Slaget om Stiklestad - del 2

Spelet om Heilag Olav på Stiklestad starter i kveld Kongens hærskare kriger på dugnad  Foto: LEIF ARNE HOLME

Saken oppdateres.

Takk til Knut Wik for hans kommentarer til vår kronikk i avisen om utfordringene ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Det gir oss anledning til å tydeliggjøre noen argumenter vi har brakt inn i diskusjonen som Wik ikke har fått øye på. Vi gjør et nytt forsøk:

1. «SNK har et mangfold av oppgaver som er velkjent,» skriver Wik: Poenget var selvfølgelig ikke å bringe gammelt nytt til torgs, men å påpeke at dette er et kjerneproblem som man ikke, i alle fall sett utenfra og som vi har tatt opp i drøftinger med dagens ledelse, har kommet nærmere en løsning. Vi har, for å komme denne problematikken i møte, peke på at det kan være en tanke å samle seg om det faktum at SNK er et konsolidert museum og dermed må søke å definere sine strategier og målsettinger i henhold til nasjonale målsettinger for museumssektorens oppgaver Norge, hvilket bl.a. er å drive forskning og kunnskapsformidling om det det forskes på, i SNKs tilfelle vil det si Olav Haraldssons virkningshistorie og det som er relevant i den sammenhengen. Det har ikke skjedd så langt, men det er et berettiget håp om at det vil bli tatt hånd om av den nye ledelsen.

LES KOMMENTAREN: Slag på Stiklestad igjen - 990 år etter

LES OGSÅ: Slaget om Stiklestad Nasjonale Kultursenter

2. «Hvorfor er det nødvendig å skrive at ledelsen og styret mangler kompetanse?» Rett og slett fordi det er riktig, og at det er en viktig del av vår oppriktige bekymring for den prosessen som nå finner sted. Kronikkforfatterne har mange års erfaring med å lede og drifte et stort museum (NTNU Vitenskapsmuseet), i å forske på museale funksjoner og virkemidler samt i å undervise studenter i det samme. Vi føler at det er vår plikt å bringe denne erfaringsbaserte kunnskapen inn i en prosess hvor vi opplever at det er et underskudd på det samme.

LES OGSÅ: Slag eller en viktig faglig diskusjon om Stiklestadmuseene

3. «Er ikke disse fire museene … betydningsfulle i regional og nasjonal sammenheng?» Jo, selvfølgelig. Å få til det, er en helt grunnleggende utfordring, fordi de er en av SNK´s viktigste ressurser og ikke det håret i suppa vi opplever at de blir behandlet som av politikere og andre beslutningstakere. I kronikken foreslår vi at én, av mange muligheter, bl.a. er å involvere lokalmuseene i en samlet overgripende formidlingsstrategi. Olav Haraldssons virkningshistorie – «Olavsarven» - handler nemlig ikke bare om Olavs posthume helgenrolle, men også om det hverdagslivets om ble levd i det landskapet som reiste seg mot Olav kamp om kongeverdigheten. Her har lokalmuseene en gylden mulighet til å spille på egne, lokale ressurser.

5. «På hvilket kunnskapsgrunnlag baseres påstandene om å slakte gjøkalven?» Den kunnskapen er fundert på en systematisk oppfølging av saken i den lokal presse, det vil si Trønder-Avisa, Innherred, Adresseavisen og i samtaler med involverte journalister og andre de siste 4-5 månedene. På denne bakgrunnen er liten tvil om at SNKs unike museale infrastruktur trues med å bli partert og fordelt i den pågående prosessen.

LES OGSÅ: Hvem tar ansvar for Stiklestad?

6. «Hvilke oppfatninger (om hvordan museer skal drives) er utdatert?» Vi fremmer i kronikken noen ideer om å redefinere den unike museale infrastrukturen SNK har opparbeidet seg gjennom mange år, Spelet, gården Stiklastadir og lokalmuseene, med hensyn til hvordan disse kan brukes i nye roller i en samlet allmenrettet formidlingsstrategi som en alternativ løsning på det vi, kanskje flåsete har omtalt, som inspirert av en public management-tenkning, der virksomheten skal splittes opp i mindre enheter for å gjøre det økonomisk mer bærekraftig og samtidig løse konflikter omkring eierinteressene. Vi tror alternativt at det er innovativ tenkning basert på hvordan moderne museumsformidling kan nå ut til folk med nye og engasjerende virkemidler som er det sentrale utgangspunktet å starte en omstruktureringsprosess på, som berører hele den midtnorske museumssektoren.

7. «Dette er ikke et slag, men en åpen og konstruktiv diskusjon om SNKs fremtid». Helt riktig påpekt Knut Wik, og vi ønsker deg, som vi selv kjenner som en erfaren museumsmann som har mye å fare med, velkommen med bidrag som kan tilføre denne debatten næring, fremfor å fylle avisens spalteplass med ufordøyde påstander som ikke bringe saken en millimeter videre.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå