedtatt. Det er å snu saken på hodet. Kommunene har vedtatt en plan, men Nye Veier nekter å bygge vegen, dersom de ikke får vedtatt sin egen plan.

Et lite hjertesukk til slutt. Jeg har forsøkt å få Adressa til å bidra til å presentere en grundig presentasjon av de to alternativene og gjennomføre en sammenlikning. Dette mener jeg er viktig del av Adressas samfunnsansvar.

Les også: Feil om faktafeil om E6

Les også: Nye Veier-direktør: Faktafeil og unyanserte påstander om E6-utbygginga

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå