Svarer om Nyhavna: Bydelen bygges ved samarbeid

Trondheim Havn og Trondheim kommune lanserte planene om Skur 53 på Strandveikaia i Adresseavisen i juli i år. Faksimile Adresseavisen 7. juli 2020.  Foto: faksimile

Saken oppdateres.

Sjekk ut: Digitalt folkemøte: Hvordan skal Trondheim vokse?

Nyhavna skal bli en mangfoldig bydel ved sjøen, og et godt sted å bo og leve i hverdagen, side om side med havn, innovativ næring og et rikt kulturliv. Det krever debatt, kompromisser, testing og samarbeid i lang tid framover. At kulturaktørene samordner seg og markerer sine synspunkter og ønsker, har stor verdi, eksempelvis «Hvordan bygges en by» i Adresseavisen 31. august. Som forfatterne påpeker, er det vanskelige felt som må avklares, som forholdet mellom kommune og havn, mellom kommersielle interesser og de mer samfunnsmessige og ideelle, kortsiktige og langsiktige satsingsfelt og perspektiver. Det vil kreve mye involvering og samarbeid - og kan resultere i en helt unik bydel!

LES OGSÅ: Hvordan bygges en by?

En utlysning om hva Skur 53 kan fylles med de neste fem årene, må ikke forstås som et ønske om kulturell død på Nyhavna. Trondheim Havn har i mange år leid ut lokalene i bydelen til kultur og kunstproduksjon. Kultur er viktig både for Nyhavna og byen, og det er politisk vedtatt at kulturnæringsaktørene også i fremtiden skal ha sin naturlige plass i bydelen.

Trondheim Havn - sammen med kommunen - utlyste i sommer en åpen konkurranse for Skur 53. Strandveikaia kan bli en attraksjon i Trondheim - derav ønsket om å invitere bredt og være åpen for nye ideer og samarbeidsformer. Gjennom konkurransen ønsker vi å finne en eller flere samarbeidspartnere som kan utvikle et kreativt og bærekraftig driftskonsept med utadrettet profil. Dette er i tråd med formannskapets vedtak rundt bylivsstrategien for Nyhavna, 25. februar, der politikerne ba om at et pilotprosjekt i Skur 53 realiseres i 2020.

LES SAKEN: På Sluppen har de fått Lager11. Nå skal Skur 53 fylles med liv på Nyhavna

Det 1000 kvadratmeter store skuret kan fylles med ulike aktiviteter og aktører, og testes og utvikles over tid. Intensjonen er å skape mer aktivitet på Nyhavna de kommende årene, åpne opp heller enn utelukke, og høste erfaringer til å forme den nye bydelen. På samme måte som festivalen Hendelser på Nyhavna har gjort byens befolkning kjent med Nyhavna og kulturaktørene, kan Skur 53 bli en helårs arena for mangfoldige hendelser.

Da formannskapet behandlet kommunedelplanen for Nyhavna i 2016 bestilte de et kulturnæringsprogram for å vise hvordan kulturbaserte næringer, småskala industriproduksjon og maritime næringer kan bevares og utvikles på Nyhavna. Programmet skisserer mulige modeller for å videreutvikle kulturproduksjon på Nyhavna i et lengre perspektiv. Her presenteres bl.a. Nordøstpassasjen, og den viktige forbindelsen mellom kulturnæringer og kulturminner poengteres.

Her er utlysningen for Skur 53 fra Trondheim Havn og Trondheim kommune (ekstern lenke)

Kulturnæringsprogrammet inngår som en del av et samlet kvalitetsprogram på Nyhavna, og dette er nå ute på høring. Kvalitetsprogrammet foreslår 10 strategier for videre utvikling. En av strategiene handler om at kunst og kultur skal prege bydelen, en annen om områdemodning og byliv, med midlertidighet som et av flere hovedgrep. Disse to strategiene er ikke motstridende, men kan ha forskjellig tidshorisont og ulike målgrupper.

Strandveikaia - med sin nærhet til sjøen, verneverdige kulturminner og kulturaktører - vil ha en viktig plass i den kommende utviklingen. Skur 53 er et bygg med potensial for å aktivisere Strandveikaia på kort sikt, på en helt ny måte for byens befolkning. Erfaringene fra de kortsiktige tiltakene som nå gjennomføres er en viktig del av den langsiktige og strategiske planleggingen av Nyhavna.

LES OGSÅ: Forvandling av en gammel krigsbygning kan bli starten på en helt ny bydel i Trondheim

Å diskutere veivalg i den kommende byutviklingen er nødvendig. Her er det rom for mange stemmer i debatten. Diskusjonene vil fortsette i årene som kommer, også gjennom detaljreguleringer, og politiske valg og vedtak. Det er nødvendig er det å tenke nytt og søke samarbeid på tvers av de tradisjonelle skillelinjene. Derfor valgte vi å invitere bredt til utvikling og drift av Skur 53. Vi ser etter et levedyktig konsept som i nær fremtid kan åpne Strandveikaia for publikum, og håper at også eksisterende kulturaktører kan se muligheter i dette. Nøkkelen til god utvikling, av både Skur 53 og Nyhavna, ligger i samarbeid.

Vi oppfordrer alle som ser potensialet i Skur 53 til å levere inn søknad innen 30. september, og minner om at høringsfristen for kvalitetsprogrammet er 1. oktober.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå