En tikkende bombe i Verdalsfjella

Saken oppdateres.

Tre vindkraftverk ligger og ulmer i Verdalsfjella - det har de gjort i seks år - vil de blusse opp igjen når konsesjonsbehandlingen er avklart i Stortinget utpå høsten? Vil det komme et nytt angrep på det sør-samiske folket sine rettigheter?

Verdal kommune var positive til utredning av vindkraft i 2012, men kommunestyret sa enstemmig nei til foreslåtte vindkraftanlegg i Verdalsfjellene i 2014 da E.ON søkte om å sette opp 85 turbiner. Formannskapet var også enstemmig negativ til ytterligere vindkraftutbygging i Trøndelag og Verdalsfjella i sin høringsuttalelse til NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraftutbygging. Det bør derfor ikke komme som en overraskelse at vindkraft ikke ønskes velkommen i Verdalsfjella!

LES OGSÅ: Derfor er vindkraft dårlig miljø- og energipolitikk

Likevel ligger søknaden fortsatt til behandling hos NVE. De behandler denne etter Energiloven, ikke Plan- og bygningsloven som beskytter oss mot overgrep. Det er NVE som fører regnskapet og har ved flere saker konkludert med at «de samlede fordeler ved anlegget er overveiende sammenlignet med ulempene» slik de gjorde ved for eksempel Storheia i 2010.

Turbinene som er planlagt i Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vil bli synlige over hele Innherred! Fra Skjækerfjella og Ogndalen i nord til Meråkerfjella i sør, fra Trondheimsfjorden i vest til langt inn i Sverige i øst. Omkringliggende fjellområder blir dermed sterkt berørt av utbyggingen.

Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vil domineres fullstendig av turbiner, veiskjæringer og fyllinger, masseuttak og anleggsveier som skjærer seg inn gjennom fjellheimen. Fjellene vil få et industrielt preg. Inngrepene er permanente og punktering av myr vil frigjøre store mengder CO2.

LES OGSÅ: Vi må røre naturen også i vår egen bakgård

  Foto: Illustrasjon: Motvind Norge

Støybelastningen over 45 dB vil beslaglegge store arealer hvor det ikke kan bo folk eller etableres fritidsboliger. Store deler av fjellene vil få støynivå over 40 dB som gjør de uegnet til rekreasjon og friluftsliv (etter myndighetenes anbefalte grenseverdier).

Iskast fra turbinene vil i følge beregningene kunne forekomme over 1000 timer hver vinter. Det blir livsfarlig å ferdes i fjellet i gjennomsnitt syv timer hver dag i vinterhalvåret. Skiturer i fjellheimen vil dermed være utenkelig hvis anlegget etableres. I søknaden opplyser utbyggeren at værforholdene i disse periodene «vil gjøre det lite attraktivt for friluftsutøvere å ferdes i området».

Hyllfjellet, Sognavola og Markavola er et villmarkspreget område med inngrepsfri natur. Dette står i fare for å bli rasert og for alltid gå tapt som inngrepsfritt areal.

LES OGSÅ: Vi må tåle å ofre litt natur ...

Reindrift og den sør-samiske befolkningen vil bli sterkt berørt av utbyggingen. Viktige vinter- og høstbeiter samt trekk- og flyttleier blir sterkt berørt av av vindkraftutbyggingen. Dommen fra Storheia på Fosen konkluderte med at beiteland inntil to km avstand til turbinene går tapt og forskning viser at reinens bevegelsesmønster og trekkleier påvirkes inntil fem km avstand.

Etablering av vindkraftverkene i Verdalsfjella vil være et nytt slag i ansiktet til det sør-samiske folk og kultur! Det er imidlertid flere prosjekter i Trøndelag som er under oppseiling: Eggjafjellet og Åsfjellet i Selbu, Svarthammaren i Orkland, Skardsøya i Aure, Sandvassheia og Follaheia i Steinkjer, Grøndalsfjellet i Namskogan og Mariafjellet i Lierne. Alle disse anleggene er alvorlige angrep på den samiske kulturen og deres mulighet for å drive tradisjonell reindrift.

LES OGSÅ: Naturen har alt å tape på vindkraft i Noreg

  Foto: Illustrasjon: Motvind Norge

På mandag startet rettssaken som det sør-samiske reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke har anlagt mot vindkraftutbyggingen i Vesterfjellan ved Mosjøen. Dette blir en viktig sak for urfolkets rettigheter i Norge!

Det henger fortsatt mørke skyer over Trøndelag....

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå