Guri Melby svarer om spesialundervisning: Retten opprettholdes

Ettersom regjeringen har bestemt seg for å beholde denne retten, mener jeg likevel at mye av kritikken fra Lysø faller på steingrunn, skriver Guri Melby.   Foto: Marthe Amanda Vannebo

Saken oppdateres.

Thomas Lysø skriver i Adresseavisen om det han mener er manglende kvalitet på spesialundervisningen. Lysø nevner i innlegget sitt en rekke forhold han mener er kritikkverdige. Fjerning av individuelle rettigheter, at kompetansen til Statped skal forsvinne, og at barn med behov for hjelp kan rammes av et svekket tilbud.

LES LYSØS INNLEGG: Spesialundervisning ikke god nok

Det er riktig som Lysø skriver at Nordahl-utvalget foreslo å fjerne retten til spesialundervisning. Ettersom regjeringen har bestemt seg for å beholde denne retten, mener jeg likevel at mye av kritikken fra Lysø faller på steingrunn. Samtidig deler jeg hans bekymring for at vi ikke greier å hjelpe de barna som trenger det mest i skolen – og det vil vi gjøre noe med.

Som Lysø sikkert er kjent med, har regjeringen fremmet stortingsmeldingen Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO, som nettopp er vedtatt i Stortinget. Meldingen omfatter i alt over 60 tiltak som samla sett vil bidra til et bedre tilrettelagt og inkluderende pedagogisk tilbud til alle barn og elever, inkludert barn med behov for særskilt tilrettelegging. Retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning beholdes, fordi den gir et viktig sikkerhetsnett for barn og elever som ikke får et tilfredsstillende utbytte av det ordinære tilbudet.

LES OGSÅ: Spesialundervisning mot nye mål og ny mening

Statped skal fortsatt gi tjenester innenfor små og spesialiserte fagområder (syn, hørsel, hjerneskade og kombinerte hørsels- og synsvansker) eller i særlig komplekse saker innenfor fagområdene språk/tale og sammensatte lærevansker. For øvrige spesialpedagogiske behov er målet at kommunene og fylkeskommunene skal være i stand til å håndtere dem selv.

Regjeringen har derfor i samarbeid med KS satt i gang et varig kompetanseløft i spesialpedagogikk og inkluderende praksis for kommuner og fylkeskommuner. Kompetanseløftet skal omfatte ansatte i barnehage og skole, PP-tjenesten og eventuelt andre tjenester som inngår i laget rundt barna og elevene. Målet er at alle kommuner og fylkeskommuner skal ha tilstrekkelig kompetanse tett på barna og elevene for å kunne fange opp og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, inkludert barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging.

LES OGSÅ: - Barn får ikke det tilbudet de har krav på i skolen

Det viktigste er at dem som jobber med de barna som har størst behov, er fagpersoner med god kompetanse. I dag er det alt for mange tilfeller der ufaglærte assistenter får ansvar med å følge opp de barna som har rett på spesialundervisning. Derfor skal vi nå sikre at fagpersoner med rett kompetanse gir spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.

Lysø kan være helt trygg på at regjeringen er særlig opptatt av de sårbare barna.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå