Kornjord foran travbane

Randi Jacobsen bor like ved travbanen i Orkland. Hun ønsker ikke at matjorda skal bli til travbane.  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

SV mener fortsatt at det er viktigere å slå ring om det som er igjen av landbruk, gårdsbruk med flatjord og topp kornjord enn å bygge en travbane, som vi har et godt alternativ til.

Et enstemmig formannskap vil ekspropriere ca. 100 mål flat, topp kornjord på Fannrem for å få en travbane på arealet. Avisa Sør-Trøndelag presenterer saken som avgjort, den skal bli endelig behandlet i kommunestyret 24. juni. Men der blir det ikke enstemmig for ekspropriasjon.

LES OGSÅ: Regionalt travsenter i Orkdal

SV vil ikke være med på ekspropriasjon av 100 mål kornjord slik at dagens grunneier vil sitte igjen med 10 mål mellom travanlegget og dagens vei. Det er en tvangsavvikling av et gårdsbruk med flatjord av prima kvalitet formannskapet enstemmig går inn for. Det er SV rykende uenig i. Selvfølgelig kan man dyrke mye grønnsaker på 10 mål, men det er et ytterst beskjedent landbruk. Dagens grunneier har en datter på 35 år som ønsker å overta gården og drive den videre, men 10 mål vil bare være restene av et forhenværende gårdsbruk.

Loven gir hjemmel til å ekspropriere. For at et slik vedtak skal fattes må ekspropriasjonen utvilsomt være mer til gagn enn til skade. Er det snakk om å ekspropriere for eksempel bolig- eller jordbrukseiendom, skal dette som hovedregel kun skje dersom det ikke finnes annen eiendom som egner seg til ekspropriasjonsformålet. Dette er hovedregelen i Oreigningsloven.

SV har flere ganger påpekt at alternativet i Orkdal er Mosøyan. Der er det ikke grunn som er egnet til landbruk, men det vil ikke Trav Midt-Norge vurdere. Derfor framstår de hundre målene rundt dagens travpark på Fannrem som eneste alternativ.

Ifølge grunneieren har det kun vært to møter mellom henne og Midt-Norge Travforbund. Det siste var uten representanter fra travet, men med deres advokat i februar i år. Orkland kommunen eller ordføreren har ikke tatt noen som helst kontakt. Kommunestyret er derfor invitert til først å gi sin tilslutning til å vedta en reguleringsplan for Midt-Norge Travforbund, som har laget en reguleringsplan for et areal på vel 100 mål travselskapet ikke eier. Hvorfor stiller ikke kommunen som betingelse at travet er velkommen til å komme med en reguleringsplan for et areal selskapet eier?

LES SAKEN: 300 millioners-anlegget angripes fra flere hold: Travkrangelen fortsetter for fullt

Først kan Midt-Norge Travforbund komme til enighet med alle grunneierne om kjøp, så kan området reguleres. Men når man har kapital nok er det altså fritt fram med kommunens entusiastiske tilslutning å regulere annen persons grunn. Når eieren ikke vil avvikle jordbruket og selge jorda, går travet til kommunen og ber om ekspropriasjon.

Når ekspropriasjonen blir vedtatt, vil Midt-Norge Travforbund omsider eie arealet de vil bygge ny travbane på. Men forhandle mer med grunneieren, vil de ikke. Heller ikke vil de ta en forhandlingsrunde med grunneierne på Mosøyan for å se om travet kan kjøpe grunnen der, for da viser Midt-Norge Travforbund at det finnes et alternativ i Orkdal. Og da kan man ikke ekspropriere. Du henger med?

Foran hvert kommunevalg er vern av matjord en gjenganger i programmene til partiene, men når det kommer til praksis, finnes det alltid unntak. For vel to år siden ble det jublende ja i Orkdal kommunestyre til å avvikle vel 100 mål god kornjord i Furumoen for å bygge kyllingfabrikk og få Rema-eierne til bygda. Nå er det Midt-Norge Travforbund som får et like entusiastisk ja til å legge ned et gårdsbruk, legge Midt-Norges hovedarena for trav med flere løp i uka midt i et boligområde (boliger på tre sider av anlegget) på Fannrem og fjerne ytterligere 100 mål god dyrkamark. Der er det neppe bare lukt fra hesteskitt som kan plage omgivelsene, men ikke minst støy fra høytaleranlegget.

LES OGSÅ: Solgte Leangen for seks år siden – nå er de første Koteng-millionene på bok

«Planforslaget vil innebære nedbygging av om lag 100 daa dyrka jord, og er svært uheldig i et jordvernperspektiv», skriver Fylkesmannen i Trøndelag. «I vår forhåndsuttalelse, jf. brev av 19.08.2019, var vi tydelig på at jordvernet er skjerpet siden området ble tatt inn i kommuneplanens arealdel», påpeker Fylkesmannen i Trøndelag.

Med andre ord: Med dagens lovgivning ville det ikke være mulig å få tillatelse til å omgjøre denne dyrkamarka til travbane. Bondelagene i Orkland og Orkland Bonde- og Småbrukarlag har gått klart imot plassering av ny regional travbane i Øverøyan på Fannrem. De vil bevare matjorda rundt dagens travpark.

For 13 måneder siden la jeg på vegne av SV fram en interpellasjon i kommunestyret i Orkdal og foreslo at landbruksarealet utenfor dagens travpark på Fannrem skulle omreguleres til landbruksformål. Det fikk bare SVs støtte.

Ved å stemme for SVs forslag om tilbakeregulering av 100 mål matjord ville vi:
– Beholde 100 mål kornmatjord
– Beholde Travparken på Fannrem
– Kan få en ny regional travbane i Mosøyan og få to travanlegg i Orkdal.

LES OGSÅ: Villig til å gå rettens vei for å stanse travdrømmen til 300 millioner kroner

SV mener fortsatt at det er viktigere å slå ring om det som er igjen av landbruk, gårdsbruk med flatjord og topp kornjord enn å bygge en travbane, som vi har et godt alternativ til: Mosøyan sør for Best på Vormstad.

Jeg er ikke lenger overrasket over at næringsvennlighet i en kommune med ordfører fra grunneierpartiet Senterpartiet ikke omfatter landbruket og bevaring av arealene landbruket trenger, men kan jo nevne det likevel.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Kjell Rønningsbakk, SV 
        
            (Foto: Orkland kommune)

Kjell Rønningsbakk, SV  Foto: Orkland kommune

På forsiden nå