Østbyen har i over 50 år ventet på denne forbindelsen

  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Det er smått utrolig at byplansjef uttaler til adressa 5. oktober at de først nå har fått i oppdrag å utarbeide en hovedplan for veier i kommunen, og at man i den forbindelse skal utrede om Brundalsforbindelsen kan bygges uten boliger. Det kan virke som om byplansjefen har glemt at rådmannen/kommunaldirektøren for snart 12 måneder siden la frem områdeplan for Øvre Rotvoll til sluttbehandling med anbefaling om at planen vedtas. Gjennom vedtaket av områdeplanen er det Brundalsforbindelsen, to idrettsflater og en barnehage som blir vedtatt. De øvrige områdene må detaljreguleres, men at det kan bli en flott grønn og klimavennlig bydel mellom Charlottenlund og Brundalen, er helt sikkert.

LES OGSÅ: Her kan det bli køer i høstferieutfarten

Tilbake til trafikkplanen og det nye oppdraget til byplansjefen. I de siste årene er det vedtatt planer for noe som tilsvarer Bodø i areal for områdene Ranheim, Charlottenlund, Dragvoll og Brundalen. Vil det si at trafikkavvikling ikke er vurdert? Nei, det er jo klart at dette ikke stemmer. Alle som kjenner planprosesser vet at trafikkavvikling er noe man utreder i alle planer. Så hvorfor man når ser bort fra den svært grundige «Trafikkanalyse øst fra 2015», er et mysterium.

Her fastslås det at Brundalsforbindelsen er et premiss for utbygging i øs, t og ikke minst vil det bidra til en mye bedre kollektivdekning og sykkelveinett internt i bydelene og videre til sentrum. Likevel blir det gitt dispensasjoner fra planen for å bygge. Planen sier at ny vei skal på plass før utbygging. Her er detaljregulering av Granåsen gård østre del et godt eksempel hvor det i bygningsrådet ble gitt følgende flertallsmerknad:

LES OGSÅ: - Jeg har bestemt meg for å fortelle om en ekstraordinær prosess

«Både de midlertidige og permanente trafikkløsningene byr på store utfordringer. I den forbindelsen er trafikksikkerhet, støy og fremkommelighet et sentralt tema. Tidspunktet for etablering av Brundalsforbindelsen utgjør en usikkerhetsfaktor og er i handlingsplanen for Miljøpakken utsatt. Før sluttbehandling bør det vurderes nærmere om utbyggingstakten av nye boliger på Granåsen må reguleres. Det vil kunne oppstå trafikkaos i området hvis ikke utfordringene er løst før alle de 800 boligene er ferdigstilte».

Det er jo mangelen av Brundalsforbindelsen vi i disse områdene nå kjenner på.

Allerede i år og i løpet av de to neste årene ferdigstilles flere boligprosjekter som vil få stor innvirkning på et allerede trangt og utdatert veinett langs Tunga, Brundalen og Charlottenlund. Grilstad gård, Grilstad Marina, Overvik (del 1), Tesliåsen, Sæterbakken, Solsletta, Granåslia, Strinda hageby, Ranheimsfjæra, Loholt Allé, Loholtbakken, Stokkåsen, Strindalia er alle store boligprosjekter som får store konsekvenser for allerede etablerte bomiljøer. Gamle veier som for lengst har nådd maksgrensen over hva som kan tåles av biler og busser, må fortsatt duge selv om denne delen av byen vokser i rekordfart.

LES OGSÅ: Hemmelige dokumenter avslører store planer for ny bydel i Trondheim

Det er ikke bare i Jakobslivegen hvor man kjenner på trafikkmengden, også Ingvald Ystgaards veg som en gang var et stille boligområde på Brundalen har i stedet blitt en trafikkert gjennomfartsvei. Intensjonen om å forbedre det gamle Tungakrysset har vist seg å forverre trafikkbildet. Bilismen øker i takt med at industrien vokser og boligfelt bygges og for beboerne i området går det på helsa løs. Det er skolebarn og syklister som passerer langs veien samtidig som økt tungtransport tar mer og mer plass, de rygger opp på fortau for å klare svinger og skaper mange uheldige farlige situasjoner. Det så mye trafikk at naboer er veldig bekymret og redde for at det skal skje en ulykke. At bilismen øker, har naboer over flere år registrert. Hus rister i det semitrailere kjører forbi, ofte langt over fartsgrensen. Større busser har også blitt innført, men fortsatt øker privatbilismen. Gang på gang gir kommunens byggesaksavdeling dispensasjon fra reguleringsplan og dette får konsekvenser. Konsekvenser for miljø og sikkerhet, støy og trygghet.

Nå må bystyret i Trondheim ta ansvar når områdeplanen for Øvre Rotvoll skal vedtas. Det vi trenger er veier! Veier som kan sikre god og trygg ferdsel og fungere som raske ferdselsårer ut mot hovedveinettet. Helsen og ve og vel for alle beboere i områdene fra Ranheim, Charlottenlund til Angelltrøa avhenger av at kommunen nå tar fatt på Brundalsforbindelsen. Østbyen har i over 50 år ventet på denne forbindelsen, og nå er tiden inne!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


På forsiden nå