Nullpunktet for skiløypene i Gjevillvassdalen

Gjevilvassdalen og brøytekonflikten er avgjort i lagmannsretten. Tidligere rådmann er sterkt kritisk til måten kommuneledelsen har håndtert konflikten i dette innlegget.  Foto: Håvard Jensen

Saken oppdateres.

Takket være tidligere rådmann, tidligere ordfører, Fylkesmannens enhetsleder og kommuneadvokaten har Oppdal kommune brukt ti år på å nå et absolutt nullpunkt når det gjelder sikring av skiløyper i Gjevilvassdalen. Det har lagmannsretten stadfestet i sin dom over kommunens forsøk på ekspropriasjon av skiløype på Gjevilvassvegene av 29. oktober 2020. Rettens dom er knusende! Som forventet og forutsagt helt tilbake til 2010.

LES OGSÅ: Skuffet over dommen som kom i dag

Det har ikke manglet på advarsler mot å trumfe seg fram slik rådmannen og kommunestyreflertallet har gjort gjennom alle år. Frekt og freidig har de neglisjert alle forslag om å finne løsninger som vi kunne leve godt med i fred og fordragelighet. Men nei da, her skulle det bli en annen dans. Med makt skulle rådmann og ordfører, sammen med Ap-gruppa bestemme det som passet dem, uavhengig av hva som var rett og riktig!

Fadesen de har stelt i stand, er fullstendig; ingen skiløype, rådmannen og ordfører har ikke lagt to pinner i kors for å få til omforente løsninger som vi kunne levd godt med. Tvert imot har de ledet en usaklig og uetterrettelig kamp mot rettighetshaverne, sammen med mange som har benyttet anledningen til å bli «venner» med kommuneledelsen i Trollheimen. Det er mange som lider på grunn av denne langvarige og skadelige framgangsmåten. Det kommunale maktapparatet er brukt for å frata medborgeres rettigheter og anseelse på en ulovlig og arrogant måte. Kommunens omdømme har fått en alvorlig knekk. Dette må få følger!

LES OGSÅ: Striden om skiløypa i Gjevilvassdalen har pågått i flere år

Det kreves en helt annen mentalitet i kommuneapparatet som kan trygge medborgere mot slikt rådmannsvelde og maktmisbruk. En større forståelse og ydmykhet som kan gi grunnlag for en konstruktiv dialog og serviceholdning, og først og fremst et lovlig handlingsmønster. Selv om jeg var med som kommunestyremedlem i denne tiden og påtalte tydelig svikt både i ymse saksframstillinger og regelforståelse ved flere anledninger, hadde jeg ikke fantasi nok til å skjønne hvor ille den sammenfiltrede maktstrukturen var krumtappen til misbruket.

Både i kommunen og i relasjon til tjenestemenn hos Fylkesmannen. Erfaringene ble etter hvert dessverre at rettssikkerheten i Oppdal kommunes forvaltning led under betydelige svakheter både i form av utilstrekkelig åpenhet og utilstrekkelig faktaframlegging, samt av mangelfull og uriktig regelforståelse. Ytterligere betenkelig ble det ved en tiltagende sammenfiltring av saksforberedelsen i kommuneforvaltningen og fylkesmannsadministrasjonen. Etter hvert har det faktisk skjedd en gradvis utvisking av sikkerhetsgarantien som forutsetter full uavhengighet mellom organene i en slik to-instansbehandling.

LES OGSÅ: 13 av 115 grunneierne vil ha brøytet veien

Så har jeg en hilsen til alle som gjennom årene har hetset rettighetshaverne for at de har ivaretatt sine lovfastsatte rettigheter. Nå er rettighetene ettertrykkelig stadfestet av lagmannsretten. Og rettighetshaverne har fått fullt medhold for sine anførsler mot kommunens handlemåte på alle punkter. Dette er en beskjed til alle de som har tatt del i slik ufin oppførsel og utsegner, samt grunnløse karakteristikker og beskyldninger av verste sort: Klapp sammen kjeften, og gå hjem og skam dere!

Med kunnskapen om Høyesteretts avgjørelse, og de gjentatte opplysninger om lov og rett som dere har fått orientering om, kan jeg trygt si at det ikke er noen prisverdig opptreden å trakassere medborgere helt uten saklig grunnlag, slik dere har holdt på med i årevis.

Skadevirkningen av trakasseringene er så dyptgripende at de vanskelig kan gjenopprettes. Men skal en ha håp om en normalisering, er det et krav at kommunen starter med å be rettighetshaverne som nå har fått fullt medhold i retten, om en uforbeholden unnskyldning for den vedvarende uriktige og ufine behandlingen.

I tillegg finner jeg det særdeles deprimerende at deler av lokalpressen har lagt seg på maktmisbrukernes side både når gjelder kritisk journalistikk, og samtidig gjennomgående har sviktet i avsløringen av et maktapparat som har sviktet. Dessuten har den saklige avveiningen og den korrekte informasjonen om den pågående konflikten, sviktet ved en vedvarende og avslørende servilitet overfor det samme maktapparatet.

LES OGSÅ: I januar sa Turistforeningen dette

Den «uavhengige» pressen har stadig benyttet anledningen til å støtte kommunens og mobbernes argumenter, mens inntrykket som sitter igjen mange ganger, er at rettighetshaverne er forsøkt latterliggjort. Slikt er presseetisk uverdig, og utilgivelig! Tilliten til de deler av lokalmedia som har valgt å følge makten i stedet for retten også i denne store saken, har fått en varig knekk.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå