Nye Veiers ville ferd gjennom Trøndelag må stanse!

Saken oppdateres.

  • Naturvernforbundet i Trøndelag v/ Magne Vågsland
  • Naturvernforbundet i Stjørdal v/ Ellen Andersson
  • Naturvernforbundet i Malvik v/ Guus Wellesen
  • Naturvernforbundet i Trondheim v/ Gaute Dahl

E6 er et helt sentralt ledd i det norske veinettet. Ny vei skal likevel ikke kunne trumfe alle andre hensyn og forpliktelser. Prosessen rundt E6 mellom Trondheim og Stjørdal viser at Nye Veiers tidsnød har satt til side en rekke vernebestemmelser og klimaavtaler. Klagebehandling som gjør Fylkesmannen inhabil og innrømmede feil fra utbygger Nye Veier i beregningen av samfunnsøkonomisk gevinst river grunnen unna beslutningene som er gjort. Den ville ferden må stanses!

Reguleringsplanen for utløpet av Stjørdalselva ble vedtatt av Stjørdal kommune i mai uten at miljøkonsekvensene var klare, noe Fylkesmannen fastslo var en saksbehandlingsfeil. At vedtaket deretter vurderes som gyldig begrunnes med at resultatet av konsekvensene (økt kunnskap) ikke ville endret vedtaket. En slik argumentasjon faller på sin egen urimelighet. For det første kan ikke Fylkesmannen forskuttere hva Stjørdal kommunestyre ville ha stemt dersom de hadde et annet faktagrunnlag. Argumentasjonen undergraver dessuten hensikten med alle utredninger.

LES OGSÅ: Mener Statens vegvesen tabbet seg ut med Klettkrysset - nå frir de til Nye Veier

Fylkesmann Frank Jenssen har senere selv meldt seg inhabil på grunn av personlig involvering. Reguleringsplanen for utløpet av Stjørdalselva forutsetter at det foreligger en godkjent plan for området før byggestart, og at kartlegging av fisk er ferdig før utfyllingsarbeider starter. Om utfylling uttalte Fylkesmannen i høringen om fritak fra reguleringskravene: «Dette vil være svært uheldig, og ikke noe som Fylkesmannen som miljømyndighet kan akseptere». Men da Frank Jenssen personlig grep inn, kom det likevel en tillatelse til å starte utfylling i elveutløpet selv om miljøkartleggingen pågikk. Det er grunn til å tro at denne kompromitteringen av Fylkesmann-embetet innebar en overprøving av hans egen fagavdeling.

LES OGSÅ: Her tar Erna første spadetak for ny E6 mellom Ranheim og Værnes

Fylkesmannen har meldt seg inhabil og settefylkesmann skal utnevnes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Naturvernforbundet mener det bør være én og samme settefylkesmann for alle klagesakene fra de tre berørte kommunene i E6-utbyggingen. I tillegg til to klager på vedtak i Stjørdal er det sendt inn klager på vedtak i Malvik og Trondheim. Om disse ikke tas til følge i kommunene, kan vi ha tiltro til at fylkesmann Frank Jenssen er habil til å behandle disse?

En vesentlig årsak til de svært stramme tidsfristene Nye Veier opererer etter skyldes endring i konsept fra 90 km/t til 110 km/t, som medfører større krav til svinger og veibredde, og betydelig verre konsekvenser for miljø og landbruk. Da Trondheim kommune fikk oppdaterte sakspapirer om utbyggingen og etter at Stjørdal kommune hadde gjort sitt vedtak, dukket det opp en innrømmelse fra Nye Veier; fartsgrensen, som ble endret til 110 km/t for at det samfunnsøkonomiske regnestykket skulle gå i pluss, var gjort gjeldende for all trafikk. Når feilen korrigeres, er veien ikke lenger samfunnsøkonomisk lønnsom. Dermed kunne en vei med lavere fart og tilsvarende mer fleksibel trase vært et reelt alternativ.

LES OGSÅ: Her står køen i 100-sona på splitter nye E6 i Trøndelag

Verden har dessuten gått sin gang og endret to vesentlige premisser for trafikkanalysene fra 2018. Forsiktig anslått var 10 prosent av trafikken på E6 mellom Trondheim og Stjørdal relatert til flyreiser eller aktiviteter nært knyttet til Værnes lufthavn. Togtilbudet er i ferd med å bil betydelig forbedret på strekningen, først med nye og større tog og flere togavganger innen utgangen av 2021. Partene i byvekstavtalen er enige om å doble antallet togavganger i 2024, bekreftet gjennom regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021. Togtilbudet mellom Trondheim og Oslo blir også bli betydelig forbedret med flere daglige avganger fra desember 2021.

I et realistisk miljøperspektiv finnes heller ingen grunn til å forvente at flytrafikken raskt skal komme opp på 2019-nivå, eller vokse som forventet før korona. Flytrafikken mellom Værnes og Oslo viste allerede i 2019 nedadgående trend, og antallet togreiser var sterkt økende. Nye Veier kunne nok ikke ta hensyn til fakta som var ukjente i 2018, men lokalpolitikere som skal ta beslutninger nå må vurdere om ny kunnskap kan legitimere de store offentlige investeringene, høy bompengebetaling for trafikanter og vegens store belastning på natur og miljø.

LES OGSÅ: Debatten om ny E6: Samfunnsøkonomisk lønnsomhet måler ikke alt som er viktig for samfunnet

Planene motarbeider vedtak gjort av Storting, fylkesting og kommunestyrer. Alle har vedtatt overordnede mål som går ut på å redusere biltrafikk og forsterke satsingen på jernbane, foruten forpliktelser om redusert klimautslipp, bevaring av biologisk mangfold og vern av dyrket mark. Disse forpliktelsene avfeies i stedet for å behandles som rammebetingelser. Tilgang til statlige veimidler brukes som press for å få fortgang i beslutningsprosessene. Kommunestyrer settes opp mot hverandre og innbyggernes reelle påvirkning pulveriseres. Nye Veier har blitt en gjøkunge som kun har sitt eget mål i sikte.

At Fylkesmannen innrømmer inhabilitet på grunn av personlig involvering er på sin plass. Konsekvensen bør være at beslutningene om hele E6 Nord (Trondheim - Stjørdal) gjennomgås.

Nye Veier fortsetter sin ville ferd helt til noen setter foten ned. Sikkerhetsnettet som ligger i en anke til Fylkesmannen er kompromittert. Naturvernforbundet ber om oppnevning av en uhildet settefylkesmann som ser E6-Nord i sammenheng.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå