Se laksen

Diskusjonene blir bedre dersom vi alle lytter mer, og i større grad bruker innestemme. Havbruk påvirker mennesker og miljø og vil alltid vekke følelser.

Diskusjonene blir bedre dersom vi alle lytter mer, og i større grad bruker innestemme. Havbruk påvirker mennesker og miljø og vil alltid vekke følelser, skriver kronikkfofatterne. Bildet viser brønnbåten Namsos, Norsk Fisketransport i Rørvik, som avluser oppdrettsanlegg utenfor Rørvik.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Oppdrettsindustrien står overfor mange utfordringer som må løses, samtidig som den gir et hav av muligheter. Kunnskap og forskning er vesentlig for å få til en bærekraftig industri for framtiden. NTNU er dypt engasjert i den faglige utviklingen innen havbruk. Havbruksnæringa etterspør stadig mer og bredere kunnskap. Ved NTNU i Trondheim har vi hatt en egen lakseprofessor ansatt i flere år. Nylig finansierte næringslivet et nytt professorat i havbrukskybernetikk. Vi har også lansert et eget havbruksingeniør-studium og det satses stadig sterkere på i etter- og videreutdanningsprogrammer.

Sjekk ut: midtnorskdebatt.no

For å bedre kunnskapen om akvakultur hos publikum har Fiskeridirektoratet mulighet til å innvilge visningstillatelser. Vilkårene for å få tildelt en visningstillatelse er streng og kun de beste representantene for oppdrettsnæringen når opp. Tirsdag 23. juni åpner SeeSalmon på Brattørkaia i Trondheim for publikum. Det et høyteknologisk kunnskap- og opplevelsessenter etablert på bakgrunn av visningstillatelse tildelt fra Fiskeridirektoratet til Refsnes Laks AS. NTNU Vitenskapsmuseet har redaksjonelt ansvar for og leder et tverrfaglig redaksjonsråd som medforfattere i visningssenteret. SeeSalmon formidler et bilde av havbruk og lakseoppdrett bygd på troverdig forskningsbasert kunnskap.

Havbruksnæringa preges av en rivende teknologisk utvikling og næringa har mange krav til dokumentasjon av bærekraft. Et besøk på SeeSalmon har som mål å gi økt innsikt og kunnskap om industriens muligheter og utfordringer. I tillegg er SeeSalmon en formidlingsarena som tar for seg ulike aspekter ved havbruk av laks. Formidlingen er basert på praktiske, varierte og utforskende aktiviteter rettet mot skoleklasser på ungdomsskole og videregående. Elevene blir utfordret på konkrete eksempler og metoder innenfor bærekraftig utvikling av havbruket, samt praktisk problemløsning. Det praktiske arbeidet tilpasses slik at faglærere kan ta med seg aktivitetene videre inn i eget klasserom.

LES OGSÅ: Skulderklapp til lakselobbyen

Mye skjer når det gjelder utvikling av gode systemer for overvåking av fisk og anlegg, men samtidig handler det i bunn og grunn om oppdrett av levende organismer. Biologisk kunnskap må ligge til grunn for å sikre fiskens velferd. Vi må alltid ta høyde for hvordan oppdrett påvirker økosystemene. Også innen humaniora og samfunnsvitenskap produseres det viktig kunnskap om sosiale og kulturelle sider ved havbruk. Dette er viktig for at industrien skal utvikles i tråd med NTNUs verdier, kreativ, kritisk, konstruktiv og respektfull.

LES INNLEGGET: Dyredragedien i oppdrettsnæringen

Havromsvitenskap- og teknologi er ett av NTNUs fire tematiske satsingsområder. Kronikkmedforfatter Siri Granum Carson er leder for dette området. Med sin faglige forankring i etikken ønsker hun å bidra til bedre samtaler om havbruk i Norge. Etikk handler om å oppøve en evne til å innta hverandres perspektiv. Vi må forsøke å forstå hvordan verden ser ut fra den andres ståsted. SeeSalmon ønsker å være et naturlig møtested for slike samtaler i tiden som kommer. I den klassiske retorikken snakker vi om ethos, logos og pathos – eller troverdighet, fornuft og følelser. Når havbruk er tema blir det ofte mye pathos – følelsene settes i sving og diskusjonen blir høylytt. Årsaken til de sterke motsetningene er sammensatt. Havbruksnæringa har vokst raskt og i stor grad påvirket lokalmiljøene langs kysten vår. Ulike miljøproblemer har preget næringa. Selv om mange av problemene er løst, kan ikke denne typen virksomhet drives helt uten miljøkonsekvenser og dermed også interessemotsetninger.

LES LEDEREN: Underlig å la laksemilliarder fare

På den andre siden har næringa gitt arbeidsplasser, sporet til innovasjon og skapt store økonomiske verdier. Men også økonomisk vekst kan skape grobunn for konflikt. For tida nyter næringa godt av svært høy lønnsomhet. Det har ikke alltid vært sånn. Dette påvirker også opinionen. Store millioninntekter skaper avstand i små kystsamfunn. Et komplisert skatte- og avgiftssystem der mange hevder lokalsamfunnet får for lite igjen i forhold til ulempene, skaper motsetninger. Dette handler om grunnleggende verdier vårt samfunn er tuftet på, likhet, fordeling og medbestemmelse.

LES OGSÅ: NOU-en om skattlegging av havbruksvirksomhet

NTNU skal skape kunnskap for en bedre verden, og denne kunnskapen må være faktabasert. Den må også være forankret i gode verdier skapt gjennom samtaler på tvers av sektorer og faggrenser. Innovasjon, økende digitalisering og automatisering påvirker både samfunn, klima og miljø. Vi trenger gode diskusjoner om hvordan vi kan sørge for at teknologien støtter opp under bærekraftig utvikling. Diskusjonene blir bedre dersom vi alle lytter mer, og i større grad bruker innestemme. Havbruk påvirker mennesker og miljø og vil alltid vekke følelser. SeeSalmon er en møteplass for NTNU til å formidle troverdig kunnskap om oppdrettsindustrien.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå