Livet leves lokalt - næringsutviklingen skjer i distriktene

  Foto: Tom Gustavsen

Saken oppdateres.

Infrastruktur er viktig for næringsutviklingen i distriktene. Det hjelper ikke bare å lage 4-felts motorvei mellom de store byene slik regjeringen har satset på de siste årene. Det hjelper ikke at dagens regjering har satt ny rekord i pengebruk på E6 når verdiskapingen skjer langs en fylkesveg. Fylkesvegene er en viktig del av vår samferdselsstruktur og må sees i sammenheng med riksvegnettet. Fylkesvegene må styrkes og settes i stand til å tåle trafikken. Derfor vil Sp bruke 1,1 milliard på å dekke noe av vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene. Jeg personlig er veldig glad for at fylkesveg 30 ligger nå inne på budsjettet til fylkeskommunen, det er etablert styringsgruppe for prosjektet og arbeidet er igangsatt. En utbedring av fylkesveg 30 vil føre til at varer produsert i distriktet lettere når ut til regionale, nasjonale og internasjonale markeder på kortere tid. Samtidig vil innbyggerne og besøkende få en bedre og tryggere reisevei. Dette styrker næringslivet og bosettingen i regionen.

En annen viktig del av infrastrukturen i dagens samfunn er bredbånd. Senterpartiet vil få fortgang i utbyggingen og styrker denne satsingen med 500 millioner i sitt alternative statsbudsjett. Regjeringens distrikts- og digitaliseringsminister har fortsatt ikke skjønt at en forutsetning for et godt utbygd 4G/5G-nett er nettopp fiber, og mener at distriktene må klare seg med mobilt bredbånd. Sp vil utjevne forskjellene og innføre digital allemannsrett slik at folk kan bo og arbeide der de helst vil.

LES OGSÅ: Slektsgårder tynget av fortid og følelser

Skatte- og avgiftspolitikk er viktige forutsetninger for næringslivet i distriktene. Før korona-krisen slo til var det ca. 170 000 som jobbet i reiselivsnæringen i Norge, og denne næringa hadde en samlet omsetning på over 200 milliarder kroner. Sp vil redusere den laveste satsen fra 12% og ned til 6% for transport og overnatting og vi ønsker også å redusere matmomsen til svensk nivå – fra 15% og ned til 12%. Det skal være frivillig for hver enkelt kommune om det skal innføres turistskatt. Jeg er veldig glad for at vi nå gjorde et vedtak i kommunestyret om å utrede denne ordningen for Røros, sammen med andre verdensarvsteder, i løpet av 2021. Turistskatt kan, dersom den blir innført, bidra til å styrke og bygge ut infrastruktur på steder med mye besøk. Blir stedet bedre og enklere å besøke vil gjestene våre blir mer fornøyde. Dermed er sjansen større for at de også kommer tilbake og anbefaler det for venner. Den differensierte arbeidsgiveravgiften er bra for næringslivet i distriktene og Sp mener at denne må videreføres. Vi ønsker også å se på selskapsskatten og foreslår en differensiert ordning slik at bedrifter som ligger i arbeidsgiveravgiftssoner 3,4 og 5 får en reduksjon i selskapsskatten på 1% uavhengig av næring og bransje.

Sjekk ut: midtnorskdebatt.no!

Næringslivet er i konstant utvikling og endring og med dette trenger vi også hele tiden å videreutvikle oss. Mens regjeringen over mange år har redusert de regionale utviklingsmidlene til fylkeskommunen vil Senterpartiet øke disse overføringene. Regionale forskningsfond er viktige for å realisere gode prosjekter i distriktsnæringslivet. Med Sp i førersetet vil disse fondene få økt sine overføringer slik at regional forskning dekker regionale behov. Andelen virksomheter som sier de mangler riktig kompetanse øker og den enkleste måten å få dekket dette på er å legge til rette for mer kompetanse til dagens ansatte. Derfor foreslår vi å styrke BIO-ordningen (bedriftsintern opplæring) med totalt 250 millioner slik at flere yrkesaktive kan få ta etter- og videreutdanning mens de står i jobb.

LES OGSÅ: Hva blir det neste? Golfbane ved Sponhuset?

Nærskoleprinsippet som inntaksmodell for videregående opplæring er avgjørende for å rekruttere nye arbeidstakere inn til det lokale næringslivet. Regjeringens panikkartede tvangsinnføring av fritt skolevalg vil bli reversert av Sp i løpet av neste år. Ved å beholde nærskoleprinsippet som inntaksmodell bidrar vi til å utdanne mennesker som bidrar i lokalsamfunnet i stedet for å dyrke fram klasseforskjell og segregering.

Med en aktiv utbygging av infrastruktur, en differensiert skatte- og avgiftspolitikk tilpasset distriktene og satsing på mer kunnskap som etterspørres av det lokale næringslivet bygger Senterpartiet lokalsamfunnene nedenfra og utvikler hele Norge videre – til beste for oss alle.

LES OGSÅ: Turstier og skiløyper kan forsvinne

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå