Naturvern, miljøgevinst og verdiskapning fra vår nye fornybarkraft

Saken oppdateres.

Fornybarparkene som bygges nå, gir ny energi til regionen – fokus fremover må være å få til mest mulig miljø- og naturvern, verdiskapning lokalt og bidra til å løse de globale klimautfordringer.

Fornybarparkene jeg har besøkt på Smøla, Storheia, Geitfjellet og Frøya, viser at myndigheter og utbyggere ivaretar natur og balanserer samfunnets interesser på en god måte. Jeg anbefaler alle å besøke en fornybarpark – det er imponerende hvor godt natur- og energiproduksjon går sammen. Smøla har også et besøkssenter som gir de mest skeptiske saklig informasjon det ikke er lett å finne på Facebook.

Endringer av konsesjonsprosessen vil forhåpentligvis gi bedre lokal medvirkning og forståelse – samfunnet har ikke lyktes med å synliggjøre for alle hva fornybarparker bidrar med for lokalsamfunn og verdens natur- klimautfordringer.

LES MER: Med dagens debattklima kan nei-aktivistene trygt feire

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Vi har gode lokale erfaringer fra Hitra, Smøla og Åfjord – vi kan likevel øke verdiskapning lokalt og forsterke miljøeffekter hvis vi bruker strømmen grønnere i Norge, for eksempel:

  • Mer energieffektivisering: Vi må bruke strøm der vi får mest mulig klimagevinst.
  • Økt lokal produksjon og eksport av energiintensive produkter (for eksempel fra kraftkrevende prosessindustri eller datasenter) gir bedre klimabidrag enn å selge strøm som råvare til utland).
  • Aluminium produsert på fornybar energi i Norge har et fotavtrykk på mer enn 4 kilo CO2/kilo aluminium mot verdens gjennomsnitt er 16,7 kilo.
  • EUs Green Deal og innføring av klimatoll (CO2-forbruk i produksjon blir priset som en tollavgift) skal gi økonomisk incentiv for produkter lagd av fornybarkraft.
  • Vår mest verdifulle, ikke-fornybar naturressurs, blir sendt ut av landet som råvare - 85 prosent av oljen og 99 prosent av gassen (et unntak er metanolfabrikken til Equinor i Aure).
  • Fornybarenergi brukt i petrokjemiskindustri for videreforedling av olje/gass med lavt CO2-produksjonsfotavtrykk vil gi karboneffektive produkter med lav klimatoll. Dette kan forlenge oljealderen for Norge i overgangen til fornybaralderen – olje er for verdifull til å brennes, og bronsealderen fjernet ikke behovet for stein.

Vi må ikke la mulighetene gå fra oss på grunn av evigvarende omkamper, konservatisme og reaksjonære holdninger i forhold til det grønne skiftet.

Grunnlaget for grønt skifte og ny verdiskapning i Norge ligger i kombinasjonen vannkraft, vindkraft og olje som vil bidra til å gi våre etterkommere en bedre verden.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


På forsiden nå