Debatt:

Statlig plan for ny E6 er en dårlig idé 

  Foto: Senterpartiet

Saken oppdateres.

I Adresseavisen 11. juni kan man lese at politikere fra Høyre tar til orde for en statlig plan for ny E6 mellom Ranheim og Værnes. Dette vil i praksis bety at lokalpolitikerne i de berørte kommunene settes på sidelinjen, uten mulighet til å påvirke når det endelige forslaget ligger på bordet. Vi i Trøndelag Senterungdom mener at dette er en svært dårlig idé, og et lite gjennomtenkt forslag . Det er det flere grunner til.

LES OGSÅ: Byggestart for ny E6 mellom Ranheim og Værnes kan bli utsatt i åtte år

I Norge har vi en sterk tradisjon for et levende lokaldemokrati, og en sterk lokal selvbestemmelsesrett. Senterungdommen mener at dette er en egenskap ved demokratiet som vi må ta vare på, siden lokalpolitikerne er de som kjenner lokale forhold best. Lokalpolitikere må stå til ansvar for politikken de fører, og konsekvensene av den. Dette er et viktig poeng å ta med i debatten om en ny E6, siden en slik plan omfatter mer enn bare en vei.

Planen for en ny E6 mellom Ranheim og Værnes inneholder for eksempel tiltak for landbruket som blir sterkt berørt, støyredusering, og færre negative konsekvenser for lokalsamfunn som helhet. Lokalpolitikernes oppgave i denne sammenhengen er viktig, siden de skal sørge for at planene tar hensyn til miljøet, folk sine hjem og bonden sin arbeidsplass. Derfor kan man si at lokalsamfunnene blir de største taperne med en statlig plan.

SE DEBATTEN: - Arbeiderpartiet vil spenne krokfot på hele Trøndelag

Man vet også at en veg med fartsgrense 110 km/t kan bidra til økt biltrafikk, siden det kan oppleves mer gunstig å ta bilen istedenfor kollektivtrafikk. Trøndelag Senterungdom mener at kollektivandelen må økes der det er mulig, og dette gjelder særlig pendlerreiser i de store byregionene i fylket. Dette vil være et viktig grep for å nå klimamålene, og vi mener derfor det er svært uheldig at satsning på jernbane i Trøndelag har blitt nedprioritert i så mange år.

Dessuten har også kommunene Trondheim, Stjørdal, Malvik og Melhus signert en ny byvekstavtale med staten i 2019, som sier at veksten innenfor persontransport skal tas innenfor kollektivtrafikk, sykkel eller å gange. Avtalen legger også stort ansvar på kommunene om å nå nullvekst, og vi mener denne muligheten svekkes om man vedtar en statlig E6-plan. Ansvaret for økning i biltrafikken bør i så fall legges på det politiske flertallet på statlig nivå som vedtar en slik plan.

Videre mener Trøndelag Senterungdom at bygging av vei er viktig for å opprettholde både bosetting og næringsutvikling i hele Trøndelag. Vi trenger både større hovedveier, og fylkesveier med god standard. Men - veibygging er også en utfordring da det har negative konsekvenser for klima, natur og landskap. Stort arealbehov er spesielt utfordrende knyttet til veibygging, da det ofte fører til nedbygging av matjord. For å få ned antall dekar matjord som legges under asfalt må både stat og kommuner ta ansvar.

Vi må kunne bygge veier som sikrer god flyt av folk og varer, uten at det får store negative konsekvenser for lokalsamfunnene, landbruk og naturen. Det er derfor avgjørende med mer dialog med lokaldemokratiet, og ikke mindre slik som høyre ønsker. Kommunene må ha mulighet til å si stopp om prosjektene ikke er gode nok.

LES INNLEGGET: E6 Ranheim - Værnes. Har de tatt «en spansk-en»?

LES OGSÅ: Vi må si ja til ny E6. Nå

Her kan du lese mange debattinnlegg og artikler om Nye Veier og utbyggingen av E6 Ranheim-Værnes.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå