Debatt:

Når verdier ikke har en pris

Er det ikke verdier det som skal fylles ut? Verdier som ikke har en pris i kroner og øre? spør Gunnar Uglem i MDG Stjørdal.  Foto: Illustrasjon: Nye Veier

Saken oppdateres.

4. mai 2015 så selskapet Nye Veier AS dagens lys. I rammeavtalen mellom samferdselsdepartementet og selskapet står det at: «Selskapet skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre veger og sikre gjennomføring av den samlede porteføljen raskere og mer kostnadseffektivt enn om disse oppgavene hadde blitt løst på tradisjonell måte».

LES OGSÅ: Nye Veiers massive utfylling i utløpet av Stjørdalselva er naturvandalisme

Det er altså Statens verktøy for å bygge mest mulig veg, billigst mulig. Selskapet kan lånefinansiere veiprosjekt og de som kjører på vegen er med å betale ned lånene ved hjelp av bompenger. Det kan tyde på at for Nye Veier AS er det hensiktsmessig med et størst mulig antall kjøretøy på vegene for å få best mulig inntekt av vegen og nedbetaling av lån.

Står ikke dette i sterk kontrast til den samme Statens mål om nullvekst i kjøretøyer rundt de store byene? Byvekstavtalen der Trøndelag fylke, Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal forplikter seg til Staten om å holde antall kjøretøyer på vegene stabilt? Vekst skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange innen og mellom disse kommunene.

Det er nok Staten som motsier seg selv. Nye Veier AS gjør det de har blitt opprettet for.

LES OGSÅ: Nye Veier svarer om «naturvandalisme»: At de velger å bruke så sterke ord, får stå for deres regning

Nye Veier AS deltar også aktivt i samfunnsdebatten for å fremme sitt mandat og sitt syn. Det er prisverdig og viktig, men de er en part med sin egen agenda.

Vi må i den sammenheng være klar over at Nye Veier AS ikke har i sitt mandat å stabilisere veksten i antall kjøretøy, men å bygge mest mulig veg, raskt og billig. Finansieringen av vegene er basert på at brukeren av vegen betaler ved hjelp av bomavgifter.

I 2017 fikk Statens vegvesen vedtatt reguleringsplaner for firefelts motorveg mellom Ranheim og Stjørdal. Planen er lagt med 90 km/t som fartsgrense og krevde dessverre en liten, jevn utfylling i brakkvannsområdet ved utløpet av Stjørdalselva langs veitraseen. Nye Veier AS kunne jo ha gått rett i gang med å bygge etter denne planen. Reguleringsplaner koster penger, tid og arbeid. Hvorfor måtte fartsgrensen opp til 110 km/t og planene endres? Mandatet er mest mulig trafikksikker veg, raskt og billig? Nye Veier AS kunne startet for tre år siden.

I forbindelse med ny reguleringsplan så ønsker Nye Veier AS å fylle ut et areal på 50 000 kvm i brakkvannsbassenget ved Stjørdalselvas utløp. Det tilsvarer omtrent spilleflaten på syv norske fotballbaner. Det er også omtrent én syvendedel av det brakkvannsbassenget som ble tilrettelagt når Stjørdalselva ble ført rett ut i fjorden i 1960. En steinfylling mellom Billedholmene og land, og en molo nord for elveløpet og ut mot Billedholmene, var et forsøk på å bremse ferskvannet for å gjenskape det brakkvannsområdet elva mistet, en kompensasjon.

LES OGSÅ: E6 Ranheim - Værnes. Har de tatt «en spansk-en»?

For ulike plante-, fiske-, fugle- og dyrearter er brakkvannsområder svært viktige. De er et være eller ikke være i et komplekst økologisk system. Både sjøørrett- og lakseyngel trenger brakkvannsområdet før de forlater ferskvannet i elva og går ut i havet. Et brakkvannsområde er verdifullt for å opprettholde en naturlig produksjon og et artsmangfold.


For Nye Veier er dette arealet gratis. Det er ingen grunneier som krever kvadratmeterpris og i tillegg er det en billig måte å bli kvitt stein fra tunneldriften. Kort veg, lite transport. Men hva blir konsekvensen for brakkvannsområdet og Stjørdalselva? Hvilke kompenserende tiltak har Nye Veier AS planer om? Er det ikke verdier det som skal fylles ut? Verdier som ikke har en pris i kroner og øre?

Jeg føler meg ganske trygg på at om det hadde ligget syv fotballbaner der det planlegges utfylling, i stedet for et brakkvannsområde, ville Nye Veier AS som en selvfølge ha kompensert fotballbanene. Bør det da ikke være en selvfølge å kompensere for tapet av brakkvannsområdet?

Les mange innlegg, svarinnlegg og saker om Nye Veier her.

Her kan du lese mange debattinnlegg og artikler om utbyggingen av E6 Ranheim-Værnes.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå