Debatt:

Kommunen svarer: Slik jobber vi med Trondheims mest populære stier

Storheiastien trekkes frem som et sted oppgraderingsbehovet er størst.  

Saken oppdateres.

12. september kan man i Midtnorsk debatt i Adressa lese innlegget «Er det på tide å invitere sherpaer til å bygge stier og trapper i Bymarka?». Her løftes det fram at flere i de siste årene har tatt del i gleden over å ha naturen så tett på byen, noe som også bidrar til økt slitasje på stinettet til turmålene i marka. I innlegget reises det spørsmål om det er på tide at Trondheim kommune engasjerer sherpaer til å utbedre eller bygge nye stier og trapper i Bymarka på de mest utsatte og belastede steder, og Storheia og Bosbergheia trekkes fram som blant de «hotteste» stedene.

LES OGSÅ: Ingen vet hvordan denne mystiske stolen havnet på toppen i Bymarka

Enhet for idrett og friluftsliv, som ansvarlig for kommunens forvaltning av friluftsloven og som tilrettelegger for friluftsliv, slutter seg til beskrivelsene som gis av innleggsforfatteren: friluftsliv og mulighetene til å drive friluftsliv direkte hjemmefra har virkelig blitt populært den siste tiden. Bruken av stier og områdene i marka har eksplodert, noe som er fantastisk, men som har den bakside at det blir stor slitasje både på stier og terrenget forøvrig.

Kommunen har over flere år sett at det må til en betydelig oppgradering av stinettet for at det skal tåle den økte bruken, en bruk som i kombinasjon med betydelig mer krevende vær- og føreforhold gir slitasje av helt annet format enn tidligere.

Bystyret vedtok 26.10.2017, sak 147/17, Plan for friluftsliv og grønne områder. I planen defineres et hovednett av stier og løyper både i markaområdene og grønnstrukturen for øvrig, med beskrivelse også av hvilken funksjon eller standard dette hovednettet skal ha. For friluftslivsforvaltningen i kommunen er arbeidet med dette hovednettet et av de aller høyest prioriterte innsatsområdene i kjølvannet av den vedtatt planen.

Sherpaene, som de siste årene har jobbet mange steder i Norge med ulike stiprosjekt, har fått stor oppmerksomhet og de har tilført nye kvaliteter til stinettet med sin særegne byggemetode ofte basert på større steinblokker som byggemateriale. Vi har mye å lære av deres måte å bygge på, der bevissthet om kvalitet i både materialvalg og stedlig tilpasning står sentralt.

For kommunen er det viktig i arbeidet med forsterking og oppgradering av stier å velge løsninger basert på lokale forutsetninger knyttet til grunnforhold, vannutfordringer, vegetasjonstyper og hva som anses som naturlige og stedstilpassede byggematerialer. Sherpa-metodikken vil kunne være et supplement enkelte steder også i våre nære markaområder, men det er ikke svaret på hovedutfordringene knyttet til forsterking av stiene.

LES OGSÅ: Bygger 600 meter nyrenovert sti forbi Kvistingen i Bymarka

Storheiastien nevnes spesielt i innlegget, og den er en av stiene kommunen mener har det største og mest prekære behovet for oppgradering. Storheiastien er en av de mest benyttede stiene i Bymarka, og den er attraktiv blant annet fordi den går opp til et av de høyeste punktene i Trondheim der man får en spektakulær utsikt mot byen, fjorden og fjellene i sør.

Storheia ligger ikke langt unna Trondheim sentrum, men er samtidig så langt du kan komme unna byen i Bymarka. Dette har gjort Storheia til byfolkets turmål nummer én, helt siden friluftslivet fikk sitt store oppsving i siste halvdel av 1800-tallet.

Kommunen har i flere år arbeidet med et oppgraderingsprosjekt av Storheiastien, i nært samarbeid med Fylkesmannen (området ligger innenfor Bymarka naturreservat) og Trondhjems Turistforening, som begge har vært pådrivere for et slikt prosjekt. I prosjektet er hensyn til natur og god landskapstilpasning viktig.

Alle forbedringsprosjekt for stier og turvegtraseer både i og utenfor marka i Trondheim handler om to forhold: god overvannshåndtering og bruk av kvalitetsmasser som tåler den bruken stien skal ha.

Kvalitetsmassene som behøves for å oppgradere Storheiastien må transporteres inn i området på vinterføre/tele i egne traseer for ikke å lage omfattende sår i terrenget. Maskinene som planlegges brukt vil være små gravemaskiner og beltedumpere som kan arbeide på stiens premisser, der målet er - særlig på enkelte strekninger - å ta vare på stiens særpreg slik den er i dag.

Det vil bli mye manuelt arbeid for å få til dette med de løsningene som ønskes der resultatet skal bli både en sti som tåler mer trafikk samtidig som den skal oppfattes som naturlig i det terrenget den går.

Det er bred enighet mellom kommunen, Fylkesmannen og turistforeningen om at å gjennomføre dette prosjektet nå er helt nødvendig. Prosjektet har vært omtalt i media flere ganger - både i Trondheim 2030, avisa Nidaros og nå i Midtnorsk debatt.

Planen er at Trondheim Bydrift, avdeling for idrett, park og skog skal være utfører av dette prosjektet. Det vil gi mye læring som kommunen og Trondheim Bydrift vil få meget stor nytte av også i andre tilsvarende småskalaprosjekt i marka framover.

Nettstedet Storheiastien.no gir mer informasjon om prosjektet. Byggesaken for Storheiastiprosjektet forventes behandlet av politikerne i Bygningsrådet i nær framtid.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå