Verdal kommune regulerer uten tanke for klima og biomangfold

Saken oppdateres.

– Ingen virksomhet i Norge har noen gang, fra noen norsk kommune, fått rammebetingelser av dette formatet, i denne størrelsen og som er så lukrativ! Slik kommenterte Ap-politiker Arild Kvernmo Pedersen den nylig vedtatte Tromsdalen-planen under et møte i Verdal kommune sitt planutvalg (Innherred 15. oktober). Tromsdalen er kjent for en mangfoldig natur i myrer, kalkgrotter, bekkekløfter, kalksjøer, kalkfuruskog og naturbeitemark.

LES OGSÅ: Namsos gjentar motstand mot vindkraft på Innvordfjellet

Den aktuelle detaljreguleringen som ble vedtatt i juni, har økt gruvearealet i Tromsdalen med nesten 500 prosent. I plandokumentene ble arealbehovet begrunnet med hensynet til «kvalitetsvariasjoner og riktig utnyttelse av forekomsten». I vår innrømmet imidlertid kommuneadministrasjonen at «detaljreguleringen kunne hatt mindre omfang». Planen er kraftig overdimensjonert i forhold til begrunnelsen.

Verden står overfor to globale miljøkriser; klima og naturmangfold. Norske klimagassutslipp er på om lag 50 millioner tonn årlig. Vi har en kjempeutfordring med å redusere dette med 50 prosent innen 2030. Samtidig er det globale artsmangfoldet preget av en utryddelse som er mellom ti og hundre tusen ganger raskere enn noensinne. Den aller viktigste årsaken er tap av leveområder på grunn av endret arealbruk. Naturlige økosystem er redusert med ca. 50 prosent de siste 50 årene. I Norge er over 2000 arter utrydningstruet. Utryddelsen skjer rundt oss, hver dag.

LES OGSÅ: Verdal havn skal bygges ut for 150 millioner

Detaljreguleringen for Tromsdalen har et planområde på 4,5 kvadratkilometer. Halvparten blir dagbrudd, resten underjordisk gruve, deponi og anleggsveier. I tillegg til skog og myr skal utmarksbeite, 120 daa innmarksbeite og 150 dekar fulldyrka jord fjernes. Tiltaket er ikke klima-utredet. En kalkyle fra Naturvernforbundet antyder direkte og indirekte utslipp på 500 millioner tonn. Kalkbruddet er så stort at det vil ta mange hundre år før det går tomt. Verdal kommune har for all framtid gitt fra seg muligheten til å påvirke naturressursforvaltninga i den østre delen av Tromsdalen. Det betyr også at kommunen har fraskrevet seg alt ansvaret for de framtidige konsekvensene for klima og biologisk mangfold. Naturvernforbundet sin klage på vedtaket kommer nå til politisk behandling. Opphev Tromsdalen-planen!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå